Mae gwyliau haf yr ysgol wedi cyrraedd, ac fel mabwysiadwyr, mae arferion ein plant yn cael eu chwalu.

Buom yn siarad â Rhys, mabwysiadwr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sydd wedi rhannu ei brofiad o rianta therapiwtig, a sut mae’n paratoi ei fab ar gyfer colli trefn arferol yn ystod gwyliau’r ysgol.

A allwch chi gyflwyno eich hun a dweud wrthym beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Fy enw i yw Rhys ac fe wnes i fabwysiadu gyda fy ngŵr. Gan ein bod mewn perthynas o’r un rhyw, roedd yn well gennym fabwysiadu er mwyn cael teulu ein hunain. Roeddwn i wastad yn poeni am gael plant mewn perthynas o’r un rhyw, y byddent yn cael eu poeni neu eu bwlio, ond ar ôl priodi, roeddwn i’n gallu gweld bod llawer o bobl yn fy nerbyn i a fy ngŵr ac roeddem yn gwybod y byddem yn cael llawer o gefnogaeth. Roeddem yn gallu gweld bod pethau’n wahanol iawn i fel yr oeddent arfer bod.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Fe wnaethom gysylltu â gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym mis Ionawr 2017 ac erbyn mis Mawrth roeddem ar y cwrs ‘Paratoi i Fabwysiadu’, cyn i ni gwrdd â’n gweithiwr cymdeithasol anhygoel a oedd wedi cynnal ein hasesiad. Roedd yr asesiad yn ymwthiol ac yn drylwyr iawn, ond rhoddodd y broses gyfle i ni fyfyrio ar ein magwraeth, ein perthynas a sut y byddem yn rhianta ein plentyn. Ar ôl y Panel, cawsom ein paru ar unwaith a chawsom gyfle i gwrdd â’n mab anhygoel ym mis Mai 2018.

Beth yw’r dull rhianta PACE a sut ydych chi’n defnyddio’r ffordd honno o rianta?

Dysgon ni lawer am rianta mewn ffordd therapiwtig yn ystod y broses, drwy drafodaethau gyda’n Gweithiwr Cymdeithasol a thrwy fynd i hyfforddiant amrywiol. Un o nodweddion dull rhianta PACE yw Chwaraegarwch, sef y nodwedd hawsaf i ni ei gweithredu. Er enghraifft, un peth rydym wedi’i ddysgu yw, yn hytrach na dweud “mae’n amser gwely, lan â ti”, a fyddai’n arwain at bwdi a phwl o dymer drwg, rydym yn ei droi’n gêm, a byddaf yn dweud “Pan fyddaf yn cwympo i gysgu, byddaf yn dihuno a byddi di’n cwato lan lloft”, mae’n gweithio bob tro.

Cymerodd mwy o ymdrech i weithredu elfennau eraill PACE sef Derbyn, Chwilfrydedd ac Empathi. Roedd ein mab yn 4 oed pan ddaeth yn rhan o’n teulu ac yn deall mwy am yr hyn oedd yn digwydd yn ei fywyd, felly roedd yn hanfodol bwysig inni ddangos iddo ein bod yn derbyn ei bod yn anodd iddo brosesu pethau, fel symud o’i ofalwyr maeth, lle’r oedd yn teimlo’n ddiogel. Gwnaethom ddangos empathi iddo, gan roi sicrwydd iddo mai ni yw ei dadau, a’n dyletswydd ni oedd ei gadw’n ddiogel nawr.

Rydym wedi defnyddio’r elfen chwilfrydedd lawer mewn perthynas â’r ysgol. Os gallwn weld, ar ôl ysgol, ei fod yn ei chael hi’n anodd, a’n bod wedi cael gwybod am rywbeth a oedd wedi digwydd y diwrnod hwnnw, byddem yn dechrau meddwl yn uchel, nid ydym o reidrwydd yn cyfeirio’r cwestiynau at ein mab, ond byddem yn cael trafodaeth rhyngom ni, fel y gallai glywed.

Pam y byddech chi’n argymell PACE?

Rwyf wedi syrthio i’r fagl ambell dro o ofyn “pam wyt ti’n gwneud hynny?”, sy’n gallu gwneud iddo deimlo cywilydd, pan mae’n amlwg ei fod yn cael trafferth gyda theimladau mawr, ac yn ei chael hi’n anodd prosesu ei drawma yn y gorffennol. Mae PACE wedi ein helpu i rianta mewn modd mwy cadarnhaol.

Drwy ddilyn dull rhianta PACE, gallwn ailgyfeirio’n bwyllog, drwy gyflwyno chwaraegarwch, ond rydym bob amser yn ceisio dod yn ôl i’r teimladau drwy ei helpu i’w rheoli a dangos ein bod yn derbyn ei fod yn ei chael yn anodd a dangos empathi.

Rydym wedi clywed eich bod yn unigolyn trefnus iawn! Beth ydych chi’n ei wneud i aros yn drefnus a pham mae’n bwysig i chi?

Un wers fawr yr oeddem wedi’i ddysgu yn nyddiau cynnar y broses fabwysiadu oedd pwysigrwydd strwythur a threfn. Pan symudodd ein mab i fyw gyda ni am y tro cyntaf, fe wnaethom gadw at yr un drefn ag yr oedd y teulu maeth yn ei defnyddio, gan y byddai unrhyw newidiadau mawr wedi gwneud iddo deimlo hyd yn oed yn fwy ansefydlog.

Fe wnaethom gyflwyno siartiau trefn y dydd ar y noson gyntaf, i’w helpu i weld beth oedd ei drefn foreol ac amser gwely. Roedd ein mab wrth ei fodd â’r cymhorthion gweledol ac roeddent yn ei helpu ef i ddilyn y drefn strwythuredig.

Rydym wedi defnyddio siartiau amrywiol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys un a oedd yn dangos pryd y byddai yn yr ysgol, yn mynd i glwb brecwast/clwb ar ôl ysgol a phryd oedd ei wersi Addysg Gorfforol yn digwydd yn yr ysgol, ac ati.

Pan oedd hi’n amser i’m gŵr fynd yn ôl i weithio sifftiau, ac i mi ddechrau rhannu absenoldeb rhiant, roedd ein mab yn ei chael hi’n anodd pan oedd yn deffro neu’n mynd i’r gwely ac nad oedd fy ngŵr yno. Felly, fe wnaethom gyflwyno siart a oedd yn dangos pryd y byddai gartref ar gyfer y drefn foreol ac amser gwely, a oedd yn tawelu pryder ein mab ynghylch y sefyllfa.

Erbyn hyn, bob gwyliau haf, mae ein mab yn cyhoeddi “mae’n hanner tymor, mae angen siart newydd i ddangos beth ni’n mynd i’w wneud yn ystod y gwyliau!”

Pa awgrymiadau sydd gennych i fabwysiadwyr sy’n mynd ar wyliau fel teulu am y tro cyntaf?

Ar gyfer gwyliau’r ysgol, rydym bob amser yn creu siart sy’n cyfrif nifer y diwrnodau nes i’r ysgol ddechrau yn ôl, a byddai’n rhoi sticer ar bob diwrnod. Pan oeddem yn mynd dramor am y tro cyntaf, fe wnaethom ddefnyddio’r un siart i roi 2 sticer awyren ar y diwrnod yr oeddem yn hedfan i fynd ar wyliau a’r diwrnod yr oeddem yn dychwelyd adref.

Buom yn siarad llawer am fynd ar awyren ac yn dangos fideos YouTube iddo o awyrennau’n esgyn ac yn glanio (cyngor da – gwyliwch y fideos eich hunain cyn dangos i’ch plentyn/plant, gan nad yw rhai yn addas). Wrth drafod mynd ar wyliau, rydym bob amser yn rhoi sicrwydd iddo ein bod yn dod yn ôl. Nid ydym erioed wedi bod ar wyliau o’r blaen lle’r prif bwynt dan sylw oedd dychwelyd adref, ond roedd yn bwysig iddo wybod mai hwn yw ein cartref, a byddem yn dychwelyd ato.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i chi?

Mae mabwysiadu wedi newid ein bywydau. Mae ein bachgen bach wedi llenwi ein tŷ gyda chymaint o deganau a llawenydd. Peidiwch â’m camddeall, rydym ni fel pob teulu yn cael anawsterau, ond mae llawer mwy o bethau cadarnhaol na phethau negyddol. Rwy’n agos iawn at fy nheulu, ac mae gweld y ffordd y mae wedi ffitio i mewn gyda phawb wedi bod yn anhygoel. Rhan bwysig iawn o fywyd ein mab oedd yr amser a dreuliodd gyda’i ofalwyr maeth, ac rydym yn eu gweld fel rhan o’n teulu estynedig.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar FacebookInstagram a Twitter.

Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu

Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu.

Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu.

Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae Alex yn adrodd ei stori gan obeithio y bydd yn ysbrydoli.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd ac unigolion yn ystod pob cam o’r daith fabwysiadu, gan baru plant â phobl sy’n gallu rhoi bywyd teuluol cariadus, diogel a sefydlog iddynt.

I Alex a’i wraig, daeth eu penderfyniad i fabwysiadu ar ôl triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus a’u harweiniodd i feddwl am eu cynlluniau o ran teulu.

Wrth gysylltu â thîm mabwysiadu eu hawdurdod lleol, cafodd y cwpl eu paru â bachgen bach ychydig dros flwyddyn ar ôl gwneud eu hymholiad cyntaf.

“Roedden ni wastad wedi siarad am fabwysiadu fel ffordd bosibl o ddechrau teulu,” meddai. “Gwnaethon ni roi cynnig ar rownd o IVF pan oedd hi’n amlwg na allen ni feichiogi’n naturiol, ond ar ôl i hynny fethu cymeron ni amser i fyfyrio.

“Dechreuon ni’r broses ym mis Ionawr. Cawson ni flwyddyn eithaf normal wrth fynd drwy’r broses – aethon ni i’r gwaith fel arfer, mynd i wyliau, ar wyliau, treulio amser gyda theulu a ffrindiau – yn ogystal â mynd i gyfarfodydd gyda gweithwyr cymdeithasol a mynychu cyrsiau.

“Gwnaethon ni geisio darllen cymaint ag y gallen ni a mynychu cyrsiau a hyfforddiant ychwanegol y tu allan i’r rhai a drefnwyd gan yr awdurdod lleol. Gwnaed penderfyniad gan y panel cymeradwyo ym mis Rhagfyr ac ar ôl bod yn llwyddiannus nid oedd gennym amser hir i aros cyn i blentyn gael ei baru â ni.

“Wnaethon ni ddim nodi y byddai bachgen neu ferch yn well gennym, ond roedd yr awdurdod lleol yn dda iawn o ran dod o hyd i blentyn oedd yn cyd-fynd â’n ffordd o fyw a’n proffiliau.

“Mae gan bob un ohonom ffyrdd o ddod o hyd i’n llawenydd ein hunain, ond roedd dod yn dad yn fath cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd nad oeddwn wedi’i brofi o’r blaen.”

Gan eu bod wedi cael profiad mor gadarnhaol, penderfynodd Alex a’i wraig fabwysiadu eto ddwy flynedd yn ddiweddarach.

“Roedd yn broses symlach yr eildro, gan ein bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl,” meddai. “Roedd gennym weithiwr cymdeithasol gwahanol nad oedd wedi gweithio gyda phobl oedd yn mabwysiadu am yr eildro o’r blaen, felly roedd hi’n synnu braidd at lefel ein hyder!”

Mae Alex bellach yn cyfaddef ei fod yn siarad am fabwysiadu drwy’r amser ac mae’n dweud bod mabwysiadu wedi bod yn brofiad cadarnhaol.

“Ar ôl treulio blynyddoedd lawer heb blant yn fy mywyd a dod o hyd i lawenydd mewn sawl ffordd arall, rwy’n ymdrechu’n galed i beidio ag awgrymu bod pobl heb blant rywsut yn israddol, ond mae’n fraint lwyr gallu darparu amgylchedd diogel i ddau blentyn i’w gwylio’n ffynnu ac yn tyfu.

 “I unrhyw un sy’n ystyried mabwysiadu, byddwn yn eich cynghori i ddechrau ar y broses gyda’ch llygaid ar agor gan y bydd problemau annisgwyl yn codi, ond dyfalbarhewch – rydym yn siarad am blant, nid angenfilod!

“Mae llawer o grwpiau cymorth ar gyfer mamau mabwysiadol, ond ychydig iawn i dadau, felly manteisiwch ar unrhyw gyfle i fynd am gwrw gyda thad mabwysiadol – fe welwch fod mabwysiadu yn llawer mwy normal a chyffredin nag yr ydych yn ei feddwl! Ac os oes gennych fynediad i sianel Apple TV, gwyliwch ‘Trying’. Crynodeb doniol a gweddol gywir iawn o’r holl broses!”

Ar Sul y Tadau eleni – os yw’r tywydd yn caniatáu – mae Alex a’i deulu yn mynd i wersylla.

“Roedd y berthynas oedd gen i gyda fy nhad fy hun yn llawer mwy traddodiadol, felly rwy’n ceisio bod yn llawer mwy agored a chariadus gyda fy mhlant. Pan fydda i’n treulio amser gyda fy ffrindiau sydd hefyd yn dadau, dydw i ddim yn teimlo’n wahanol iddyn nhw – rwy’n caru fy mhlant yn ddiamod ac rwy’n hynod falch ohonyn nhw.”

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn wasanaeth pwrpasol sy’n cefnogi teuluoedd sy’n mabwysiadu i ddod at ei gilydd.

Mae’r tîm yn recriwtio, yn hyfforddi ac yn asesu darpar fabwysiadwyr i ddarparu lleoliadau mabwysiadu o ansawdd uchel ar gyfer plant a phobl ifanc lleol, gan eu galluogi i fyw gyda theuluoedd newydd, parhaol.

Nid oes meini prawf penodol ar gyfer dod yn rhiant mabwysiadol – does dim ots a oes gan ddarpar fabwysiadwyr blant eisoes, p’un a ydynt yn sengl neu’n gwpl (yn syth neu’n LHDT+), p’un a ydynt yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Mae plant yn cael eu paru a’u lleoli gyda rhieni mabwysiadol ar ôl asesu eu bod â’r sgiliau i ddiwallu anghenion y plant a’u bod yn gallu darparu sefydlogrwydd a chyfle iddynt ffynnu.

Darperir cymorth parhaus i fabwysiadwyr a’u teuluoedd drwy gydol oes y plentyn mabwysiedig.

Yn lleol, mae angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb fynd i mabwysiaducgcymru.org.uk i gael cyngor a gwybodaeth.

Cynhelir sesiwn wybodaeth ar-lein ddydd Mercher, 21 Gorffennaf 2021, am 6.30pm – cofrestrwch cyn dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021.

Gellir gwneud ymholiadau hefyd gydag aelod o’r tîm mabwysiadu – anfonwch neges e-bost at adoptionenquiries@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0300 30 32 505.

* Newidiwyd enwau er mwyn diogelu manylion personol y plant.

Sut brofiad yw mabwysiadu fel rhiant sengl a pha gymorth rydych chi’n ei gael?

Buom yn siarad â Sarah am ei phrofiad, ei chyngor a pham y byddai’n argymell Theraplay i bawb.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich hun a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod am fod yn fam ond nid o reidrwydd yn wraig. Fe wnes i roi cynnig ar hynny, ond nid oedd wedi gweithio. Roedd fy mhen-blwydd yn 35 oed yn agosáu ac roeddwn i wedi bod ar fy mhen fy hun am bron i 10 mlynedd, felly roedd angen i mi benderfynu a oeddwn am barhau i aros tan fy mod yn cwrdd â rhywun neu i fynd amdani ar fy mhen fy hun. Yn y pen draw, fe wnes i benderfynu nad oeddwn i am aros mwyach, felly dechreuais ar fy nhaith fabwysiadu.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Cymerodd y broses gyfan tua dwy flynedd nes i mi gael fy mharu gyda’r plentyn cywir, ond roedd hynny oherwydd bod gennyf syniad penodol iawn o bwy yr oeddwn am ei fabwysiadu. Fe wnes i fynd i sioe deithiol mabwysiadu yng Nghaerdydd, lle’r oedd gan yr holl wahanol gynghorau stondinau. Y person cyntaf i fi siarad ag ef oedd Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant, a oedd wedi fy mharu gyda fy merch, felly roedd fel jig-so a’r darnau’n dod at ei gilydd!

Roedd y cam cyflwyno tua un wythnos. I ddechrau roedd hyn yn teimlo fel oes i mi gan fy mod yn barod iawn i ddechrau fy mywyd gyda fy merch ond mewn gwirionedd sylweddolais nad oedd yn gyfnod hir iawn o gwbl!

A oeddech chi’n ei chael hi’n anodd mabwysiadu fel person sengl?

Na, doeddwn i ddim yn ei chael hi’n anodd ond weithiau roedd gwneud y broses ar fy mhen fy hun yn gallu bod braidd yn unig. Fe wnes i siarad â ffrindiau a theulu amdano ond nid yw’r un peth â rhannu’r profiad â rhywun. Byddwn i’n gwneud y cyfan eto heb feddwl ddwywaith, ond y tro nesaf byddwn i’n gobeithio rhannu’r daith gyda phartner. 

A oedd angen neu a gawsoch unrhyw gymorth ar ôl mabwysiadu?

Roedd y flwyddyn gyntaf yn gymharol hawdd. Wrth edrych yn ôl, rwy’n credu y gallai hynny fod oherwydd nad oedd wedi ymgartrefu eto. Ar ôl iddi ymgartrefu, dechreuodd rhai materion godi, felly cysylltais â’i gweithiwr cymdeithasol i ofyn am help. Awgrymodd fy ngweithiwr cymdeithasol Theraplay.

Roedd ein gweithiwr Theraplay yn anhygoel. Daeth i mewn i wneud asesiad ac yna cawsom sesiynau wythnosol gyda hi am bron i flwyddyn i’n helpu. Aeth hefyd i ysgol fy merch i wneud yn siŵr bod yr athrawon yn deall y ffyrdd gorau o weithio gyda fy merch. Mae’r gefnogaeth hon wedi bod mor bwysig i ni.

Beth oedd Theraplay yn ei olygu ichi?  

Gwnaeth Theraplay helpu fy merch i reoleiddio ei hymddygiad. Gwnaeth y gweithiwr cymdeithasol sylwi ar bethau bach nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt, er enghraifft nid oedd hi’n cadw cyswllt llygad â mi. Dangosodd y ffilm i mi o’n fideo asesu ac roedd yn glir ar y tâp, ond nid oedd yn rhywbeth yr oeddwn i erioed wedi meddwl amdano.

Dechreuon ni wneud gêm syml o chwythu pêl gotwm rhyngom ac roedd yn rhaid i ni gadw cyswllt llygad. Dim ond chwarae gêm oeddem ni ond roedd wedi ein helpu ni i gysylltu.

Byddwn yn ei argymell i bawb gan ei fod wedi ein helpu yn fawr.

Sut brofiad oedd bod dan gyfyngiadau symud?

Mae’r cyfyngiadau symud wedi bod yn eithaf cadarnhaol i ni oherwydd mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio amser gwerthfawr gyda’n gilydd. Mae hyn wedi newid pethau. Mae fy merch wedi ffynnu ar ôl cael fy sylw llawn ac mae wedi dod â ni’n agosach ac wedi cryfhau ein perthynas.

Beth yw eich cyngor i unrhyw un sydd newydd ddechrau’r broses fabwysiadu?

Fy nghyngor gorau fyddai peidio â gadael i’r straeon rydych chi’n eu clywyd am fabwysiadu gan bobl eraill i’ch rhwystro rhag mabwysiadu. Mae taith pawb yn wahanol ac ni allwch gymharu eich profiad chi â phrofiad pobl eraill, felly ewch amdani.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i olygu ichi? 

Mae’n rhan fawr ohonof i. Weithiau, rwy’n anghofio nad ydw i wedi rhoi genedigaeth iddi gan ei bod hi’n debyg iawn i mi, mae ganddi’r un nodweddion a hyder â mi. Yn sicr, mae hi’n rhan fawr o bwy ydw i. Peidiwch â’m camddeall, bu adegau anodd ac nid wyf am esgus bod popeth wedi bod yn hawdd o hyd, ond byddwn yn gwneud y cyfan eto er mwyn ei chael hi yn fy mywyd. Roeddwn i wastad eisiau bod yn fam ac mae hi wedi gwneud hynny’n bosib. Fyddwn i ddim yn ei newid am y byd.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram a Twitter.

Pam ei bod yn bwysig gallu mabwysiadu yn Gymraeg?

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, buom yn siarad â Louise ac Eurion am eu taith fabwysiadu, beth mae’r Gymraeg yn ei olygu iddyn nhw a pham ei bod hi’n bwysig gallu mabwysiadu yn y Gymraeg.

Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a pham y gwnaethoch fabwysiadu?

Ar ôl priodi, fe wnaethon ni geisio cael plant yn naturiol. Ar ôl ceisio am gwpl o flynyddoedd heb unrhyw lwc, fe wnaethon ni benderfynu rhoi cynnig ar IVF. Ar ein trydedd rownd o IVF buom yn llwyddiannus a chawsom ein merch. Roedd y ddau ohonom wedi profi perthynas rhwng brodyr a chwiorydd yn tyfu lan a wastad wedi dychmygu cael mwy o blant, ond nid oeddem am fynd trwy IVF eto, felly gwnaethom ymchwilio i fenthyg croth a mabwysiadu fel ffyrdd o dyfu ein teulu.

Ni wnaethom unrhyw beth am y mater am ychydig flynyddoedd er mwyn canolbwyntio ar ein merch, ond pan oedd hi tua phedair oed fe wnaethon ni benderfynu ei bod hi’n bryd dechrau ymchwilio i fabwysiadu. Yna fe wnaethom gymryd y cam, llenwi’r ffurflenni ac o hynny ymlaen mae wedi bod yn daith a hanner.

Mae’r ddau ohonoch yn siaradwyr Cymraeg, a wnaethoch chi ofyn am wneud y broses fabwysiadu trwy gyfrwng y Gymraeg?

Doedden ni ddim wedi nodi ein bod am wneud y broses drwy’r Gymraeg yn hytrach na Saesneg, ond drwy gyd-ddigwyddiad, cafodd gweithiwr cymdeithasol a oedd yn siarad Cymraeg ei phenodi i ni ac fe ddaeth hi â gweithiwr cymdeithasol dan hyfforddiant gyda hi oedd hefyd yn siarad Cymraeg. Roedd y cyrsiau a wnaethom i gyd yn Saesneg ond yn ystod unrhyw egwyl roedd digon o gyfle inni siarad Cymraeg.

Roedd yn fuddiol iawn i ni allu cysylltu â’n gweithiwr cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mae’r ddau ohonom yn teimlo’n fwy hyderus yn siarad Cymraeg ac mae’r sgyrsiau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol yn ddwfn ac yn emosiynol iawn.

Gallem fod wedi dewis mynd i banel drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, ond gwnaethom y penderfyniad i wneud hynny’n Saesneg. Trwy gydol yr holl broses roeddem bob amser yn ymwybodol y gallem wneud popeth drwy gyfrwng y Gymraeg, felly ein penderfyniad ni oedd cynnal y broses drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Beth mae’r Gymraeg yn ei olygu i chi?

Cymraeg yw ein treftadaeth a’n cefndir. Cafodd y ddau ohonom ein magu mewn teuluoedd traddodiadol Cymreig lle’r oedd y Gymraeg yn bwysig iawn ac yn awr mae’n bwysig iawn i ni gadw’r iaith honno fel rhan o’n cymdeithas. Rydym am i’n plant allu sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg a defnyddio’r Gymraeg ym mywyd bob dydd gan ein bod yn credu ei bod yn cyfoethogi cymeriad.

Roedd eich mab yn ifanc iawn pan wnaethoch chi ei fabwysiadu, sut ydych chi wedi ei gyflwyno i’r Gymraeg?

Roedd yn 8 mis pan ddaeth atom ni ac nid oedd ei deulu maeth yn siarad Cymraeg, ond byddent yn dangos cartwnau Cymraeg iddo. Pan oeddem yn gwybod y byddai’n cael ei leoli gyda ni, rhoesom CD o hwiangerddi Cymraeg iddyn nhw i’w chwarae yn y cefndir fel ei fod yn gyfarwydd â chlywed y Gymraeg yn fwy.

Fe wnaeth ein gweithiwr cymdeithasol ein hannog i barhau fel yr arfer pan ddaeth adref gyda ni, felly fe wnaethon ni barhau i siarad Cymraeg yn unig a’i eiriau cyntaf oedd Mami a Dadi ac erbyn hyn mae’n sgwrsio yn Gymraeg, yn mynd i feithrinfa cyfrwng Cymraeg ac nid yw’n gwybod yn wahanol.

A wnaethoch chi ei Waith Taith Bywyd yn Gymraeg?

Roedd gweithiwr cymdeithasol ein mab yn gallu siarad Cymraeg a oedd yn golygu y gallem sgwrsio â hi yn hawdd a chynigiodd wneud ei Waith Taith Bywyd yn Gymraeg ond fe wnaethom ddewis ei wneud yn Saesneg mewn gwirionedd. Wrth edrych yn ôl nawr, nid ydym yn hollol siŵr pam y gwnaethom y penderfyniad hwnnw ond rydym wedi penderfynu i’w egluro iddo yn Gymraeg ac rydym yn cael sgyrsiau am ei fam fiolegol gydag ef a’n merch yn Gymraeg.

Mae gennym hefyd lyfr yn Gymraeg yr oeddem wedi’i baratoi ar gyfer panel gyda lluniau ac enwau teuluol ar ei gyfer.

Pam mae’n bwysig eich bod chi’n gallu gwneud y broses fabwysiadu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’n hynod bwysig bod yr opsiwn i’w gwneud yn Gymraeg ar gael. Mae pobl yn sgwrsio’n well yn eu mamiaith ac mae cael y lefel honno o gefnogaeth yn yr iaith rydych chi’n fwyaf cyfforddus ynddi yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

I ni, y peth pwysig oedd cael gweithwyr cymdeithasol a allai siarad Cymraeg oherwydd gall fod yn broses eithaf ymwthiol ac i rai pobl dyma’r tro cyntaf iddyn nhw siarad ag eraill am eu teulu a’u magwraeth felly mae’n bwysig eu bod yn teimlo’n ddiogel yn yr iaith maen nhw’n ei defnyddio ar gyfer hynny.

Roedd hynny’n arbennig o amlwg pan oedd yn rhaid iddynt (y gweithwyr cymdeithasol) siarad â’n teuluoedd sydd i gyd yn siarad Cymraeg ac a oedd ychydig yn amheus ynghylch ein penderfyniad i fabwysiadu. Aeth ein gweithiwr cymdeithasol yr ail filltir ac aeth i dreulio prynhawn gyda nhw, gwneud iddynt deimlo’n gyfforddus ac ateb eu holl gwestiynau. Ni fyddent wedi bod yn gyffyrddus yn gwneud hynny’n Saesneg, felly roedd yn golygu llawer i ni ei fod yn cael ei wneud yn Gymraeg.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i eraill sy’n ystyried mabwysiadu?

Ein cyngor mwyaf yw, os ydych chi’n ystyried mabwysiadu, ewch i gael y sgwrs honno gyda gweithiwr cymdeithasol gan fod gweithwyr cymdeithasol yn llawer o gymorth wrth esbonio’r broses. Roedd y sgyrsiau a gawsom yn gynnar yn ddefnyddiol iawn ac yn ateb rhai o’n hamheuon cychwynnol. Nid oeddem byth yn teimlo o dan unrhyw bwysau o gwbl a chafodd popeth ei wneud ar ein cyflymder ein hunain.

Rydym yn argymell yn fawr dîm cyfan gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Roedd y tîm yn anhygoel ac yn mynd yr ail filltir i ni. Mae’r broses fabwysiadu yn broses emosiynol a myfyriol iawn ond nid oedd un adeg lle na allem ffonio gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i gael help a chefnogaeth ac mae hynny’n dal i fod yn wir heddiw.

Beth mae mabwysiadu wedi ei olygu i’ch bywyd?

Rhoddodd mabwysiadu ddarn olaf y jig-so i ni, sydd wedi gwneud ein teulu yn gyflawn. Mae wedi caniatáu inni gael y teulu yr oeddem bob amser yn breuddwydio amdano ac mae gweld ein merch a’n mab yn tyfu fel brawd a chwaer wedi gwireddu breuddwyd i ni. Nid oedd yn ymwneud â chael plentyn arall yn unig, roedd yn ymwneud ag adeiladu’r teulu a’r bywyd hwnnw i’n plant a rhoi’r berthynas glós rhwng brawd neu chwaer iddynt.

Mae pobl yn dweud, ‘jiw, mae’n edrych yn union fel chi’ ac mae’n rhaid i ni binsio ein hunain i’n hatgoffa nad ef yw ein mab biolegol. Mae’n teimlo fel ein mab biolegol ac ni allwn ddychmygu bywyd hebddo ac nid oes diwrnod yn mynd heibio lle nad ydym yn edrych ar ein gilydd ac yn pendroni ‘sut beth oedd ein bywyd hebddo?’.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl LGBT yn ystod cyfnod clo

Sut brofiad yw mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl hoyw ynghanol cyfnod clo cenedlaethol. Fe fuon ni’n siarad â Ben a Lee i gael gwybod.

Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth ysbrydolodd chi i fabwysiadu?

Fel dyn hoyw yn tyfu i fyny yn y 90au, doeddwn i byth yn meddwl y gallwn i gael plant. Diolch byth mae pethau wedi newid, felly pan ddaeth Lee a fi at ein gilydd a sylweddoli fod y ddau ohonon ni’n awyddus i gael plant, roedden ni’n gallu bod yn rhieni.

Mae’r ddau ohonon ni o deuluoedd mawr, clos ac roedden ni wedi breuddwydio am gael teulu felly ein hunain a dyna pam wnaethon ni benderfynu mabwysiadu.

Allwch chi sôn rywfaint am eich taith fabwysiadu?

Fe wnaethon ni fwynhau’r holl broses yn fawr. Fe ddechreuon ni trwy fynd i noson agored i gael syniad cyffredinol o’r broses, ond o’r cychwyn cyntaf roedden ni’n gwybod mai mabwysiadu oedd y daith iawn inni.

Yna fe aethon ni ar gwrs paratoi ac ar ôl gorffen hwnnw fe gawson ni ein cyflwyno i’n gweithiwr cymdeithasol a wnaeth y 12 ymweliad cartref gyda ni. Roedd gyda ni berthynas dda â hi o’r cychwyn ac roedd yn rhwydd bod yn agored gyda hi.

Trwy gydol y broses gyfan roedden ni’n gyson yn atgoffa’n hunain am y nod yn y pendraw, sef cael ein teulu ein hunain ac mae’n sicr bod hynny wedi’n helpu trwyddi.

Fe benderfynoch chi fabwysiadu chwiorydd, allwch chi ddweud mwy wrthym am y penderfyniad yna?

Roedd yn gynnar yn y broses mewn gwirionedd. Roedden ni wedi bod eisiau dau blentyn o leiaf o’r cychwyn, a Lee oedd y cyntaf i awgrymu mabwysiadu brodyr neu chwiorydd. Trwy fabwysiadu brodyr neu chwiorydd o’r cychwyn, roedden ni’n meddwl na fyddai rhaid inni boeni am unrhyw anawsterau posib yn cyflwyno ail blentyn i’r teulu yn ddiweddarach.

Sut brofiad yw mabwysiadu chwiorydd? 

Mae wedi bod yn anhygoel. Mae ein merched yn agos iawn o ran oed, sydd wedi bod yn wych gan eu bod yn gallu chwarae gyda’i gilydd ac rwy’n credu ei fod yn rhoi rhyw gysur iddynt o fod gyda’i gilydd. Mae gyda nhw fond arbennig sy’n rhyfeddol i’w weld.

Allwch chi sôn rywfaint am sut aethoch ati i baratoi i ddod â chwiorydd gartref?

Roedden ni’n ffodus o gael cysylltiad da iawn gyda’r gofalydd maeth, a gadawodd inni ofyn mwy neu lai pob cwestiwn dan haul. Roedden ni eisiau gwneud yn siŵr fod popeth yr un peth iddyn nhw ac fe roddodd hi arweiniad a thawelwch meddwl inni.

Ac o ran y siopa, roedd rhaid inni brynu popeth ddwywaith, felly fe gawson ni ddau got, bygi ddwbl.

Fe wnaethoch chi fabwysiadu yn ystod cyfnod clo coronafeirws. Sut mae’r pandemig a’r cyfnodau clo wedi effeithio ar eich taith fabwysiadu?

Fe gawson ni un diwrnod cwrdd-i-ffwrdd cyn y cyfnod clo pan fuon ni’n cwrdd a chymysgu â’r merched mewn canolfan chwarae meddal.

Yna cafodd popeth arall ei arafu oherwydd y cyfnod clo, oedd yn golygu ein bod wedi dechrau ein cyflwyniadau trwy alwad fideo oedd yn y pendraw yn beth go dda inni gan y cawson ni gyfle i adeiladu perthynas dda iawn cyn dechrau ein cyflwyniadau yn gorfforol. Rhoddodd fwy o amser inni baratoi a chael ein hunain yn barod. 

Rhywbeth arall cadarnhaol inni oedd faint o amser gafodd y ddau ohonon ni o’r gwaith i’w dreulio gyda’r merched. Yn wreiddiol doedden ni ond yn mynd i gael tri mis i ffwrdd, ond oherwydd y cyfnod clo rwyf wedi cael mwy neu lai blwyddyn i ffwrdd gyda nhw sydd wedi’n helpu bondio o ddifrif.

Felly, inni yn ein swigen fach, mae ‘na rai pethau cadarnhaol wedi dod allan o gyfnod sydd fel arall wedi bod yn un negyddol iawn.

Mae Chwefror yn fis Hanes LGBT+. Sut brofiad yw mabwysiadu fel cwpl hoyw yn 2020?

Mae wedi bod yn daith hwylus iawn inni trwy gydol y broses gyfan. Cawsom ein derbyn gan bawb yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru a dydyn ni erioed wedi wynebu unrhyw ragfarn o gwbl oherwydd ein bod yn gwpl hoyw.

Pan ddechreuon ni’r broses, rwy’n credu fod y ddau ohonon ni braidd yn ansicr am fynd i’r cwrs paratoi. Ai ni fyddai’r unig gwpl hoyw yno a beth fyddai’r cyplau eraill yn feddwl ohonon ni? Yn y pendraw, doedd gyda ni ddim i boeni i amdano, roedd cwpl hoyw arall ar y cwrs, ac roedd pawb mor garedig a chroesawgar inni.

Mae’n anhygoel meddwl i unrhyw un sy’n cael eu geni’r dyddiau yma, pan fyddan nhw’n mabwysiadu mewn 20-30 mlynedd, y bydd yn gwbl normal ond inni wrth dyfu i fyny, roedd yn gwbl ddieithr meddwl am allu mabwysiadu a chael plant fel dyn hoyw.

Dydw i ddim yn credu fod popeth yn berffaith i gyplau hoyw eto, mae digon o waith i’w wneud o hyd ond ddaethon ni ddim ar draws unrhyw negyddiaeth a chawson ni ddim trafferthion o gwbl ym myd mabwysiadu.

Ydych chi wedi dechrau meddwl am sut fyddwch yn siarad â’ch merched am gael dau dad?

Rydyn ni wedi prynu gwahanol lyfrau oed-briodol sy’n cyflwyno cael dwy fam, dau dad, un fam neu un tad i’r plant ac sy’n esbonio mai’r unig beth sy’n bwysig yw bod yn uned gariadus, ac rydyn ni’n darllen y rheiny iddyn nhw. Rydyn ni’n gwneud llawer o ddarllen ein hunain felly rydyn ni’n barod am y cwestiynau allai fod gyda nhw pan maen nhw rywfaint yn hŷn ac mae llawer o adnoddau da iawn ar gael y gallwn eu defnyddio pan fydd angen.

Beth yw eich cyngor i unrhyw un sydd newydd gychwyn ar broses mabwysiadu?

Estynnwch allan at gyd fabwysiadwyr gan y buon  nhw trwyddi ac y gallant gynnig help a chefnogaeth. Fe ymunon ni â grwpiau gwahanol ar Facebook ac Instagram ac fe fuon ni’n darllen llwyth o flogiau  mabwysiadu er mwyn deall y broses.

A chofiwch, does yr un cwestiwn yn rhy wirion nac yn rhy fach.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i roi i’ch bywydau?

Mae wedi newid ein bywyd er gwell. Rydyn ni’n sicr yn fwy prysur a mwy gweithgar, ond mae wedi dod â chymaint o lawenydd i’n bywyd ac wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i’r ddau ohonon ni.

Cyn hynny roedd y ddau ohonon ni’n brysur yn mynd i’r gwaith bob dydd, ond erbyn hyn ein prif ffocws yw ein teulu. Rydych chi bron yn cael ail-fyw eich plentyndod ac mae’n anhygoel gallu pasio pethau ‘mlaen i’n plant.

Bu’n hyfrydwch i’w gweld yn ymgyfarwyddo â bywyd yma, yn ein derbyn ni ac maen nhw’n gwneud inni wenu a chwerthin bob dydd.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mabwysiadu bachgen hŷn

Sut brofiad yw mabwysiadu bachgen hŷn? Mabwysiadodd Sindhu ei mab pan oedd yn 7 oed. Fe wnaethom siarad â hi am ei phrofiad, ei chyngor gorau i bobl sy’n ystyried mabwysiadu plentyn a’r gefnogaeth sydd ar gael.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Rydyn ni’n dod o India yn wreiddiol ac roedden ni bob amser yn awyddus i fabwysiadu ond nid yw’n gyffredin yno  oni bai na allwch gael plant yn naturiol. Gan fod gennym ddau blentyn biolegol ac yn byw bywyd prysur o ddydd i ddydd a symud i’r DU, nid oedd yr amser byth yn teimlo’n iawn.

Pan oedd ein merched ychydig yn hŷn, dechreuon nhw ddweud, os oedden ni am fabwysiadu, y dylen ni wneud hynny nawr gan eu bod nhw’n awyddus i gael y cyfle i dreulio amser gyda’u brawd neu eu chwaer newydd. A dyna a wnaethom, fe benderfynon ni fynd amdani.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Fe welon ni hysbyseb gan asiantaeth fabwysiadu leol a phenderfynon ni gofrestru. Fe aethon ni i ddigwyddiadau, gweithdai a chyfarfodydd i ddysgu mwy am y broses yn y DU.

I ddechrau, roedden ni am fabwysiadu babi ond yna dywedodd gweithiwr cymdeithasol wrthym ei bod hi’n llawer anoddach dod o hyd i deuluoedd i fabwysiadu plant hŷn, a gwnaethom sylweddoli nad oedd oedran o bwys i ni mewn gwirionedd – cael plentyn oedd yn bwysig.

Sut brofiad oedd mabwysiadu plentyn hŷn?

A fod yn onest, rwy’n credu y gall mabwysiadu plentyn hŷn fod yn haws weithiau. Rwy’n gwybod bod llawer yn credu ei bod hi’n haws mabwysiadu plentyn llai, ond dwi ddim yn meddwl bod hynny bob amser yn wir. Pan fydd plentyn ychydig yn hŷn, mae ganddo well dealltwriaeth o’r hyn y mae wedi bod drwyddo. Mae’n haws iddo ddeall y sefyllfa y mae ynddi ac mae hefyd yn haws egluro pethau iddo.

I ni, mae cynnal strwythur a threfn wedi bod yn allweddol. Mae cael rheolau y mae’n rhaid i bob aelod o’r teulu eu dilyn yn cyfleu iddo ei fod yn rhan o’r teulu a bod hwn yn lle diogel. Rwy’n credu bod hyn yn haws i blentyn hŷn ei ddeall.

Yn yr un modd ag unrhyw riant, rydyn ni wedi gwneud camgymeriadau, ond rydyn ni bob amser yn dysgu o’r camgymeriadau hynny ac yna’n ceisio gwella. Dydyn ni ddim yn rhieni perffaith ac nid oes disgwyl i rieni mabwysiadol fod ychwaith. Rydyn ni i gyd yn ddynol ac rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ond mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn dysgu ohonynt.

Ar hyn o bryd mae mwy o fechgyn yn aros i gael eu mabwysiadu na merched. A allwch chi ddweud wrthym ni sut beth yw mabwysiadu bachgen a pham y gwnaethoch chi ddewis mabwysiadu mab?

Yn India, mae’r sefyllfa i’r gwrthwyneb yn llwyr. Mae pob menyw eisiau mab, felly mae’n anodd iawn mabwysiadu bachgen yn India. Oherwydd bod gennym ddwy ferch eisoes, roedden ni’n  ystyried mabwysiadu merch arall ond ar ôl clywed bod bechgyn yn aros yn hirach i gael eu mabwysiadu yn y DU, penderfynom ni ar unwaith bron y bydden ni’n mabwysiadu bachgen. Ar ddiwedd y dydd, plant ydyn nhw i gyd a doedd rhyw y plentyn ddim yn ein poeni ryw lawer; rhoi cartref cariadus i blentyn oedd ein nod. 

Fe wnaethon ni fabwysiadu bachgen a oedd wedi bod mewn gofal maeth ers bron i flwyddyn. Cawsom wybod bod ganddo rai problemau corfforol; un droed oedd ganddo ac roedd ganddo gyflwr a olygai fod ei fysedd yn fyrrach. Wrth drafod y peth, dywedodd fy ngŵr a minnau wrth ein gilydd, “oes ots mewn gwirionedd?” ac wrth gwrs nid oes ots. Petai un o’n merched  wedi bod mewn damwain ac wedi colli ei throed, oni fydden ni ei heisiau mwyach? Wrth gwrs bydden ni ei heisiau felly doedd hi ddim yn broblem i ni.

Pan ddaeth adref gyda ni gyntaf, roedd yn newid mawr iddo, ond fe ffurfiodd gwlwm gyda ni i gyd yn gyflym. Rwy’n credu bod yr arogleuon a’r bwyd Indiaidd cyfarwydd wedi ei gwneud hi’n haws iddo ymgartrefu. Mae’n fachgen gwych a gwydn, mae mor glyfar ac yn gyfeillgar â phawb. Ef yw ein bachgen bach, ac mae wedi bod yn daith anhygoel.

A oedd angen/a gawsoch unrhyw gymorth ar ôl mabwysiadu?

Pan ddaeth adref gyda ni gyntaf, daeth gweithiwr cymdeithasol a seicolegydd i wneud adroddiadau a gwirio pethau yn ogystal â’n helpu gydag unrhyw faterion. Fe wnaethant ein helpu i sicrhau ei fod yn setlo yn yr ysgol a rhoi cymorth i’n merch ieuengaf i ddygymod â’r ffaith nad hi oedd babi’r tŷ mwyach.

Hyd heddiw, mae gennym eu cyfeiriadau e-bost a’u rhifau ffôn ac os oes angen unrhyw beth arnom, rydym yn gwybod y gallwn gysylltu â nhw. Mae’r cymorth ar gael drwy’r amser.

Er bod gennym blant biolegol, roedd y gefnogaeth honno yn dal yn hanfodol i ni gan fod cynifer o bethau i’w dysgu o hyd, a byddai wedi bod yn anodd heb y gefnogaeth honno.

Beth fyddech chi wedi dymuno ei wybod cyn dechrau’r broses?

Roedden ni’n synnu at ba mor drylwyr oedd y broses ond roeddem yn deall pam hefyd. Mae er budd pawb sy’n rhan o’r broses oherwydd yn y pen draw mae’n rhaid i’r asiantaeth a gweithwyr cymdeithasol sicrhau bod y plentyn yn mynd i le diogel.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd newydd fabwysiadu neu sy’n ystyried mabwysiadu?

Ewch amdani a pheidiwch â rhoi’r ffidl yn y to. Gall fod yn broses flinedig ond mae’n rhoi llawer o foddhad. Mae cariad yn para am byth; mae angen i ni ei rannu. Mae angen ychydig bach o’r cariad hwnnw ar gynifer o blant. Mabwysiadu plentyn yw’r teimlad mwyaf rhyfeddol, a heb os, hwn oedd penderfyniad gorau ein bywydau.

Sut mae mabwysiadu wedi newid eich bywyd / beth mae mabwysiadu wedi’i ychwanegu at eich bywyd?

Nid oes modd cyfleu’r teimlad, mae’n arbennig. Rydyn ni’n teimlo elfen o foddhad a rhyddhad i rannu’r hyn sydd gennym gyda bachgen bach sy’n haeddu’r holl gariad yn y byd. Rydych chi’n gwybod eich bod chi wedi dod â hapusrwydd i berson arall a dyna’r peth mwyaf rhyfeddol.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mythau Mabwysiadu

Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd.

Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn. Yn y pen draw, eich gallu chi i ymrwymo i roi cartref cariadus a pharhaol i blentyn fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Mae llawer o resymau pam y mae pobl yn meddwl nad ydynt yn gymwys i fabwysiadu, ond dyma rai o’r mythau sy’n ymwneud â mabwysiadu.

Myth #1: Rwy’n rhy hen i fabwysiadu

Nid oes terfyn uchaf o ran oedran ar gyfer mabwysiadu, yr unig amod sy’n gysylltiedig ag oedran ar gyfer mabwysiadu yw bod yn rhaid i chi fod dros 21 oed. Byddwn yn ystyried amgylchiadau unigol pob ymgeisydd gan gynnwys gwneud yn siŵr bod eich iechyd mewn cyflwr da, bod gennych rwydwaith cymorth da, a’ch bod yn debygol o allu cefnogi plentyn mabwysiedig nes ei fod yn oedolyn. Ond mae llawer o bobl yn eu 40au a’u 50au wedi mabwysiadu plant yn llwyddiannus.

Myth #2: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n LGBTQ +

Daeth cyfraith i rym yn Rhagfyr 2005 yn rhoi’r hawl i gyplau o’r un rhyw fabwysiadu. Os ydych chi’n gwpl o’r un rhyw, does dim angen i chi fod mewn Partneriaeth Sifil neu’n briod i fabwysiadu, bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n cyd-fyw mewn perthynas barhaus.

Myth #3: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n sengl

Mae’n gamdybiaeth yn aml bod yn rhaid bod yn briod i fabwysiadu. Fodd bynnag, gall person sengl fabwysiadu os yw’n dymuno cael plentyn yn rhan o’i fywyd. Rydym yn croesawu ymholiadau gan bobl Sengl o bob rhyw. Byddwn yn trafod y gefnogaeth sydd gennych o’ch cwmpas yn ystod y broses asesu.

Myth #4: Nid ydym yn briod, felly ni fyddwn yn cael mabwysiadu

Mae modd i chi fabwysiadu plentyn ni waeth beth yw eich statws priodasol – p’un a ydych chi’n sengl, yn ddibriod neu mewn partneriaeth sifil. Fel arfer, argymhellir eich bod chi a’ch partner wedi byw gyda’ch gilydd am o leiaf flwyddyn cyn dechrau ar eich taith fabwysiadu, ond cyhyd â’ch bod yn gallu dangos eich bod mewn perthynas sefydlog, barhaus a chadarn, byddwch yn gallu gwneud cais ar y cyd i fabwysiadu plentyn.

Myth #5: Nid wyf yn berchen ar fy eiddo fy hun, felly nid wyf yn gymwys i fabwysiadu plentyn.

Does dim angen i chi fod yn berchen ar eiddo i fabwysiadu plentyn. Os oes gennych gytundeb rhentu sefydlog yn yr eiddo yr ydych yn ei rentu, gellir eich ystyried i fabwysiadu plentyn. Yn ddelfrydol, bydd angen ystafell wely sbâr arnoch chi ar gyfer plentyn mabwysiedig; mae’n bwysig bod ganddynt le iddyn nhw eu hunain. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn wrth fabwysiadu plentyn ychydig yn hŷn, oherwydd gall meithrin perthynas â phlant presennol yn y teulu gymryd amser.

Myth #6: Rwy’n gweithio’n amser llawn, felly nid oes modd fy ystyried i fabwysiadu plentyn.

Nid yw gweithio’n amser llawn o reidrwydd yn golygu na fydd modd ichi fabwysiadu plentyn. Fe’ch anogir (neu’ch partner, os ydych chi’n mabwysiadu fel cwpl) i gymryd cyfnod estynedig o absenoldeb mabwysiadu o’r gwaith, i helpu’ch plentyn newydd i deimlo’n ddiogel ac yn gartrefol yng nghwmni ei deulu newydd.

Rydym yn annog mabwysiadwyr i feddwl sut y byddant yn ymdopi’n ariannol wrth gymryd amser o’r gwaith. Mae gan bobl sy’n gyflogedig yr hawl i gael absenoldeb mabwysiadu â thâl, ond yn achos y rheiny sy’n hunangyflogedig, bydd angen iddynt ystyried yn benodol sut y byddant yn cydbwyso’r angen i weithio a’r angen i gynnig y sefydlogrwydd hanfodol hwnnw i blentyn yn gynnar yn y lleoliad.

Myth #7: Rwy’n ddi-waith / ar fudd-daliadau, felly ni chaniateir i mi fabwysiadu

Byddwn yn trafod eich sefydlogrwydd ariannol a’ch gallu i reoli arian yn ystod yr asesiad mabwysiadu, ond NI fyddwch yn cael eich gwahardd yn awtomatig rhag mabwysiadu os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu ar fudd-daliadau.

Os yw pandemig COVID-19 wedi effeithio ar eich swydd a / neu os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo yn ystod y misoedd diwethaf, ni fydd hyn yn eich rhwystro’n awtomatig rhag mabwysiadu. Trafodwch eich sefyllfa yn agored gyda ni, a byddwn yn eich cefnogi a’ch cynghori.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd modd cael cymorth ariannol gan yr asiantaeth sy’n gosod y plentyn, felly siaradwch â ni cyn rhoi’r ffidl yn y to.

Myth #8: Mae gen i blant biolegol eisoes, felly ni fyddaf yn gallu mabwysiadu

Os oes gennych blant biolegol, ni fydd hynny o reidrwydd yn eich atal rhag mabwysiadu. Bydd y bwlch oedran rhwng eich plant biolegol ac unrhyw ddarpar blant mabwysiadol yn cael ei ystyried, ynghyd â sefyllfa pob plentyn yn y teulu. Fel arfer, byddai asiantaethau yn awyddus mai’r plentyn mabwysiedig fyddai’r plentyn ieuengaf yn y teulu o ddwy flynedd o leiaf.

Byddwn yn cydweithio’n agos â chi i sicrhau y cydnabyddir anghenion POB plentyn.

Myth #9: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod yn dilyn ffydd/crefydd benodol

Nid yw crefydd neu diffyg crefydd yn effeithio ar y gallu i fabwysiadu plentyn. Mae gan blant sy’n aros am gael eu mabwysiadu gefndiroedd, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, ac yn unol â hynny mae asiantaethau mabwysiadu yn croesawu mabwysiadwyr o bob cefndir.

Dengys ymchwil y gall pobl â ffydd gael eu cymell gan allgariaeth a dymuniad i ofalu am y rhai sy’n agored i niwed, sy’n amlwg yn beth cadarnhaol o ran mabwysiadu.

Myth #10: Rwy’n byw gyda theulu estynedig, felly ni allaf fabwysiadu plentyn.

Gall byw gydag aelodau estynedig o’r teulu fod o fudd mawr i rieni sy’n mabwysiadu plentyn, yn enwedig o ystyried y gefnogaeth y gallant ei chynnig. Ond bydd angen i’r aelodau hynny o’r teulu fod yn rhan o’r broses asesu a bydd yn rhaid iddynt ddeall yr anghenion penodol a allai fod gan blant sy’n cael eu mabwysiadu. Efallai y gofynnir iddynt fynychu hyfforddiant priodol a sicrhau eu bod ar gael pan gyflwynir y plentyn i’r teulu am y tro cyntaf.

Myth #11: Mae gen i gyflwr iechyd meddwl, felly ni fyddaf yn gallu mabwysiadu

Nid yw cyflwr iechyd meddwl yn eich rhwystro chi rhag mabwysiadu plentyn. Byddai angen trafod unrhyw gyflwr iechyd, meddyliol neu gorfforol yn llawn yn ystod yr asesiad, a bydd pob darpar fabwysiadwr yn cael prawf meddygol yn ystod camau cyntaf y broses.  Bydd hyn yn ein helpu ni i ddeall eich cyflwr, unrhyw faterion sy’n ymwneud â’ch gallu i fabwysiadu plentyn a pha mor dda rydych chi’n cael eich cefnogi gan eich teulu a’ch ffrindiau.

Mae llawer o bobl yn profi cyfnodau byr o iselder, gorbryder neu straen ac mae eraill yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl tymor hir a reolir yn dda gan feddyginiaeth. Byddwn bob amser yn canolbwyntio ar asesu eich gallu i ddiwallu anghenion plentyn mewn modd cyson ac ystyried sut y bydd straen o fabwysiadu plentyn yn effeithio ar eich iechyd meddwl. Siaradwch yn agored â ni a byddwn yn eich cefnogi, ni waeth pa benderfyniad rydym yn ei wneud.

Myth #12: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod yn anabl

Os ydych yn anabl, ni fydd hynny yn eich rhwystro rhag mabwysiadu plentyn. Bydd eich prawf meddygol yn rhoi sylw i unrhyw faterion y gallech eu profi wrth fagu plentyn wedi’i fabwysiadu, ond mewn gwirionedd, efallai y bydd gennych brofiad a dealltwriaeth benodol a fyddai’n golygu eich bod yn rhiant mabwysiadol arbennig o dda. Siaradwch â ni cyn i chi ddiystyru eich hunan.

Myth #13: Rwyf dros bwysau, felly ni fyddaf yn cael mabwysiadu plentyn

Mae llawer o fabwysiadwyr sydd dros bwysau yn llwyddo i fabwysiadu plentyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni sicrhau bod mabwysiadwyr yn debygol o aros yn ddigon iach ac egnïol i ofalu am blentyn hyd nes ei fod yn oedolyn a bod y plentyn yn byw bywyd iach hefyd.

Yn ystod yr asesiad, bydd y prawf meddygol yn rhoi sylw i’ch ffordd o fyw, eich BMI ac unrhyw oblygiadau iechyd posibl, ond rydym yn gwarantu y bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi mewn ffordd sensitif a pharchus.

Myth #14: Ni allaf fabwysiadu plentyn gan fod gennyf gofnod troseddol

Os oes gennych gofnod troseddol nid yw hynny o reidrwydd yn golygu na fydd modd i chi fabwysiadu plentyn. Cyn belled nad oes gennych unrhyw euogfarnau am droseddau yn erbyn plant neu  droseddau rhywiol penodol yn erbyn oedolyn, gellir dal ystyried eich cais. Siaradwch â ni yn gyntaf, byddwch yn hollol onest, a byddwn yn rhoi cyngor pellach i chi.

Myth #15: Ar ôl i ni fabwysiadu, byddwn ar ein pennau ein hunain … ni fyddwn yn cael unrhyw help

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cymorth i blant sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd ar hyd eu hoes. Gall ein mabwysiadwyr fynychu gweithdai hyfforddi rheolaidd, grwpiau cymorth ac ystod o ddigwyddiadau cymdeithasol. Yn ogystal, mae modd cael cymorth un i un mwy arbenigol pan fo angen – o apwyntiadau meddygfa, a sesiynau Theraplay, i gwnsela. Rydym yma ar eich cyfer bob cam o’r ffordd.

Myth #16: Ni fyddaf yn gallu magu fy mhlentyn yn y Gymraeg os yw’n dod o deulu Saesneg.

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn sicrhau bod plant yn cael eu lleoli mewn teuluoedd sy’n gweddu orau i’w hanghenion. Nid yw iaith yn rhwystr wrth fabwysiadu. Rydym yn lleoli plant sy’n dod o deuluoedd Saesneg, neu y mae eu gofalwyr maeth yn siarad Saesneg, mewn teuluoedd Cymraeg, ac mewn dim o dro, byddant yn ddwyieithog.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

12 Diwrnod o Chwarëusrwydd

Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl!

Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma y cynnwys gweithgareddau y gallwch geisio eu gwneud adref a bydd yn gwella eich dull o ddefnyddio technegau ‘Chwarae yn Seiliedig ar Berthynas’. Dim ond chwarae yw hyn ac felly does dim gwahaniaeth os wnewch chi ambell i beth yn annghywir. Mae chwarae yn wych i blant. Bydd angen i chi dychymyg wrth ychwanegu’r manylion yn y gweithgareddau hyn. Nid ydynt i fod yn gystadleuol ond  i fod yn chwareus ac yn hwyl.

Mwynhewch!

Diwrnod 1 (13/12/20)

Brwydr Eira gyda phapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm.

Cadwch afael ar y peli eira i’w defnyddio mewn gemau eraill rydym wedi’u cynllunio yn y dyddiau nesaf.

Diwrnod 2 (14/12/20)

Crëwch gorrach eich hun i’w roi i fyny ar y wal.

Gofynnwch i’ch plentyn i orwedd ar ddalen fawr o bapur (neu daflenni wedi’u gosod gyda’i gilydd). Lluniwch amlinelliad o’ch plentyn a lliwiwch i mewn gyda’ch gilydd.

Peidiwch ag anghofio gadael lle i het eich corrach bach a rhannwch eich creadigaethau gyda ni.

Diwrnod 3 (15/12/20)

Gêm cwpan Pelen Eira

Yn syml, rhowch gwpanau papur ar y llawr/bwrdd a chymerwch eich tro i daflu papur toiled neu wlân cotwm.

Diwrnod 4 (16/12/20)

Beth am wneud anrheg Nadolig allan o’ch plentyn, drwy lapio eu corff mewn papur lapio a’u cael i dorri allan? Peidiwch ag anghofio’r rhuban ar y pen!

Neu opsiwn arall yw troi eich plentyn mewn i ddyn eira drwy lapio papur toiled o’u cwmpas ac unwaith eto eu cael i dorri allan.

Diwrnod 5 (17/12/20)

Canu cân Nadolig fel teulu a chynnwys enw eich plentyn yn y gân.

“Mae (Enw’r plentyn), y dyn eira yn enaid hapus iawn,

Gyda phibell tywysen corn a thrwyn bach botwm,

A dau lygad wedi’u gwneud allan o lo.”

Diwrnod 6 (18/12/20)

Adeiladu gwâl/groto.

Creu lle y gall eich plentyn deimlo’n ddiogel ynddo yn ystod y cyfnod mawr hyd at wythnos cyn y Nadolig. Defnyddiwch y gwâl fel lle cuddio da ar gyfer cuddio a cheisio.

Diwrnod 7 (19/12/20)

Pêl-fasged Pelen eira

Gwnewch gylch allan o’ch breichiau a chymerwch eich tro i saethu rholyn o bapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm mewn i’r cylchoedd.

Diwrnod 8 (20/12/20)

Y Carw Bach Hwn

Yn union fel yr hwiangerdd ‘Y Mochyn Bach Hwn’, ychwanegwch ddeuawd Nadoligaidd drwy ymgorffori ceirw Siôn Corn.

Diwrnod 9 (21/12/20)

Ewch ar Helfa Drysor Nadoligaidd

Faint o’r addurniadau hyn allwch chi eu gweld ger eich cartref?

Coeden Nadolig; Goleuadau Nadoligaidd ar dŷ; Dyn Eira; Siôn Corn; Ceirw.

Diwrnod 10 (22/12/20)

Tenis Balŵn Siôn Corn

Addurnwch falŵn fel Siôn Corn a/neu Rwdolff, a churo’n ysgafn yn ôl ac ymlaen gan gadw’r balŵn rhag taro’r llawr.

Diwrnod 11 (23/12/20)

Chwythu Peli Eira

Cymerwch ei dro i chwythu gwlân cotwm, yn ôl ac ymlaen gyda’ch plentyn. Mae hwn yn ymarfer gwych i blant allu ddysgu sut i hunanreoli.

Diwrnod 12 (24/12/20)

Mesur a bwydo.

Beth am ddefnyddio melysion ffrwythau llinynnol i fesur gwên eich plentyn?

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Pan ddaethon ni’n deulu

Mae adegau euraidd drwy gydol y daith fabwysiadu sy’n gallu aros yn y cof – yr adegau pan fyddwch yn dod yn deulu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu siaradom â rhai mabwysiadwyr am yr hyn y maent yn ei gofio am y misoedd cyntaf ar ôl mabwysiadu a sut roeddent yn teimlo ar ôl dod yn rhieni.

“Fe ddaeth hi’n rhan o’r teulu o’r eiliad cyntaf. Roedd pob dim yn teimlo’n iawn, fe wnaeth ein plant eraill fondio â hi ar unwaith a phan aethon ni â hi adref, roedd y siwrnai adref yn y car yn un o’r diwrnodau mwyaf emosiynol yn ein bywydau.”

“Yn fuan ar ôl mabwysiadu, aethom ar daith trên ‘Santa’ yn yr eira, a gweld y cyffro yn wyneb fy merch, a phan ofynnwyd iddi gan Santa pwy oedden ni, atebodd, Mam a Dad.”

“Pan ddaethon ni’n deulu, roedden ni’n teimlo ein bod ni wedi symud o fywyd du a gwyn i fywyd mewn lliw”

Fel y byddai’r rhan fwyaf o rieni yn cytuno, mae’r misoedd cyntaf hefyd yn gallu bod yn anodd a heriol, ond yn rhai sy’n rhoi boddhad yn y pen draw. I’ch helpu drwy’r broses, rydym yn darparu cymorth mabwysiadu cyn i’ch plentyn gael ei leoli gyda chi hyd nes y bydd yn oedolyn. Mae’r broses fabwysiadu yn gallu gwneud ichi deimlo cymysgedd o emosiynau, fel y gwelodd y teuluoedd hyn.

“Yn ystod misoedd cyntaf mabwysiadu, roedd yn braf gwybod mai ein plentyn ni oedd e, ond roedd hefyd yn deimlad brawychus ac emosiynol.”

“Roedd yn deimlad arbennig a chyffrous, ychydig fel Nadolig bob dydd. Ond roedd hefyd yn teimlo’n rhyfedd ac yn achosi straen, o gofio nad oedd eich plentyn yn gyfreithiol yn blentyn i chi hyd nes y gallai gael ei mabwysiadu’n ffurfiol. “

“Doedd dod yn deulu ddim yn digwydd dros nos, roedd angen amynedd, amser ac ymrwymiad.”

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Pecyn Hwyl Calan Gaeaf

Gan fydd Calan Gaeaf ychydig yn wahanol i’r arfer eleni, mae’r Tîm Cymorth wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR!

Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch gweithgareddau Calan Gaeaf fel ygallwn eu cynnwys ar ein Blog Calan Gaeaf! E-BOST