Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig

Mae gan bob un ohonom ein hymateb ein hunain i gyfnod yr ŵyl. I lawer ohonom, mae ein mwynhad o’r adeg hon o’r flwyddyn yn ymwneud ag atgofion o’n plentyndod a’r awydd i greu profiad hudolus, llawen i’n plant ein hunain.

Wrth i ni wneud hyn, efallai y byddai’n werth myfyrio ar agweddau ar y Nadolig a allai, i rai plant mabwysiedig, fod yn heriol hefyd.

Rheoli cyffro emosiynol

Mae llawer o blant mabwysiedig yn cael anawsterau o ran hunanreoleiddio, neu reoli emosiynau cryf i fod yn ddigyffro ac yn hamddenol. Os mae eich plentyn wedi colli profiadau allweddol, cydreoleiddiol yn gynnar mewn bywyd, mae’n ddigon posibl y bydd yr hunanreoleiddio hwn yn parhau i fod yn anodd iddo ar adegau. Gall anawsterau rheoli emosiynau cryf fod yn gymaint o her pan fo’r emosiynau’n ymwneud â chyffro â phan fyddant yn gysylltiedig ag ofn neu bryder. O ganlyniad, gall y cyffro yr ydym weithiau’n ei annog dros y Nadolig, arwain at ddagrau. Efallai bod angen dull wedi’i addasu a chymorth ychwanegol ar eich plentyn i reoli amser partïon. Mae’n bosibl bod angen eich help arno i aros yn gyfforddus yn emosiynol ac yn seicolegol ar adegau cyffrous iawn. Gall ymgysylltu â’ch plentyn mewn gweithgareddau tawel, araf, gan ddefnyddio tonau tawel, melodig, cyffwrdd rhythmig a symud ac anadlu’n araf ac yn ddwfn fod yn effeithiol wrth ei helpu i ddod â chyffro emosiynol na all ei reoli i gyflwr y mae’n gallu ymdopi ag ef. Yn achos eich plentyn, mae’n bosibl bod cyffro emosiynol yn annioddefol iddo a’i fod yn teimlo’n anniogel ar y cam penodol hwn o’i ddatblygiad. Efallai ei fod yn dyheu am ecwilibriwm emosiynol, ac efallai eich bod yn teimlo y gall amser parti gael ei oedi.

Cyfleu eich argaeledd

I lawer o blant mabwysiedig, gall newid a phontio ysgogi ymdeimlad o ofn a phryder. Fel arfer, mae’r Nadolig yn cynnwys mwy o ymwelwyr â’n cartrefi, neu fwy o ymweliadau â chartrefi eraill, y gall rhai ohonynt fod yn annisgwyl. Gallai hyd yn oed lleoedd cyfarwydd fod yn llawer prysurach nag arfer. Gall fod yn hawdd i blentyn mabwysiedig deimlo ei fod ar goll, bod neb yn sylwi arno a’i fod yn cael ei anghofio mewn torf. Gall fod yn anodd iddo deimlo’n sicr eich bod yn meddwl amdano. Os ydych yn sgwrsio ag eraill, gall ymddangos bod eich argaeledd iddo wedi’i leihau. Mae’n bosibl y bydd yn gweld hyn fel bygythiad i’w ddiogelwch. Gall cynnal cysylltiad â’ch plentyn drwy gydol profiadau o’r fath leihau unrhyw ansicrwydd. Gallwch gyfleu’r ffaith eich bod yn parhau i feddwl amdano drwy ddulliau cynnil megis cyffwrdd corfforol, gwên aml neu winc a thrwy ei gynnwys yn eich sgyrsiau. Mae ei gadw’n agos a chyfleu bod eich ffocws yn parhau’n gadarn arno yn debygol o helpu i gynnal ei ymdeimlad o ddiogelwch. Yn dibynnu ar broffil datblygiadol presennol eich plentyn, efallai y byddwch yn penderfynu lleihau nifer y bobl yr ydych yn rhyngweithio â nhw dros gyfnod yr ŵyl.

Rheoli newid a chynnal trefn

Mae’r Nadolig fel arfer yn gyfnod llawn syrpreisys a newidiadau amlwg i’n harferion arferol. Gall yr anhysbys a’r anrhagweladwy fod yn destun ofn a straen sylweddol i lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig. Mae’n ddigon posibl y bydd syrpreis a fwriedir i fod yn ddymunol yn cael ei brofi fel sioc sy’n ysgogi pryder. Er y gallai cadw at drefniadau arferol yn llym deimlo fel rhigol i rai ohonom, i lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig mae’n allweddol i’w hymdeimlad o ddiogelwch, yn enwedig ar adeg pan fo newidiadau amlwg o’u hamgylch o ran gweithgareddau, emosiynau a hyd yn oed ein nwyddau cartref. Mae’n debygol o fod o gymorth i gynnal eich arferion dyddiol allweddol, fel amseroedd bwyd, amser gwely ac ymarfer corff yn yr awyr agored gymaint â phosibl. Efallai bod eich plentyn yn debygol o elwa o amserlen weledol sy’n dangos yn glir unrhyw newidiadau i’r drefn arferol ac yn rhoi digon o gyfle i siarad am yr hyn y gallai unrhyw newidiadau ei olygu. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys y ffaith y bydd ffrind neu aelod estynedig o’r teulu yn rhoi rhodd iddo, a sut y gall ymateb. Efallai mai lleihau syrpreisys, neu eu hosgoi, yw’r opsiwn mwyaf caredig. Mae cynnwys eich plentyn wrth strwythuro newidiadau angenrheidiol i’r drefn arferol yn debygol o’i helpu i deimlo ymdeimlad o reolaeth. Er enghraifft, ei ofyn i’ch helpu i godi’r addurniadau yn hytrach na rhoi syrpreis iddo drwy ei wneud wrth iddo yn yr ysgol neu’r gwely.

Siôn Corn

Mae Siôn Corn yn ysgogi amrywiaeth o feddyliau a theimladau mewn plant. Er bod rhai plant yn dwlu ar Siôn Corn ac yn dymuno iddo ddod yn fwy aml… i rai eraill mae’n ddyn rhyfedd, anhysbys sy’n gwisgo cuddwisg ac sy’n anghyfarwydd iawn. Efallai y bydd awgrym ei fod wedi bod yn eu gwylio drwy gydol y flwyddyn i fonitro’u hymddygiad a phenderfynu a ydynt yn gallu cael yr anrhegion sydd ganddo. Yn ogystal â hynny, mae’n dod i mewn i gartrefi dan glo – hyd yn oed i ystafelloedd gwely plant o bosibl – yng nghanol y nos, heb i neb sylwi arno a chyda chaniatâd eu rhieni. I rai plant y mae eu profiadau cynnar wedi’u gwneud yn orwyliadwrus i fygythiadau, gallai Siôn Corn greu mwy o ofn na llawenydd – a gallai hefyd godi materion poenus yn ymwneud â chywilydd a hunanwerth. Efallai yr hoffech ystyried sut, ac i ba raddau, y mae’n ymddangos dros y Nadolig.

Ymwybyddiaeth o sbardunau synhwyraidd

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn gallu nodi golygfeydd, synau, arogleuon a blas penodol o’r Nadolig sydd, i ni, yn ennyn atgofion neu gyffro. Gallai hyn fod yn wir am eich plentyn hefyd. Fodd bynnag, nid yw’n anghyffredin i blant sydd wedi profi adfyd cynnar fod ag anawsterau integreiddio synhwyraidd. Yn enwedig os/pan fydd dan straen ac yn gweithredu yn y modd goroesi, efallai y bydd yn orwyliadwrus, yn effro i’r holl wybodaeth synhwyraidd sy’n dod i mewn, ac, yn dilyn hynny, yn methu â hidlo gwybodaeth ymylol. Felly, efallai y bydd amgylcheddau synhwyraidd uchel yn ormod iddo ac yn achosi straen. Goleuadau llachar a fflachio eithriadol; cerddoriaeth uchel, canu a chlychau; arogleuon newydd pwerus; a gallai siopau prysur, caffis, bwytai neu ganol trefi fod yn anghyfforddus neu’n anodd eu goddef.

I rai plant mabwysiedig, mae posibilrwydd hefyd y gallai rhai o synau, golygfeydd neu arogleuon y Nadolig ysgogi atgofion synhwyraidd sy’n ymwneud â phrofiadau brawychus, llawn straen o’u dyddiau cynnar – h.y. atgofion nad ydynt yn eu cofio’n ymwybodol ond sy’n eu hatgoffa o’r emosiynau a’r synhwyrau yr oeddent yn eu teimlo ar y pryd. Yn anffodus, rydym yn gwybod bod cynnydd mewn achosion o wrthdaro teuluol a thrais domestig dros gyfnod yr ŵyl. Os yw hyn yn debygol o fod wedi bod yn wir yn achos eich plentyn, dylech gadw mewn cof yr ystyron anymwybodol sy’n gysylltiedig â phrofiadau synhwyraidd Nadoligaidd iddo. Efallai y bydd plant sydd ag atgofion ymwybodol o’r Nadolig cyn iddynt ymuno â’ch teulu yn gweld bod yr adeg hon o’r flwyddyn yn sbarduno meddyliau a theimladau anodd, poenus o amgylch eu hunaniaeth, eich gallu i’w caru, eu hunanwerth, eu hymdeimlad o berthyn a’r colledion y maent wedi’u profi. Bydd sylwi ar newidiadau emosiynol a siarad am eu teimladau, derbyn a dilysu meddyliau a theimladau a allai ymddangos yn anghyson o ran awyrgylch yr ŵyl, yn helpu eich plentyn i deimlo’n fwy diogel er gwaethaf ei bryderon.

Rheoli disgwyliadau

I’r rhan fwyaf o blant mae’r Nadolig yn eu dysgu i ddisgwyl a bod yn amyneddgar wrth aros am bethau da. Gall y cyfnod cyn Dydd Nadolig, sy’n llawn gobeithion a dymuniadau, ymddangos i bara am amser hir. Mae’n werth cofio y gallai ansicrwydd ac aros o’r fath ysgogi pryder annioddefol i blant sydd wedi cael trafferth i gael gofal sylfaenol cyson yn hanesyddol. Gallai mabwysiadu ymagwedd fwy tawel tuag at adfent, rhestrau’r Nadolig a rhagweld anrhegion fod yn llawer mwy cyfforddus i’ch plentyn. Efallai y gwelwch fod nifer fach o anrhegion yn gwneud y Nadolig yn fwy tawel ac yn fwy hamddenol na pentwr enfawr o anrhegion sy’n ormod i’r plentyn ac yn ei ddrysu. Efallai yr hoffech chi agor anrhegion fesul un drwy gydol y dydd neu hyd yn oed dros nifer o ddyddiau.

Siapo’r Nadolig ar gyfer eich teulu

Ystyriwch ymlaen llaw nodweddion pwysicaf Nadolig llwyddiannus i’ch teulu chi. Dylech dderbyn y bydd hyn yn wahanol i bob teulu ac y gallai blaenoriaethu anghenion eich plentyn olygu eich bod yn egluro i deulu a ffrindiau ehangach bod angen i chi wneud pethau’n wahanol eleni. Byddwch yn ymwybodol iawn o’ch lefelau straen eich hun a chreu Nadolig sy’n eich galluogi i ymlacio, bod yn chwareus a mwynhau cwmni eich gilydd – yn ogystal â mwynhau peth amser i chi’ch hun.

Yn gryno, mae pob un ohonom wedi ein siapo gan ein profiadau ac, fel y cyfryw, er y gallem gael ein hunain yn yr un sefyllfa ag un arall, byddwn yn debygol o gael ymatebion penodol. Yn wir, gallai’r hyn sy’n dod â chyffro a llawenydd i un person greu ofn, pryder a straen i berson arall. I lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig, daw’r llawenydd mwyaf o’r ymdeimlad o ddiogelwch sy’n deillio o gysondeb, rhagweladwyedd a chefnogaeth i reoli cyffro emosiynol, beth bynnag fo’r emosiwn dan sylw.

Yn sicr, nid yw hyn yn awgrymu eich bod yn mabwysiadu ymagwedd debyg i Scrooge at y Nadolig, ond yn hytrach i fod yn ymwybodol o broffil datblygiadol presennol, unigol eich plentyn fel y gallwch siapo Nadolig eich teulu yn unol â hynny.

Dymunaf Nadolig hapus ac iach i bob un ohonoch!

Profiadau Mabwysiadwyr:

Rhys – Mabwysiadwr

Mae’r erthygl wedi ein helpu i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar gyda’n mab. Mae wedi bod yn siarad yn obsesiynol am Elffyn, ac roedd yn dangos arwyddion o bryder ers iddo ddychwelyd eleni. Nid ydym erioed wedi siarad am Elffyn yn mynd yn ôl i Siôn Corn na’i fod yn cadw llygad arno. Darganfuom yn ddiweddar fod yr ysgol wedi cyflwyno Elffyn, a oedd yn gwylio’r plant. Mae hyn wedi ein sbarduno i ddweud y gwir wrth ein man, bod ei Dadi wedi bod yn symud Elffyn bob nos, ac mae’r pryderon bellach wedi mynd, ac mae pethau wedi dychwelyd i gyflwr tawelach.

Daniel – Mabwysiadwr

Yn ddiweddar, mae ein mab wedi bod yn arddangos arwyddion o gael anhawster gyda’i emosiynau yn yr ysgol ac yn y cartref. Mae arferion wedi’u newid oherwydd ymarfer ar gyfer cyngherddau Nadolig, gorymdaith Siôn Corn gyda’r Afancod a phethau eraill. Aeth ein haddurniadau i fyny penwythnos olaf mis Tachwedd, a oedd, ar ôl myfyrio, yn rhy fuan iddo. Mae’r stori hon wedi ein hatgoffa bod angen i ni gofio bod cadw pethau’n dawel a chyfathrebu â’r ysgol yn fwy, yn ystod y cyfnod cyn y diwrnod mawr, yn bwysig i’w gefnogi drwy’r cyfnod anodd hyd at y Nadolig.

Catrin – Mabwysiadwr

Roedd fy mab bob amser yn cael trafferth gyda’r Nadolig gan fod cymaint yn canolbwyntio ar ddrwg a da, yn enwedig yn yr ysgol! Roedd yn cael trafferth rheoleiddio ei emosiynau, a achosodd ymddygiad negyddol, ac roedd bob amser yn cael trafferth gyda theimladau o gywilydd. Teimlai ei fod yn ddrwg ac oherwydd hyn byddai’n meddwl ei fod ar y rhestr ddrwg yn awtomatig ac na fyddai Siôn Corn yn dod. Roedd ei bryderon bob amser yn cynyddu tua’r Nadolig, ond dyma rai o’r pethau a wnes i i leddfu ei bryderon.

  1. Gwnaethom atgyfnerthu bod Siôn Corn yn dod i’n tŷ ni waeth beth.
  2. Roedd Noswyl Nadolig yn gyfnod o bryder, gan nad oedd unrhyw beth yr oeddem yn ei ddweud yn dileu’r teimlad hwnnw bob amser na fyddai Siôn Corn yn dod. Felly, daethom o hyd i Ap Santa Tracker lle gall y plant weld pa wlad lleoliad Siôn Corn. Fe wnaethom hefyd gyflwyno anrheg Noswyl Nadolig o pyjamas newydd, sliperi, a siocled poeth a DVD newydd (cyn ffrydio). Byddai Siôn Corn yn cynnwys llythyr a ddywedodd, “mwynhewch eich Noswyl Nadolig, byddaf yn ôl yn nes ymlaen i adael eich prif anrhegion”. Roedd hyn yn llwyddiant mawr am ei fod yn teimlo’n sicr bod Siôn Corn yn dod a hefyd yn rhoi rhai danteithion iddo eu mwynhau ar Noswyl Nadolig.
  3. Ni fyddwn byth yn rhoi ein haddurniadau Nadolig i fyny tan tua 1-2 wythnos cyn y Nadolig. Gyda chymaint o newidiadau yn yr ysgol a chyda phartïon ychwanegol i fynd iddynt, roeddem yn cadw bywyd cartref mor dawel a normal cyhyd ag y gallem.

Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth ‘Pa fath o archarwr ydych chi?’

Mae ein henillwyr ar gyfer ein cystadleuaeth ‘Pa fath o Archarwr ydych chi?’ wedi cael eu dewis. Cawsom amrywiaeth hyfryd o waith wedi’u gyflwyno ac fe wnaeth ein panel o feirniaid mwynhau edrych ar bob darn a gyflwynwyd. Diolch i bob un wnaeth gymryd rhan a llongyfarchiadau i bob un o’n henillwyr. I weld y darnau buddugol ac i ddarllen sylwadau’r beirniaid, cliciwch yma.

* Sylwch fod y wybodaeth bersonol ym mhob un o’n ceisiadau buddugol wedi’i newid at bwrpasau cyfrinachedd. Mae hyn yn cynnwys newid enwau pobl, anifeiliaid anwes a lleoedd.


Enillwr Oedran 4-7

“Rwy’n caru’r ffordd mae’r plentyn wedi cynnwys ei teulu cyfan fel archarwyr. Rwy’n hoff iawn o sut mae’r teulu’n hedfan yn uchel dros yr enfys liwgar a’r haul sgleiniog llachar. ”

“Mae hwn yn ddarlun hardd. Gwelaf dy fod wedi rhoi llawer o feddwl ac ymdrech yn y llun hwn. Mae’n lliwgar a llachar iawn. Gwnaeth y lluniad hwn wneud i mi deimlo’n hapus iawn. Rwyf wrth fy modd gyda’r lliwiau llachar a’r holl wenu mawr wnes di ychwanegu i’r llun.”

“Llawer o liwiau ac wynebau gwenog. Braf gweld mai teulu yw’r archarwyr ac nid un person yn unig.”

Enillwr – Oedran 8-10 – Llun

“WAW! Mae’r sylw i fanylion yn y llun hwn yn drawiadol iawn. Rwyf wrth fy modd â’r holl fanylion bach yn y robot a sut mae’n cario’r babi bot yn ei gwt. Mae Prif Beiriannydd Storm yn edrych fel y gallai drwsio unrhyw beth gyda’i offer ar ei wregys ac yna’r drôn uwch anhygoel gyda 4 llafnau gwthio i’w helpu i hedfan yn uchel. Gallaf weld o’r llun hwn eu bod yn gwneud tîm gwych.”

“Lluniad gwych, manylion anhygoel. Rydw i yn hoffi’r dronau arbennig a’r cwdyn babi. Rwy’n credu bod y llun yn rhoi ymdeimlad o bersonoliaeth y plentyn a meddwl am yr hyn sy’n gwneud archarwr. ”

“Llun gwych. Mae’n amlwg dy fod ti wedi rhoi llawer o waith i mewn i’r llun hwn ac mae wedi talu ar ei ganfed. Rwy’n hoffi dy fod wedi ychwanegu cymaint o fanylion, ac mae’r lliwio yn dwt iawn. Rwyt ti’n arlunydd gwych! ”

Enillwr – Oedran 8-10 – Cerdd

“Fe wnes i fwynhau gwrando ar y gerdd hon yn fawr. Fe sylweddolais fod gan bob un ohonom y gallu i fod yn archarwyr yn union fel yr “arwr cyfrinachol” hwn. Er ei fod yn archarwr, roeddwn i wrth fy modd fel gadawodd i ni i gyd wybod bod arwyr hyd yn oed yn gwneud camgymeriadau ac mae hynny’n iawn. Rwyf hefyd yn rhoi gormod o arlleg yn fy sbageti bolonaise, felly mae gennym ni hynny yn gyffredin!”

“Mae’r darn hwn am fod yn archarwr yn un hwylus. Roeddwn i’n meddwl bod y plentyn wedi gosod allan yr hyn sy’n gwneud archarwr yn dda iawn, gan gynnwys meddwl am ei effaith ar bobl eraill. ”

“Rhywbeth gwahanol yn weledol sy’n egluro mewn ffordd feddylgar o’r hyn y dylai Archarwr fod.”

Diolch i bawb a gofrestrodd, dyma ragor o gofnodion.

12 Diwrnod o Chwarëusrwydd

Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl!

Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma y cynnwys gweithgareddau y gallwch geisio eu gwneud adref a bydd yn gwella eich dull o ddefnyddio technegau ‘Chwarae yn Seiliedig ar Berthynas’. Dim ond chwarae yw hyn ac felly does dim gwahaniaeth os wnewch chi ambell i beth yn annghywir. Mae chwarae yn wych i blant. Bydd angen i chi dychymyg wrth ychwanegu’r manylion yn y gweithgareddau hyn. Nid ydynt i fod yn gystadleuol ond  i fod yn chwareus ac yn hwyl.

Mwynhewch!

Diwrnod 1 (13 Rhagfyr)

Brwydr Eira gyda phapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm.

Cadwch afael ar y peli eira i’w defnyddio mewn gemau eraill rydym wedi’u cynllunio yn y dyddiau nesaf.

Diwrnod 2 (14 Rhagfyr)

Crëwch gorrach eich hun i’w roi i fyny ar y wal.

Gofynnwch i’ch plentyn i orwedd ar ddalen fawr o bapur (neu daflenni wedi’u gosod gyda’i gilydd). Lluniwch amlinelliad o’ch plentyn a lliwiwch i mewn gyda’ch gilydd.

Peidiwch ag anghofio gadael lle i het eich corrach bach a rhannwch eich creadigaethau gyda ni.

Diwrnod 3 (15 Rhagfyr)

Gêm cwpan Pelen Eira

Yn syml, rhowch gwpanau papur ar y llawr/bwrdd a chymerwch eich tro i daflu papur toiled neu wlân cotwm.

Diwrnod 4 (16 Rhagfyr)

Beth am wneud anrheg Nadolig allan o’ch plentyn, drwy lapio eu corff mewn papur lapio a’u cael i dorri allan? Peidiwch ag anghofio’r rhuban ar y pen!

Neu opsiwn arall yw troi eich plentyn mewn i ddyn eira drwy lapio papur toiled o’u cwmpas ac unwaith eto eu cael i dorri allan.

Diwrnod 5 (17 Rhagfyr)

Canu cân Nadolig fel teulu a chynnwys enw eich plentyn yn y gân.

“Mae (Enw’r plentyn), y dyn eira yn enaid hapus iawn,

Gyda phibell tywysen corn a thrwyn bach botwm,

A dau lygad wedi’u gwneud allan o lo.”

Diwrnod 6 (18 Rhagfyr)

Adeiladu gwâl/groto.

Creu lle y gall eich plentyn deimlo’n ddiogel ynddo yn ystod y cyfnod mawr hyd at wythnos cyn y Nadolig. Defnyddiwch y gwâl fel lle cuddio da ar gyfer cuddio a cheisio.

Diwrnod 7 (19 Rhagfyr)

Pêl-fasged Pelen eira

Gwnewch gylch allan o’ch breichiau a chymerwch eich tro i saethu rholyn o bapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm mewn i’r cylchoedd.

Diwrnod 8 (20 Rhagfyr)

Y Carw Bach Hwn

Yn union fel yr hwiangerdd ‘Y Mochyn Bach Hwn’, ychwanegwch ddeuawd Nadoligaidd drwy ymgorffori ceirw Siôn Corn.

Diwrnod 9 (21 Rhagfyr)

Ewch ar Helfa Drysor Nadoligaidd

Faint o’r addurniadau hyn allwch chi eu gweld ger eich cartref?

Coeden Nadolig; Goleuadau Nadoligaidd ar dŷ; Dyn Eira; Siôn Corn; Ceirw.

Diwrnod 10 (22 Rhagfyr)

Tenis Balŵn Siôn Corn

Addurnwch falŵn fel Siôn Corn a/neu Rwdolff, a churo’n ysgafn yn ôl ac ymlaen gan gadw’r balŵn rhag taro’r llawr.

Diwrnod 11 (23 Rhagfyr)

Chwythu Peli Eira

Cymerwch ei dro i chwythu gwlân cotwm, yn ôl ac ymlaen gyda’ch plentyn. Mae hwn yn ymarfer gwych i blant allu ddysgu sut i hunanreoli.

Diwrnod 12 (24 Rhagfyr)

Mesur a bwydo.

Beth am ddefnyddio melysion ffrwythau llinynnol i fesur gwên eich plentyn?

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

CRONFA YMDDIRIEDOLAETH PLANT – A gafodd eich Plentyn ei eni rhwng 01/09/2002 a 02/01/2011?

Dylai’r rhan fwyaf o blant a anwyd yn y DU rhwng y dyddiadau uchod gael cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (CTF) unigol yn eu henwau, yn barod ar gyfer yr adeg pan fyddant yn 18 oed.

Sefydlodd y Llywodraeth y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant (yn 2002) i annog plant i arbed arian a rhoi mantais iddynt drwy fuddsoddi swm o arian i’w rhoi ar ben ffordd, ac er mwyn iddynt ei ddefnyddio yn 18 oed.

Roedd hon yn fenter newydd o ran lles sy’n seiliedig ar asedau, a rhoddodd llywodraeth ddilynol y gorau i’w darparu yn 2011.

Ar gyfer y rhan fwyaf o blant a anwyd rhwng Medi 2002 ac Ionawr 2011 rhoddodd y Llywodraeth £250 i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ar ôl eu genedigaeth a rhoddwyd £250 arall pan oedd y plant yn 7 oed. Dyblwyd y symiau hyn ar gyfer y plant mewn teuluoedd oedd yn cael Credyd Treth Plant.

Dylai’r cyfrifon gwreiddiol fod wedi’u sefydlu gan eu Rhieni Biolegol (gan ddefnyddio Enw Geni’r plentyn). Os na wnaethant hyn (am ba reswm bynnag), sefydlodd y Llywodraeth (Cyllid y Wlad) gyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant ar gyfer y plentyn fel cyfrif a ddyrannwyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC), gan ddefnyddio ystod o ddarparwyr cyfrifon.

Mae cymhlethdodau o ran plant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu. Gallai rhieni mabwysiadol fod wedi trosglwyddo’r statws ‘cyswllt cofrestredig’ ar gyfer y cyfrif iddynt eu hunain ar ôl i orchymyn mabwysiadu gael ei roi, ond efallai y bu cymhlethdodau o ran newid enw ac ati. Roedd rhieni mabwysiadol yn gallu cyfrannu at y cyfrifon hyn dros y blynyddoedd. Os yw eich plentyn o dan 18 oed, gallai fod cyfleoedd o hyd i wneud hyn.

Buddsoddwyd y rhan fwyaf o’r cyfrifon hyn yn y farchnad stoc, felly mae llawer wedi gweld twf dros y blynyddoedd, ac efallai y byddant bellach yn werth £1,000 neu ragor.

Gall pobl ifanc cymwys rhwng 16 a 18 oed gymryd rheolaeth o’r cyfrifon hyn, ar unrhyw adeg ar ôl eu pen-blwydd yn 16 oed, a gallant, er enghraifft, ddewis pa gyfrif y maent yn dymuno i’w Cronfa Ymddiriedolaeth Plant gael ei fuddsoddi ynddo.

Fodd bynnag, dim ond y person ifanc all dynnu arian o’i gyfrif (ar ôl ei ben-blwydd yn 18 oed), ac yn gyfreithiol mae ganddo’r hawl i wario’r arian fel y mynno. Gall rhieni gynghori’r person ifanc i’w ddefnyddio’n ddoeth, er enghraifft ei fuddsoddi erbyn iddo fod yn hŷn – ond mae’r gyfraith yn datgan bod ganddo’r hawl i’w dynnu’n ôl a’i wario mewn unrhyw ffordd y mynno.

Os yw mabwysiadwyr (neu bobl ifanc wedi’u mabwysiadu dros 16 oed) yn dymuno darganfod ble mae’r cyfrifon hyn (hynny yw, pa ddarparwr cyfrif sydd ganddynt), awgrymaf eu bod yn cysylltu â The Share Foundation (a elwir hefyd yn Sharefound), sy’n elusen gofrestredig ac sy’n gweithio i’r Adran Addysg fel y sefydliad sy’n rhedeg y cynlluniau Cronfa Ymddiriedolaeth Plant a chyfrif ISA i Bobl Iau ar gyfer pobl ifanc mewn gofal.

Mae’r Share Foundation hefyd yn cynnal digwyddiadau rhithwir rheolaidd sy’n darparu rhagor o fanylion ac yn trafod y manylion uchod, y gall pobl ifanc 16 oed neu’n hŷn, rhieni, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eu mynychu.

I gael manylion am y rhain (ac i gael cyngor) ewch i https://findctf.sharefound.org neu ffoniwch 01269 310400.  Wrth ddefnyddio’r cyfleuster chwilio cofiwch y dylai’r person ifanc gael ei rif Yswiriant Gwladol wrth law (a ddarperir gan CThEM ychydig ar ôl ei ben-blwydd yn 16 oed).

Ar gyfer plant sy’n cael eu geni ar ôl 02/01/2011, ar hyn o bryd gall rhieni agor cyfrifon ISA i Bobl Iau ar ran eu plant, ond bellach mae’r llywodraeth yn gwneud cyfraniadau’n unig ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.

Swydd Wag – Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu

Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu 

(Contract dros dro hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid grant)

Swydd Ranbarthol – Lleoliad Negodadwy

24 awr yr wythnos

£22,183* – £25,991* (Gradd F) *pro rata

Dyddiad Cau: 16/11/2021

Mae hwn yn gyfle i ymuno â gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol bywiog a llewyrchus i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau cymorth ar gyfer teuluoedd mabwysiadol yn y rhanbarth. 

Mae’r swydd yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr yn ogystal â theuluoedd y mae mabwysiadu’n effeithio arnynt gan ganolbwyntio ar adolygu cynlluniau cyswllt a chymorth mabwysiadu i sicrhau eu bod yn unol ag anghenion y plentyn. Mae’r gwasanaeth mabwysiadu yn defnyddio dull sy’n ymwybodol o drawma. Bydd cyfleoedd i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol er mwyn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol.

Caiff y swydd ei chyllido drwy grantiau, ond mae’r cyllid yn debygol o barhau ar ôl 31/03/2022. 

Mae hon yn swydd ranbarthol ond bydd y lleoliad yn cael ei gytuno arno yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a’r angen i ddarparu gwasanaethau ar draws y rhanbarth.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysyltwch a Frances Lewis 07733 102311.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Fel rhan o Bolisi a Gweithdrefn y Cyngor mae bellach yn ofynnol i weithwyr gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru gan y DBS. Codir tâl blynyddol o £13 i danysgrifio i’r gwasanaeth hwn a fydd yn cael ei dalu gan yr unigolyn.  Bydd yr Awdurdod yn talu am y gwiriad DBS cychwynnol.

Cyrsiau e-Ddysgu i Fabwysiadwyr

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i gynnig cyrsiau e-Ddysgu i’n mabwysiadwyr eu cwblhau yn gyffyrddus yn eu cartref eu hunain ac i’w gwneud yn eu hamser eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u creu a’u datblygu gan ddau blatfform dysgu, KCA ac ACEducation. Nod y cyrsiau ar-lein yw datblygu gwybodaeth, sgiliau a myfyrio fel rhan o daith ddysgu barhaus y mabwysiadwyr. 

Mae pob cwrs ar-lein am ddim i fabwysiadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cysylltwch â ni drwy e-bost os oes gennych ddiddordeb mewn cwblhau cwrs ar hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk