Dyma fi!

Rydych chi’n un o fath. Nid oes unrhyw un arall ar y blaned sy’n union fel chi. Beth sy’n eich gwneud chi’n CHI? Ai eich personoliaeth chi neu’r ffordd rydych chi’n edrych? Efallai mai dyma’r hyn rydych chi’n hoffi ei wneud neu efallai mai o ble rydych chi’n dod a hanes eich teulu ydyw. Y gwir yw mai’r holl bethau hyn sy’n eich gwneud chi yn CHI. Gelwir hyn yn ein hunaniaeth. Mae eich hunaniaeth yn cynnwys llawer o wahanol rannau. Bydd gwahanol rannau yn gwneud gwahanol bobl.

A allech chi ddweud wrthym beth sy’n eich gwneud chi’n CHI?

Gallwch wneud hyn trwy beintio, lluniadu, collage, ffotograffiaeth neu gallwch greu ffilm, collage lluniau, comic neu animeiddiad. Gallwch ysgrifennu stori fer, creu proffil, cerdd neu gân. Gallai eich darn fod yn hunanbortread wedi’i greu allan o doriadau o gylchgronau neu’n collage sydd â chymysgedd o bethau sy’n dangos i ni pwy ydych chi.

Grwpiau Oedran

 • Dan 4 oed
 • 4 – 7 oed
 • 8 – 11 oed
 • 12 – 14 oed
 • 15 – 17 oed
 • 18 oed a hŷn

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn cerdyn rhodd 10 punt.

Gwobrau

Gall enillwyr ddewis un o’r gwobrau canlynol:

 • Tocyn diwrnod i atyniad lleol o’u dewis yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.
 • Cerdyn rhodd sinema Odeon neu Vue.
 • Cerdyn rhodd Caffe Nero neu Costa Coffee.

Dyddiad Cau

Dydd Gwener, 2il o Fedi 2022

I gystadlu, cwblhewch ffurflen gais ac anfonwch eich gwaith atom yn electronig trwy ein gwefan.

 Canllawiau a rheolau

 • Un ymgais yn unig fesul plentyn/person ifanc/oedolyn
 • Rhaid cyflwyno’r gwaith erbyn 5yp ar ddydd Gwener yr 2il o Fedi 2022. Anfonwch eich gwaith drwy un o’r fformatau canlynol: pdf, jpeg, doc, mp3, m4a, mp4, wmv neu avi.
 • Rhaid i bob darn o waith gael ei wneud gan y plenty, person ifanc neu’r oedolyn mabwysiedig yn unig.
 • Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn cerdyn rhodd gwerth 10 punt. Rhaid darparu cyfeiriad ar y ffurflen ymgeisydd.
 • Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid a’u cyhoeddi ar y 16eg o Fedi 2022.  
 • Bydd enillwyr yn derbyn eu gwobrau yn fuan ar ôl y 16eg o Fedi 2022.
 • Bydd enillwyr yn cael eu gwahodd i gyflwyno gwobr yn ein Gwobrau Dathlu Gwaith Taith Bywyd 2022 a gynhelir yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu ym mis Hydref 2022.

Dyma fi!

"*" indicates required fields

Cyfeiriad (i bostio'r cerdyn rhodd 10 punt)*
Caniatâd (I rai sy’n 0-17oed)
Hoffem arddangos gwaith eich plentyn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal ag yn ein seremoni Dathlu Gwaith Taith Bywyd yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2022. Byddwn yn anhysbysu unrhyw fanylion personol a ddangosir yn y gwaith. Ticiwch y blwch/blychau perthnasol isod os ydych yn caniatáu hyn. Rwyf yn caniatáu Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i arddangos gwaith fy mhlentyn
Caniatâd (Ar gyfer oedran 18+)
Hoffem arddangos eich gwaith ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal ag yn ein seremoni Dathlu Gwaith Taith Bywyd yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2022. Byddwn yn anhysbysu unrhyw fanylion personol a ddangosir yn y gwaith. Ticiwch y blwch/blychau perthnasol isod os ydych yn caniatáu hyn. Rwyf yn caniatáu Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i arddangos fy ngwaith
Max. file size: 200 MB.

Cylchlythyr Diddordeb mewn Mabwysiadu

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr 'Diddordeb mewn Mabwysiadu'

Os ydych yn ystyried mabwysiadu ac os hoffech dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, yn uniongyrchol i'ch e-bost, yna cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr 'Diddordeb mewn Mabwysiadu'.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tri Gair i ddisgrifio fy rhieni

Caredig, doniol, cariadus, cymwynasgar, gofalgar, hapus, hwyliog. Dyma rai o’r geiriau a ddefnyddir gan blant mabwysiedig i ddisgrifio eu rhieni.

Fel y gallwch weld, mae angen yr un nodweddion ag unrhyw riant arall i fod yn rhiant mabwysiadol. Fodd bynnag, bydd gan blant mabwysiedig lawer o anghenion heb eu diwallu o’u profiadau cynnar  a  bydd angen ychydig yn ychwanegol gan eu teulu mabwysiadol.

Byddwch yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu wrth i chi fynd drwy’r broses i ddod yn fabwysiadwyr cymeradwy, hyd at leoliad a thu hwnt.

Bydd cael agwedd gadarnhaol, amynedd, gwytnwch, ac ymdeimlad o hiwmor yn rhoi llinell sylfaen dda ar gyfer dod yn rhiant mabwysiadol ac yn eich gweld chi trwy heriau a gwobrau mabwysiadu.

Dyma’r hyn y dywedodd ein tîm eu bod yn chwilio amdano mewn darpar fabwysiadwyr.

Amynedd, chwareus, empathetig, derbyngar, synnwyr digrifwch, gwytnwch, dyfeisgar ac ymroddedig.

Os ydych yn ystyried mabwysiadu a bod rhai o’r nodweddion uchod yn eich disgrifio; beth am gysylltu â ni i ddysgu mwy.

Dyma rai ymatebion eraill a gawsom gan deuluoedd mabwysiadol a rannodd eu tri gair gyda ni.

Jillian a John

Mam a Dad

Oedran â mabwysiadwyd: 2 oed

Oedran plentyn nawr: 9 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Arlunydd

Ross a Dean

Dadi a Dadi

Oedran â mabwysiadwyd: 4 oed

Oedran plentyn nawr: 7 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Gyrrwr lori chwarel

Trudy ac Edward

Mam a Dad

Oedran â mabwysiadwyd: 26 mis

Oedran plentyn nawr: 21 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Llwyddiannus mewn bywyd

Sarah a Gareth

Mummy a Daddy

Oedran â mabwysiadwyd: 5 oed

Oedran plentyn nawr: 8 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Person caredig arferol

Sarah

Mummy

Oedran â mabwysiadwyd: 20 Mis

Oedran plentyn nawr: 8 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

YouTuber

Ruth

Mami

Oedran â mabwysiadwyd: 1 oed             

Oedran plentyn nawr: 11 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Prima Balerina

Sarah ac Al

Mummy a Daddy

Oedran â mabwysiadwyd: 13 mis

Oedran plentyn nawr: 10 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Hyfforddwr Ceffylau

Oedran â mabwysiadwyd: 5 mis

Oedran plentyn nawr: 7 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddan nhw’n tyfu i fyny?

Heddwas

Cathy

Mami

Oedran â mabwysiadwyd: 3 oed

Oedran plentyn nawr: 14 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Chwaraewr rygbi proffesiynol

Oedran â mabwysiadwyd: 2 oed

Oedran plentyn nawr: 13 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Swyddog Heddlu yn yr adran cŵn