Tri Gair i ddisgrifio fy rhieni

Caredig, doniol, cariadus, cymwynasgar, gofalgar, hapus, hwyliog. Dyma rai o’r geiriau a ddefnyddir gan blant mabwysiedig i ddisgrifio eu rhieni.

Fel y gallwch weld, mae angen yr un nodweddion ag unrhyw riant arall i fod yn rhiant mabwysiadol. Fodd bynnag, bydd gan blant mabwysiedig lawer o anghenion heb eu diwallu o’u profiadau cynnar  a  bydd angen ychydig yn ychwanegol gan eu teulu mabwysiadol.

Byddwch yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu wrth i chi fynd drwy’r broses i ddod yn fabwysiadwyr cymeradwy, hyd at leoliad a thu hwnt.

Bydd cael agwedd gadarnhaol, amynedd, gwytnwch, ac ymdeimlad o hiwmor yn rhoi llinell sylfaen dda ar gyfer dod yn rhiant mabwysiadol ac yn eich gweld chi trwy heriau a gwobrau mabwysiadu.

Dyma’r hyn y dywedodd ein tîm eu bod yn chwilio amdano mewn darpar fabwysiadwyr.

Amynedd, chwareus, empathetig, derbyngar, synnwyr digrifwch, gwytnwch, dyfeisgar ac ymroddedig.

Os ydych yn ystyried mabwysiadu a bod rhai o’r nodweddion uchod yn eich disgrifio; beth am gysylltu â ni i ddysgu mwy.

Dyma rai ymatebion eraill a gawsom gan deuluoedd mabwysiadol a rannodd eu tri gair gyda ni.

Jillian a John

Mam a Dad

Oedran â mabwysiadwyd: 2 oed

Oedran plentyn nawr: 9 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Arlunydd

Ross a Dean

Dadi a Dadi

Oedran â mabwysiadwyd: 4 oed

Oedran plentyn nawr: 7 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Gyrrwr lori chwarel

Trudy ac Edward

Mam a Dad

Oedran â mabwysiadwyd: 26 mis

Oedran plentyn nawr: 21 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Llwyddiannus mewn bywyd

Sarah a Gareth

Mummy a Daddy

Oedran â mabwysiadwyd: 5 oed

Oedran plentyn nawr: 8 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Person caredig arferol

Sarah

Mummy

Oedran â mabwysiadwyd: 20 Mis

Oedran plentyn nawr: 8 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

YouTuber

Ruth

Mami

Oedran â mabwysiadwyd: 1 oed             

Oedran plentyn nawr: 11 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Prima Balerina

Sarah ac Al

Mummy a Daddy

Oedran â mabwysiadwyd: 13 mis

Oedran plentyn nawr: 10 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Hyfforddwr Ceffylau

Oedran â mabwysiadwyd: 5 mis

Oedran plentyn nawr: 7 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddan nhw’n tyfu i fyny?

Heddwas

Cathy

Mami

Oedran â mabwysiadwyd: 3 oed

Oedran plentyn nawr: 14 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Chwaraewr rygbi proffesiynol

Oedran â mabwysiadwyd: 2 oed

Oedran plentyn nawr: 13 oed

Beth maen nhw eisiau bod pan fyddant yn tyfu i fyny?

Swyddog Heddlu yn yr adran cŵn

Beth mae gwaith Taith Bywyd yn ei olygu i mi a fy mab?

Anogir rhieni mabwysiadol i siarad am daith bywyd eu plant gyda nhw. Gall fod yn ffordd bwerus o’u helpu i ymchwilio i’w hanes a deall eu hanes, gan roi gwell ymdeimlad iddynt o’u hunaniaeth a pham y cawsant eu mabwysiadu.

Fe fuon ni’n siarad â Nicola, sy’n fabwysiadwraig sengl o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, am sut y cyflwynodd hanes ei mab gydag ef, pa awgrymiadau y byddai’n eu rhoi i fabwysiadwyr eraill ac unrhyw un sy’n dechrau ar eu taith fabwysiadu. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud.

A allwch chi ddweud rhywfaint yn fwy wrthym am eich taith hanes bywyd?

Mae gwaith hanes bywyd yn bwysig iawn i’r plentyn mabwysiedig, ond hefyd i mi fel rhiant mabwysiadol. Mabwysiadais fy mab pan oedd yn 7 mis oed, ac nid oes ganddo gof o fywyd hebddo i. I rai pobl, dyma’r sefyllfa ddelfrydol neu efallai y bydd pobl nad ydyn nhw’n deall mabwysiadu’n meddwl ei fod yn wych ac nid oes angen i’r plentyn wybod dim byd, ond i mi roedd yn atgyfnerthu bod angen i mi ganolbwyntio ar daith bywyd gwaith, fel bod fy mab yn gwybod am ei gefndir o oedran ifanc.

Bron yn syth, cyn i fy mab symud adref hyd yn oed, roeddwn i’n meddwl (neu’n poeni) pryd yw’r amser cywir i ddechrau siarad am stori bywyd? Sut a phryd ydych chi’n dweud wrth blentyn ei fod wedi’i fabwysiadu? Sut ydych chi hyd yn oed yn esbonio i blentyn nad oes ganddo unrhyw gof o fywyd heboch chi fel rhiant beth yw mabwysiadu? Fel mabwysiadwyr sengl, roeddwn hefyd yn poeni am sut i egluro i fy mhlentyn mai dim ond mam sydd ganddo.

Ar ôl meddwl am y peth, penderfynais un diwrnod, pan oedd y bachgen yn saith mis oed, mai dyma’r amser gorau i mi ddechrau siarad am daith bywyd a mabwysiadu. Efallai fod siarad am fabwysiadu gyda phlentyn 7 mis oed yn swnio’n rhyfedd, ond doeddwn i ddim yn gallu dychmygu  dweud wrth fy mab un diwrnod, gyda llaw rwyt ti wedi cael dy fabwysiadu.

Ydych chi wedi cadw mewn cysylltiad â Gofalwyr Maeth eich mab?

Fe wnaethom gadw mewn cysylltiad agos â Gofalwyr Maeth fy mab a phryd bynnag y bydden ni yn ymweld, byddwn yn dweud pethau fel “wyt ti’n cofio cael bath fan hyn” wrth fynd ag ef i’r ystafell ymolchi. I ddechrau, ni atebodd gan nad oedd yn gallu siarad, wrth iddo fynd yn hŷn, roedd yn arfer dweud ‘ydw’ a byddai’n dweud wrtha i beth roedd yn ei chwarae yn y bath, yn amlwg wedi’i ddychmygu, ac yna un diwrnod wrth ymweld  pan oedd yn ddwy oed, cyn i mi ddweud unrhyw beth, dywedodd wrtha i “Mami roeddwn i’n arfer cael bath fan hyn” a “mami roeddwn i’n arfer cysgu yn yr ystafell ‘na”. Wn i ddim a oedd wedi prosesu’r wybodaeth hon ai peidio, ond roedd yn cofio ei fod yn byw yn y tŷ hwn ar un adeg, a oedd yn ddechrau da o’m rhan i.

Gawsoch chi lyfr hanes bywyd i’ch mab?

O oedran ifanc dywedais wrth fy mab nad oedd wedi tyfu ym mol mami. Unwaith eto, ar y dechrau, ni fyddai wedi deall, ond roedd y wybodaeth yn trwytho i’w isymwybod. Pan oedd yn dair oed, tynnodd ei dop i fyny a dweud wrth ei fam-gu, gan bwyntio at ei fotwm bol, “Mam-gu, roeddwn ni mewn bol pan oeddwn i’n fabi, ond wnes i ddim tyfu yn bol fy mam, fe wnes i dyfu ym mol rhywun arall ”. Pan gefais wybod am hyn, roeddwn yn teimlo mor falch o fy mab ei fod, yn dair oed, yn gwbl ddigymell, wrth gerdded adref o’r siop, yn deall rhywbeth. Roedd deall ‘rhywbeth’ yn golygu pan fyddaf yn mynd â’r sgwrs ymhellach, ni fydd fy mab yn cael sioc fawr.

Fues i wedyn yn gweithio gyda’r Tîm Mabwysiadu i lunio llyfr Hanes Bywyd. Roedd y Tîm Mabwysiadu yn wych a gofynnodd i mi am lawer o luniau ohona i a fy mab gyda’n gilydd, fy mab mewn mannau sy’n gyfarwydd iddo nawr, gyda’i deulu estynedig, anifeiliaid anwes, teganau a hyd yn oed beth oedd yn ei hoffi.  Rhoddais lawer (gormod o lawer fyddai rhai’n dweud!!) o wybodaeth i’r tîm amdanon ni ac roedd ganddyn nhw hefyd luniau a gwybodaeth am saith mis cyntaf fy mab. Yn bwysig, roedd gan y Tîm Mabwysiadu lun hefyd o fy mab gyda’i fam eni. Mae’r llyfr mewn iaith y byddwn i’n ei defnyddio bob dydd gyda fy mhlentyn, a gofynnwyd i mi brawf-ddarllen y llyfr a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Mae’r llyfr ar ei wedd derfynol yn wych, mae’n sôn am fy mab yn unig ar y dechrau, fel ei fod yn ddiogel ac yn gyfarwydd iddo. Yna mae’n mynd yn ôl i’r dechrau ac yn cynnwys llawer o luniau ohono fel babi, y Gofalwyr Maeth a’r fam enedigol. Yn olaf, mae’r llyfr yn rhoi sylw i’r ychydig flynyddoedd yr ydym eisoes wedi’u treulio gyda’n gilydd. Mae’r llyfr yn cynnwys llawer o luniau, ond hefyd geiriau sy’n rhoi mwy o esboniad.

Mae fy mab wrth ei fodd â “Llyfr am (enw’r mab)” fel y mae’n ei alw. Rydym yn aml yn eistedd ac yn bwrw golwg ar y llyfr gyda’n gilydd. Weithiau, bydd fy mab jest yn edrych ar y tudalennau am ei fywyd presennol yn unig, ac yn anwybyddu’r tudalennau amdano fel babi a’r fam enedigol yn llwyr, ac mae hynny’n iawn i mi. Mae’n edrych ar yr hyn sy’n bwysig iddo ar y diwrnod hwnnw a’r hyn y mae’n gallu/eisiau uniaethu ag ef, a gan ei fod yn dair oed yn unig, rydw i eisiau cynnal sgyrsiau yn ôl ei delerau ef. Ar adegau eraill bydd yn edrych ar luniau o’r fam enedigol, a bydd yn dweud, fe dyfais yn ei bol. Roedd clywed fy mab yn dweud hyn yn dangos i mi ei fod eisoes yn deall rhywbeth. Rwyf ar sawl achlysur wedi gofyn i fy mab a oes ganddo unrhyw gwestiynau pan fyddwn yn gweld lluniau ohono fel babi neu’r fam enedigol, ond dim ond ymholiadau yw ei gwestiynau erioed fel “oeddwn i’n hoffi tryciau anferth fel babi hefyd?”, a does dim o’i le â hynny, oherwydd mae’n gwybod y gall ofyn cwestiynau i mi, ac wrth iddo dyfu, rwy’n siŵr y bydd yn gofyn cwestiynau dwysach. Rwyf hefyd yn ceisio ychwanegu pytiau bach o wybodaeth wrth i ni bori trwy’r llyfr, dim ond darnau bach ychwanegol o wybodaeth am y fam enedigol er mwyn peidio â’i lethu, weithiau mae’n derbyn y wybodaeth yn dda, dro arall mae’n troi’r dudalen.

Pa heriau ydych chi’n eu hwynebu fel rhiant o safbwynt taith bywyd eich mab?

Mae siarad am waith taith bywyd wastad yn heriol, hyd yn oed gyda phlentyn tair oed. Rydym yn cadw cysylltiad rheolaidd â’r Gofalwyr Maeth, yn ôl ein dewis ni, ac mae fy mab yn gwybod ei fod wedi byw yn eu tŷ pan oedd yn fabi. Fodd bynnag, un diwrnod wrth edrych ar ei lyfr esboniais i fy mab beth oedd gofal maeth ac esboniais iddo fod Gofalwr Maeth 1 a Gofalwr Maeth 2 yn wirioneddol garedig i ofalu amdano nes y gallai symud i fyw gyda mami. Roedd fy mab wedi dychryn a dywedodd nad oedden nhw wedi gwneud rhywbeth neis o gwbl. Sylweddolais yn gyflym iawn nad oedd yn deall ac roedd yn poeni y gallai fod yn rhaid iddo fynd yn ôl i fyw yno, neu eu bod wedi ei gymryd oddi ar ei fam. Dywedais wrtho yn gyntaf ei fod yn mynd i fyw gyda mami am byth bythoedd, ac yna fe fuon ni’n siarad am ofal maeth. O’r diwedd, roedd fy mab yn cytuno bod y Gofalwyr Maeth yn garedig iawn i ofalu amdano nes y gallai symud i fyw gyda mami.

A fyddech chi’n argymell unrhyw adnoddau i helpu mabwysiadwyr eraill?

Rwyf hefyd wedi bod yn prynu rhai llyfrau mabwysiadu a theulu ar gyfer fy mab. Prynais sawl llyfr am deuluoedd a mabwysiadu, sy’n dangos iddo y gall teuluoedd fod yn wahanol ac egluro mabwysiadu, megis dweud “roedd angen teulu arnot ti i dy garu, roedd gen i lawer o gariad i’w roi i ti” ac ati. Pan rydyn ni’n darllen y llyfrau, mae’n protestio, ac felly dim ond yn achlysurol yr ydym yn eu darllen. Fodd bynnag, gan fy mod yn gweithio drwy’r broses asesu ar gyfer mabwysiadu am yr eilwaith, prynais lyfrau am fabwysiadu brawd neu chwaer, ac mae’r rhain yn fwy poblogaidd gyda’m mab, ac rydym wedi gallu trafod pam mae rhai plant yn cael eu mabwysiadu a thrafod dod o hyd i’r teulu iawn.

Mae’r llyfr taith bywyd wedi bod yn amhrisiadwy i helpu fy mab i ddeall ei stori hyd yn hyn. Rwy’n teimlo y bydd cael llun o’r fam enedigol a rhywfaint o wybodaeth amdani yn ei helpu pan fydd yn hŷn. Mae gennyn ni lythyrau bywyd diweddarach hefyd, ond maen nhw’n cael eu cadw’n ddiogel nes bydd fy mab yn hŷn o lawer.

Mae gwaith Hanes Bywyd wedi bod yn dipyn o daith yn barod. Mae’r mab wedi derbyn y rhan fwyaf o’r pethau yr oeddwn i’n ofni amdanyn nhw fel siarad am y fam enedigol, a rhai o’r pethau roeddwn i’n meddwl y bydden nhw’n symlach, fel siarad am y Gofalwyr Maeth, wnaeth ennyn yr ymateb mwyaf. 

Mae fy mab bron yn bedair oed a symudodd gartref dros dair blynedd yn ôl. Nid yw’n gwybod ei gefndir eto, ond mae’n gwybod na thyfodd yn fy bol ac mae’n adnabod llun ei fam enedigol ac yn gwybod rhai pethau sylfaenol iawn amdani. Mae fy mab yn gwybod beth yw mabwysiadu, mae’n dwlu ar ei ofalwyr maeth, mae’n gwybod ei fod yn byw gyda mami am byth, ei fod yn gallu gofyn neu ddweud unrhyw beth wrtha i, a bod mami yn ei garu yn fwy na dim byd arall. Ar hyn o bryd, mae hyn yn ddigon i mi, fe ychwanegaf at hanes ei fywyd wrth iddo fynd yn hŷn, mewn modd sy’n briodol i’w oedran, heb ei lethu, a phan fyddaf yn credu ei fod yn ddigon hen i ddeall a phrosesu’r wybodaeth.


O ran gwaith stori bywyd, pa gyngor fyddech chi’n ei roi i unrhyw un sydd newydd ddechrau’r broses fabwysiadu?

  1. O’m profiad i, y peth mwyaf hanfodol am waith taith bywyd yw nad yw byth yn rhy gynnar i siarad am daith bywyd gyda phlentyn. Mae hanes y plentyn yn rhan ohonyn nhw, ac ni allwch chi byth ddileu hynny neu ni ddylech byth fod eisiau gwneud hynny. Gall y sgwrs gyntaf ymddangos yn frawychus ond mae cael sgwrs gyda phlentyn saith mis oed nad yw’n gallu siarad yn ôl gymaint yn haws na chael sgwrs am y peth gyda phlentyn chwe blwydd oed am y tro cyntaf! Fy mhrofiad gyda fy mhlentyn i yw bod plant yn llawn syrpreisys!
  • Byddwn yn cynghori eich bod bob amser yn agored ac yn onest gyda’ch plentyn, ond mewn modd sy’n briodol i’w oedran i’w amddiffyn, ei helpu i ddeall a pheidio â’i lethu. Rwyf bob amser wedi cofio nad oes gan blentyn tair oed hidlydd. Felly, gan fod yn onest, mae angen imi gofio bod yr hyn yr ydw i yn ei ddweud yn debygol o gael ei ailadrodd, ac er mwyn cadw fy mab yn ddiogel, efallai y bydd angen cadw’r manylion nes ei fod yn hŷn. Stori ei fywyd ef yw hon, ac nid fy lle i yw ei hadrodd, ond ar yr un pryd yr hyn y mae’n ei ailadrodd yn ifanc iawn, efallai na fydd am ei rannu pan fydd yn hŷn. Yn aml, unwaith y bydd gwybodaeth wedi cael ei datgelu, dyna ni.
  • Fy nghyngor arall yw gweithio gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol i gael y llyfr Taith Bywyd iawn i chi a’ch plentyn. Mae angen i’r llyfr fod yn eich iaith chi, a dylai fod yn briodol i oedran eich plentyn neu fe fydd yn anodd i’w ddarllen. Rwy’n credu bod fy mab yn hoffi ei lyfr oherwydd mae’r tudalennau cyntaf i gyd yn llawn negeseuon cadarnhaol nid rhywfaint ohonynt yn unig;  Mae cael llyfr da y byddwch chi a’ch plentyn yn ei ddefnyddio, fel sydd gennym ni, yn bwysig iawn i mi.

Beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i’ch bywyd

Mae mabwysiadu yn golygu popeth i mi. Mae gen i’r mab mwyaf anhygoel ac rydw i bellach yn y broses o fabwysiadu am yr eildro. Mae gennyn ni berthynas anhygoel gyda Gofalwyr Maeth fy mhlentyn, ac rydw i wedi cwrdd â ffrindiau newydd ac wedi dysgu cymaint ar hyd y daith.

Byddwn yn dweud mewn un ffordd nad wyf yn meddwl am y mabwysiadu o ddydd i ddydd, nid yw fy mab yn wahanol i fab biolegol i mi, ac yn sicr nid wyf byth yn edrych arno ac yn meddwl amdano fel plentyn mabwysiedig. Rydyn ni’n byw bywyd normal, beth bynnag yw ystyr normal. Fy mab yw fy mhlentyn, a fi yw ei fam. Fodd bynnag, ar y llaw arall, mae mabwysiadu bob amser ar eich meddwl, y daith bywyd, y pethau anhysbys wrth iddo dyfu i fyny a datblygu, trafodaethau gydag athrawon, rhagweld cwestiynau, yn enwedig ar adegau fel Sul y Tadau gan fy mod yn fabwysiadwraig sengl a llawer mwy.

Newidiodd mabwysiadu fy mywyd er gwell. Er bod heriau ar y daith, yn ogystal â’r heriau y mae llawer o rieni eraill yn eu hwynebu, ni fyddwn yn newid dim. Rwyf eisoes wedi cael cymaint o amseroedd da gyda fy mhlentyn. Rwy’n deffro yn bob bore a’i glywed yn dweud bore da mami (ar amser hurt) ac mae clywed y llais bach yna mor hapus i fy ngweld a fy ngalw’n mami, yn ddigon i roi gwên ar fy wyneb am weddill y dydd. Mae yna blant sydd angen cartref cariadus a diogel ac mae darparu hynny i blentyn nid yn unig yn cynnig gobaith o ddyfodol hapus iddynt, ond yn fy mhrofiad i yn cyfoethogi eich bywyd yn aruthrol.

Rydyn ni’n gobeithio bod stori Nicola wedi amlinellu pa mor bwysig yw gwneud gwaith taith bywyd gyda phlant mabwysiedig ac wedi dangos sut y gall helpu i gryfhau perthnasoedd ac ymddiriedaeth plant mewn oedolion. Os yw’r stori wedi eich ysbrydoli i ystyried mabwysiadu, yna bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych.

Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig

Mae gan bob un ohonom ein hymateb ein hunain i gyfnod yr ŵyl. I lawer ohonom, mae ein mwynhad o’r adeg hon o’r flwyddyn yn ymwneud ag atgofion o’n plentyndod a’r awydd i greu profiad hudolus, llawen i’n plant ein hunain.

Wrth i ni wneud hyn, efallai y byddai’n werth myfyrio ar agweddau ar y Nadolig a allai, i rai plant mabwysiedig, fod yn heriol hefyd.

Rheoli cyffro emosiynol

Mae llawer o blant mabwysiedig yn cael anawsterau o ran hunanreoleiddio, neu reoli emosiynau cryf i fod yn ddigyffro ac yn hamddenol. Os mae eich plentyn wedi colli profiadau allweddol, cydreoleiddiol yn gynnar mewn bywyd, mae’n ddigon posibl y bydd yr hunanreoleiddio hwn yn parhau i fod yn anodd iddo ar adegau. Gall anawsterau rheoli emosiynau cryf fod yn gymaint o her pan fo’r emosiynau’n ymwneud â chyffro â phan fyddant yn gysylltiedig ag ofn neu bryder. O ganlyniad, gall y cyffro yr ydym weithiau’n ei annog dros y Nadolig, arwain at ddagrau. Efallai bod angen dull wedi’i addasu a chymorth ychwanegol ar eich plentyn i reoli amser partïon. Mae’n bosibl bod angen eich help arno i aros yn gyfforddus yn emosiynol ac yn seicolegol ar adegau cyffrous iawn. Gall ymgysylltu â’ch plentyn mewn gweithgareddau tawel, araf, gan ddefnyddio tonau tawel, melodig, cyffwrdd rhythmig a symud ac anadlu’n araf ac yn ddwfn fod yn effeithiol wrth ei helpu i ddod â chyffro emosiynol na all ei reoli i gyflwr y mae’n gallu ymdopi ag ef. Yn achos eich plentyn, mae’n bosibl bod cyffro emosiynol yn annioddefol iddo a’i fod yn teimlo’n anniogel ar y cam penodol hwn o’i ddatblygiad. Efallai ei fod yn dyheu am ecwilibriwm emosiynol, ac efallai eich bod yn teimlo y gall amser parti gael ei oedi.

Cyfleu eich argaeledd

I lawer o blant mabwysiedig, gall newid a phontio ysgogi ymdeimlad o ofn a phryder. Fel arfer, mae’r Nadolig yn cynnwys mwy o ymwelwyr â’n cartrefi, neu fwy o ymweliadau â chartrefi eraill, y gall rhai ohonynt fod yn annisgwyl. Gallai hyd yn oed lleoedd cyfarwydd fod yn llawer prysurach nag arfer. Gall fod yn hawdd i blentyn mabwysiedig deimlo ei fod ar goll, bod neb yn sylwi arno a’i fod yn cael ei anghofio mewn torf. Gall fod yn anodd iddo deimlo’n sicr eich bod yn meddwl amdano. Os ydych yn sgwrsio ag eraill, gall ymddangos bod eich argaeledd iddo wedi’i leihau. Mae’n bosibl y bydd yn gweld hyn fel bygythiad i’w ddiogelwch. Gall cynnal cysylltiad â’ch plentyn drwy gydol profiadau o’r fath leihau unrhyw ansicrwydd. Gallwch gyfleu’r ffaith eich bod yn parhau i feddwl amdano drwy ddulliau cynnil megis cyffwrdd corfforol, gwên aml neu winc a thrwy ei gynnwys yn eich sgyrsiau. Mae ei gadw’n agos a chyfleu bod eich ffocws yn parhau’n gadarn arno yn debygol o helpu i gynnal ei ymdeimlad o ddiogelwch. Yn dibynnu ar broffil datblygiadol presennol eich plentyn, efallai y byddwch yn penderfynu lleihau nifer y bobl yr ydych yn rhyngweithio â nhw dros gyfnod yr ŵyl.

Rheoli newid a chynnal trefn

Mae’r Nadolig fel arfer yn gyfnod llawn syrpreisys a newidiadau amlwg i’n harferion arferol. Gall yr anhysbys a’r anrhagweladwy fod yn destun ofn a straen sylweddol i lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig. Mae’n ddigon posibl y bydd syrpreis a fwriedir i fod yn ddymunol yn cael ei brofi fel sioc sy’n ysgogi pryder. Er y gallai cadw at drefniadau arferol yn llym deimlo fel rhigol i rai ohonom, i lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig mae’n allweddol i’w hymdeimlad o ddiogelwch, yn enwedig ar adeg pan fo newidiadau amlwg o’u hamgylch o ran gweithgareddau, emosiynau a hyd yn oed ein nwyddau cartref. Mae’n debygol o fod o gymorth i gynnal eich arferion dyddiol allweddol, fel amseroedd bwyd, amser gwely ac ymarfer corff yn yr awyr agored gymaint â phosibl. Efallai bod eich plentyn yn debygol o elwa o amserlen weledol sy’n dangos yn glir unrhyw newidiadau i’r drefn arferol ac yn rhoi digon o gyfle i siarad am yr hyn y gallai unrhyw newidiadau ei olygu. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys y ffaith y bydd ffrind neu aelod estynedig o’r teulu yn rhoi rhodd iddo, a sut y gall ymateb. Efallai mai lleihau syrpreisys, neu eu hosgoi, yw’r opsiwn mwyaf caredig. Mae cynnwys eich plentyn wrth strwythuro newidiadau angenrheidiol i’r drefn arferol yn debygol o’i helpu i deimlo ymdeimlad o reolaeth. Er enghraifft, ei ofyn i’ch helpu i godi’r addurniadau yn hytrach na rhoi syrpreis iddo drwy ei wneud wrth iddo yn yr ysgol neu’r gwely.

Siôn Corn

Mae Siôn Corn yn ysgogi amrywiaeth o feddyliau a theimladau mewn plant. Er bod rhai plant yn dwlu ar Siôn Corn ac yn dymuno iddo ddod yn fwy aml… i rai eraill mae’n ddyn rhyfedd, anhysbys sy’n gwisgo cuddwisg ac sy’n anghyfarwydd iawn. Efallai y bydd awgrym ei fod wedi bod yn eu gwylio drwy gydol y flwyddyn i fonitro’u hymddygiad a phenderfynu a ydynt yn gallu cael yr anrhegion sydd ganddo. Yn ogystal â hynny, mae’n dod i mewn i gartrefi dan glo – hyd yn oed i ystafelloedd gwely plant o bosibl – yng nghanol y nos, heb i neb sylwi arno a chyda chaniatâd eu rhieni. I rai plant y mae eu profiadau cynnar wedi’u gwneud yn orwyliadwrus i fygythiadau, gallai Siôn Corn greu mwy o ofn na llawenydd – a gallai hefyd godi materion poenus yn ymwneud â chywilydd a hunanwerth. Efallai yr hoffech ystyried sut, ac i ba raddau, y mae’n ymddangos dros y Nadolig.

Ymwybyddiaeth o sbardunau synhwyraidd

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn gallu nodi golygfeydd, synau, arogleuon a blas penodol o’r Nadolig sydd, i ni, yn ennyn atgofion neu gyffro. Gallai hyn fod yn wir am eich plentyn hefyd. Fodd bynnag, nid yw’n anghyffredin i blant sydd wedi profi adfyd cynnar fod ag anawsterau integreiddio synhwyraidd. Yn enwedig os/pan fydd dan straen ac yn gweithredu yn y modd goroesi, efallai y bydd yn orwyliadwrus, yn effro i’r holl wybodaeth synhwyraidd sy’n dod i mewn, ac, yn dilyn hynny, yn methu â hidlo gwybodaeth ymylol. Felly, efallai y bydd amgylcheddau synhwyraidd uchel yn ormod iddo ac yn achosi straen. Goleuadau llachar a fflachio eithriadol; cerddoriaeth uchel, canu a chlychau; arogleuon newydd pwerus; a gallai siopau prysur, caffis, bwytai neu ganol trefi fod yn anghyfforddus neu’n anodd eu goddef.

I rai plant mabwysiedig, mae posibilrwydd hefyd y gallai rhai o synau, golygfeydd neu arogleuon y Nadolig ysgogi atgofion synhwyraidd sy’n ymwneud â phrofiadau brawychus, llawn straen o’u dyddiau cynnar – h.y. atgofion nad ydynt yn eu cofio’n ymwybodol ond sy’n eu hatgoffa o’r emosiynau a’r synhwyrau yr oeddent yn eu teimlo ar y pryd. Yn anffodus, rydym yn gwybod bod cynnydd mewn achosion o wrthdaro teuluol a thrais domestig dros gyfnod yr ŵyl. Os yw hyn yn debygol o fod wedi bod yn wir yn achos eich plentyn, dylech gadw mewn cof yr ystyron anymwybodol sy’n gysylltiedig â phrofiadau synhwyraidd Nadoligaidd iddo. Efallai y bydd plant sydd ag atgofion ymwybodol o’r Nadolig cyn iddynt ymuno â’ch teulu yn gweld bod yr adeg hon o’r flwyddyn yn sbarduno meddyliau a theimladau anodd, poenus o amgylch eu hunaniaeth, eich gallu i’w caru, eu hunanwerth, eu hymdeimlad o berthyn a’r colledion y maent wedi’u profi. Bydd sylwi ar newidiadau emosiynol a siarad am eu teimladau, derbyn a dilysu meddyliau a theimladau a allai ymddangos yn anghyson o ran awyrgylch yr ŵyl, yn helpu eich plentyn i deimlo’n fwy diogel er gwaethaf ei bryderon.

Rheoli disgwyliadau

I’r rhan fwyaf o blant mae’r Nadolig yn eu dysgu i ddisgwyl a bod yn amyneddgar wrth aros am bethau da. Gall y cyfnod cyn Dydd Nadolig, sy’n llawn gobeithion a dymuniadau, ymddangos i bara am amser hir. Mae’n werth cofio y gallai ansicrwydd ac aros o’r fath ysgogi pryder annioddefol i blant sydd wedi cael trafferth i gael gofal sylfaenol cyson yn hanesyddol. Gallai mabwysiadu ymagwedd fwy tawel tuag at adfent, rhestrau’r Nadolig a rhagweld anrhegion fod yn llawer mwy cyfforddus i’ch plentyn. Efallai y gwelwch fod nifer fach o anrhegion yn gwneud y Nadolig yn fwy tawel ac yn fwy hamddenol na pentwr enfawr o anrhegion sy’n ormod i’r plentyn ac yn ei ddrysu. Efallai yr hoffech chi agor anrhegion fesul un drwy gydol y dydd neu hyd yn oed dros nifer o ddyddiau.

Siapo’r Nadolig ar gyfer eich teulu

Ystyriwch ymlaen llaw nodweddion pwysicaf Nadolig llwyddiannus i’ch teulu chi. Dylech dderbyn y bydd hyn yn wahanol i bob teulu ac y gallai blaenoriaethu anghenion eich plentyn olygu eich bod yn egluro i deulu a ffrindiau ehangach bod angen i chi wneud pethau’n wahanol eleni. Byddwch yn ymwybodol iawn o’ch lefelau straen eich hun a chreu Nadolig sy’n eich galluogi i ymlacio, bod yn chwareus a mwynhau cwmni eich gilydd – yn ogystal â mwynhau peth amser i chi’ch hun.

Yn gryno, mae pob un ohonom wedi ein siapo gan ein profiadau ac, fel y cyfryw, er y gallem gael ein hunain yn yr un sefyllfa ag un arall, byddwn yn debygol o gael ymatebion penodol. Yn wir, gallai’r hyn sy’n dod â chyffro a llawenydd i un person greu ofn, pryder a straen i berson arall. I lawer o blant a phobl ifanc mabwysiedig, daw’r llawenydd mwyaf o’r ymdeimlad o ddiogelwch sy’n deillio o gysondeb, rhagweladwyedd a chefnogaeth i reoli cyffro emosiynol, beth bynnag fo’r emosiwn dan sylw.

Yn sicr, nid yw hyn yn awgrymu eich bod yn mabwysiadu ymagwedd debyg i Scrooge at y Nadolig, ond yn hytrach i fod yn ymwybodol o broffil datblygiadol presennol, unigol eich plentyn fel y gallwch siapo Nadolig eich teulu yn unol â hynny.

Dymunaf Nadolig hapus ac iach i bob un ohonoch!

Profiadau Mabwysiadwyr:

Rhys – Mabwysiadwr

Mae’r erthygl wedi ein helpu i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar gyda’n mab. Mae wedi bod yn siarad yn obsesiynol am Elffyn, ac roedd yn dangos arwyddion o bryder ers iddo ddychwelyd eleni. Nid ydym erioed wedi siarad am Elffyn yn mynd yn ôl i Siôn Corn na’i fod yn cadw llygad arno. Darganfuom yn ddiweddar fod yr ysgol wedi cyflwyno Elffyn, a oedd yn gwylio’r plant. Mae hyn wedi ein sbarduno i ddweud y gwir wrth ein man, bod ei Dadi wedi bod yn symud Elffyn bob nos, ac mae’r pryderon bellach wedi mynd, ac mae pethau wedi dychwelyd i gyflwr tawelach.

Daniel – Mabwysiadwr

Yn ddiweddar, mae ein mab wedi bod yn arddangos arwyddion o gael anhawster gyda’i emosiynau yn yr ysgol ac yn y cartref. Mae arferion wedi’u newid oherwydd ymarfer ar gyfer cyngherddau Nadolig, gorymdaith Siôn Corn gyda’r Afancod a phethau eraill. Aeth ein haddurniadau i fyny penwythnos olaf mis Tachwedd, a oedd, ar ôl myfyrio, yn rhy fuan iddo. Mae’r stori hon wedi ein hatgoffa bod angen i ni gofio bod cadw pethau’n dawel a chyfathrebu â’r ysgol yn fwy, yn ystod y cyfnod cyn y diwrnod mawr, yn bwysig i’w gefnogi drwy’r cyfnod anodd hyd at y Nadolig.

Catrin – Mabwysiadwr

Roedd fy mab bob amser yn cael trafferth gyda’r Nadolig gan fod cymaint yn canolbwyntio ar ddrwg a da, yn enwedig yn yr ysgol! Roedd yn cael trafferth rheoleiddio ei emosiynau, a achosodd ymddygiad negyddol, ac roedd bob amser yn cael trafferth gyda theimladau o gywilydd. Teimlai ei fod yn ddrwg ac oherwydd hyn byddai’n meddwl ei fod ar y rhestr ddrwg yn awtomatig ac na fyddai Siôn Corn yn dod. Roedd ei bryderon bob amser yn cynyddu tua’r Nadolig, ond dyma rai o’r pethau a wnes i i leddfu ei bryderon.

  1. Gwnaethom atgyfnerthu bod Siôn Corn yn dod i’n tŷ ni waeth beth.
  2. Roedd Noswyl Nadolig yn gyfnod o bryder, gan nad oedd unrhyw beth yr oeddem yn ei ddweud yn dileu’r teimlad hwnnw bob amser na fyddai Siôn Corn yn dod. Felly, daethom o hyd i Ap Santa Tracker lle gall y plant weld pa wlad lleoliad Siôn Corn. Fe wnaethom hefyd gyflwyno anrheg Noswyl Nadolig o pyjamas newydd, sliperi, a siocled poeth a DVD newydd (cyn ffrydio). Byddai Siôn Corn yn cynnwys llythyr a ddywedodd, “mwynhewch eich Noswyl Nadolig, byddaf yn ôl yn nes ymlaen i adael eich prif anrhegion”. Roedd hyn yn llwyddiant mawr am ei fod yn teimlo’n sicr bod Siôn Corn yn dod a hefyd yn rhoi rhai danteithion iddo eu mwynhau ar Noswyl Nadolig.
  3. Ni fyddwn byth yn rhoi ein haddurniadau Nadolig i fyny tan tua 1-2 wythnos cyn y Nadolig. Gyda chymaint o newidiadau yn yr ysgol a chyda phartïon ychwanegol i fynd iddynt, roeddem yn cadw bywyd cartref mor dawel a normal cyhyd ag y gallem.

12 Diwrnod o Chwarëusrwydd

Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl!

Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma y cynnwys gweithgareddau y gallwch geisio eu gwneud adref a bydd yn gwella eich dull o ddefnyddio technegau ‘Chwarae yn Seiliedig ar Berthynas’. Dim ond chwarae yw hyn ac felly does dim gwahaniaeth os wnewch chi ambell i beth yn annghywir. Mae chwarae yn wych i blant. Bydd angen i chi dychymyg wrth ychwanegu’r manylion yn y gweithgareddau hyn. Nid ydynt i fod yn gystadleuol ond  i fod yn chwareus ac yn hwyl.

Mwynhewch!

Diwrnod 1 (13 Rhagfyr)

Brwydr Eira gyda phapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm.

Cadwch afael ar y peli eira i’w defnyddio mewn gemau eraill rydym wedi’u cynllunio yn y dyddiau nesaf.

Diwrnod 2 (14 Rhagfyr)

Crëwch gorrach eich hun i’w roi i fyny ar y wal.

Gofynnwch i’ch plentyn i orwedd ar ddalen fawr o bapur (neu daflenni wedi’u gosod gyda’i gilydd). Lluniwch amlinelliad o’ch plentyn a lliwiwch i mewn gyda’ch gilydd.

Peidiwch ag anghofio gadael lle i het eich corrach bach a rhannwch eich creadigaethau gyda ni.

Diwrnod 3 (15 Rhagfyr)

Gêm cwpan Pelen Eira

Yn syml, rhowch gwpanau papur ar y llawr/bwrdd a chymerwch eich tro i daflu papur toiled neu wlân cotwm.

Diwrnod 4 (16 Rhagfyr)

Beth am wneud anrheg Nadolig allan o’ch plentyn, drwy lapio eu corff mewn papur lapio a’u cael i dorri allan? Peidiwch ag anghofio’r rhuban ar y pen!

Neu opsiwn arall yw troi eich plentyn mewn i ddyn eira drwy lapio papur toiled o’u cwmpas ac unwaith eto eu cael i dorri allan.

Diwrnod 5 (17 Rhagfyr)

Canu cân Nadolig fel teulu a chynnwys enw eich plentyn yn y gân.

“Mae (Enw’r plentyn), y dyn eira yn enaid hapus iawn,

Gyda phibell tywysen corn a thrwyn bach botwm,

A dau lygad wedi’u gwneud allan o lo.”

Diwrnod 6 (18 Rhagfyr)

Adeiladu gwâl/groto.

Creu lle y gall eich plentyn deimlo’n ddiogel ynddo yn ystod y cyfnod mawr hyd at wythnos cyn y Nadolig. Defnyddiwch y gwâl fel lle cuddio da ar gyfer cuddio a cheisio.

Diwrnod 7 (19 Rhagfyr)

Pêl-fasged Pelen eira

Gwnewch gylch allan o’ch breichiau a chymerwch eich tro i saethu rholyn o bapur toiled wedi’i sgrwbio neu wlân cotwm mewn i’r cylchoedd.

Diwrnod 8 (20 Rhagfyr)

Y Carw Bach Hwn

Yn union fel yr hwiangerdd ‘Y Mochyn Bach Hwn’, ychwanegwch ddeuawd Nadoligaidd drwy ymgorffori ceirw Siôn Corn.

Diwrnod 9 (21 Rhagfyr)

Ewch ar Helfa Drysor Nadoligaidd

Faint o’r addurniadau hyn allwch chi eu gweld ger eich cartref?

Coeden Nadolig; Goleuadau Nadoligaidd ar dŷ; Dyn Eira; Siôn Corn; Ceirw.

Diwrnod 10 (22 Rhagfyr)

Tenis Balŵn Siôn Corn

Addurnwch falŵn fel Siôn Corn a/neu Rwdolff, a churo’n ysgafn yn ôl ac ymlaen gan gadw’r balŵn rhag taro’r llawr.

Diwrnod 11 (23 Rhagfyr)

Chwythu Peli Eira

Cymerwch ei dro i chwythu gwlân cotwm, yn ôl ac ymlaen gyda’ch plentyn. Mae hwn yn ymarfer gwych i blant allu ddysgu sut i hunanreoli.

Diwrnod 12 (24 Rhagfyr)

Mesur a bwydo.

Beth am ddefnyddio melysion ffrwythau llinynnol i fesur gwên eich plentyn?

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Pecyn Hwyl Calan Gaeaf

Mae’r Tîm Cymorth Mabwysiadu wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR!

Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch gweithgareddau Calan Gaeaf fel ygallwn eu cynnwys ar ein Blog Calan Gaeaf! E-BOST

Beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i mi! Stori oedolyn a fabwysiadwyd.

Fel rhan o’r Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol, buom yn siarad â Rebecca sy’n oedolyn a fabwysiadwyd. Mae Rebecca’n myfyrio ar hanes ei bywyd, yn rhannu ei theimladau am fabwysiadu, ac yn rhoi ei barn ar rai o’r pethau y mae angen i ddarpar fabwysiadwyr eu gwybod. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

Faint oedd eich oedran pan gawsoch eich mabwysiadu?

Cefais fy mabwysiadu gan fy rhieni fi o adeg fy ngeni. Roeddent yn gweithio ym Malaysia, ac wedi mynegi diddordeb mewn mabwysiadu am eu bod yn meddwl na allent gael plant. Roedd fy mam enedigol wedi dweud wrth yr ysbyty ei bod yn idlio ei hawliau amdanaf ar adeg fy ngenedigaeth a gadawodd yr ysbyty yn fuan ar ôl rhoi genedigaeth i mi. Felly cefais fy lleoli gyda fy rhieni pan oeddwn yn 2 ddiwrnod oed.

Pryd wnaethoch chi ddarganfod eich bod wedi cael eich mabwysiadu, ac a oedd eich rhieni’n trafod mabwysiadu yn agored ac yn rhannu gwybodaeth gyda chi?

Rwy’n Tsieinïaidd Malaysiaidd ac mae fy rhieni’n dod o Gymru, felly rwyf bob amser wedi gwybod fy mod wedi cael fy mabwysiadu. Roedd yn rhywbeth yr oeddem bob amser yn ei drafod, ac ni chafodd ei guddio oddi wrthyf. Rwy’n gwybod nad oedd ganddyn nhw unrhyw ddewis ond dweud wrthyf gan nad oeddwn yn amlwg yn edrych fel eu plentyn biolegol. Ond rwy’n credu bod gwybod bob amser yn beth cadarnhaol. Roedd yn golygu nad oedd yn sioc, cefais fy magu gan wybod bod fy rhieni wedi fy newis i fod yn blentyn iddyn nhw ac oherwydd bod fy rhieni bob amser yn rhannu cymaint o wybodaeth ag y gallent, doeddwn i byth yn teimlo ei fod yn bwnc tabŵ. Dysgais fod fy nhad biolegol wedi marw mewn damwain beic modur, ond nid oedd llawer o wybodaeth am fy mam enedigol. Rwy’n gwybod yr oedd hi’n 16 oed yn rhoi genedigaeth i mi, a hoffwn feddwl bod ei hoedran wedi arwain at ei phenderfyniad na allai ofalu amdanaf.

Fel plentyn, sut deimlad oedd cael dy fabwysiadu?

Gan nad oeddwn yn edrych fel fy rhieni mabwysiadol, roedd hyn yn amlwg yn arwydd fy mod yn wahanol. Roedd hyn hyd yn oed yn fwy amlwg pan gafodd fy chwaer iau, sef eu plentyn biolegol, ei geni ddwy flynedd yn ddiweddarach. Fodd bynnag, gwnaeth fy rhieni fy nhrin i fel eu merch gyntaf, ac yn gwmws yr un peth â’m chwaer o ran cariad a rhoi stŵr!

Yn naturiol ac efallai hyd yn oed mwy teimladwy i mi oherwydd fy ethnigrwydd, fe es i drwy gyfnod o feddwl tybed a oeddwn yn edrych fel fy mam neu dad geni, a oedd gennyf unrhyw frodyr a chwiorydd neu a oeddwn yn rhagori ar rywbeth oherwydd fy mam neu fy nhad. Ond, nid oedd meddwl am y pethau hyn yn golygu fy mod yn caru fy rhieni mabwysiadol yn llai neu’n wir eu bod yn llai pwysig i mi. Roeddwn i’n cydnabod wrth i mi dyfu i fyny ac efallai hyd yn oed yn fwy fel oedolyn mai eu cariad a’u hymrwymiad nhw sydd wedi creu’r oedolyn yr wyf i heddiw, sydd wedi rhoi’r cyfle i mi lunio’r egwyddorion sy’n bwysig i mi ac sydd wedi rhoi’r sylfaen a’r ysgogiad i mi gyflawni’r hyn rwyf wedi’i gyflawni.

A oedd eich profiad o fabwysiadu’n gadarnhaol?

Oedd, yn bendant. Rwy’n gwybod efallai y byddai’n swnio’n rhyfedd ond mae’r ffaith fy mod wedi cael fy mabwysiadu yn rhywbeth rwy’n falch iawn ohono. Rhoddodd fy rhieni sefydlogrwydd i mi, a pha resymau bynnag oedd gan fy mam enedigol dros fy rhoi i gael fy mabwysiadu, rwy’n gwybod bod hyn wedi rhoi cyfleoedd imi na fyddwn i wedi’u cael pe byddwn wedi aros gyda hi.

Fodd bynnag, rwy’n sylweddoli fy mod wedi cael profiad cadarnhaol iawn ac nid yw hynny’n wir am bawb.  Rwyf wedi cwrdd â phlant mabwysiedig eraill ac nid yw eu straeon wedi bod mor gadarnhaol â fy stori i ac rwy’n adnabod rhieni mabwysiadol sydd wedi wynebu cyfnodau anodd gyda’u plentyn mabwysiedig ond i fod yn onest rwy’n credu bod rhianta yn swydd anodd p’un a ydych yn rhiant i blentyn mabwysiedig neu fiolegol. Felly, yn y pen draw, y cyfan y gallwch ei wneud fel rhiant yw darparu amgylchedd cadarnhaol, cariadus ac iach i’ch plentyn gyflawni ei botensial a bod y person maent yn dymuno ei fod.

Dyna beth gwnaeth fy rhieni i mi ac roedd fy mhlentyndod yn llawn cwympo mas ac ymddwyn fel rebel (ar fy rhan i) ond llawer iawn o chwerthin a llawer o gariad hefyd ac i mi mae’r anawsterau gwnaethom eu hwynebu wedi cyfrannu at fy mhrofiad cadarnhaol cymaint ag y gwnaeth yr holl chwerthin a’r amseroedd da. Oherwydd y broses o weithio drwy’r cyfnod anodd sydd weithiau’n dangos i ni fel plant, er ein bod yn anodd ac yn flin, eich bod yn dal i’n caru ni.

Beth yw eich cyflawniadau gorau?

Rwy’n falch o’r hyn yr wyf wedi’i wneud o ran fy ngyrfa, a’m bod wedi cael y cyfle i fynd i’r brifysgol, ond i mi fy nghyflawniad gorau yw fy nheulu.

Rhoddodd fy mam a’m tad gyfleoedd anhygoel i ni tra’r oeddem yn tyfu i fyny, teithiodd fy chwaer a minnau ledled y byd gyda nhw a chawsom brofiadau gwych a rhai gwirioneddol ofidus megis cael ein dal yn rhyfel Irac/Iran a Rhyfel y Gwlff. Gan fod fy ddau riant yn dod o Landeilo, roedd yn golygu ein bod wedi ymgartrefu yng Nghymru pan oeddwn yn fy arddegau cynnar. Yn anffodus, bu farw fy mam pan oeddwn yn fy 30au ond mae gan fy nhad, sydd bron yn 80 oed, berthynas agos iawn gyda fy mab ac mae’r ddau yn dwlu ar bêl-droed. Mae fy ngŵr, sy’n Gymro, yn fwy o gefnogwr rygbi ond mae gweld y tri ohonyn nhw’n mynd yn y car ar y penwythnos i wylio fy mab yn chwarae pêl-droed wir yn rhoi’r teimlad gorau i mi. Pan fydd fy chwaer, ei gŵr, fy nith a’m dau nai yr wyf yn dotio arnynt yn llwyr, ei Labrador du a fy nhad yn dod draw ar y penwythnos, mae’r tŷ yn boncyrs ond pan fyddwn ni i gyd yn dod at ein gilydd, ac rwy’n gwylio fy nheulu’n chwerthin o amgylch ein bwrdd, er ei bod yn swnio’n ystrydebol, rwy’n gwybod mai dyma fy nghyflawniad gorau.

Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw frodyr a chwiorydd/teulu biolegol?

Gan fy mod wedi cael fy mabwysiadu dramor ac yn y 70au, ni fyddai mor hawdd i mi gysylltu â’m teulu biolegol ag efallai y byddai ar gyfer plant sydd wedi’u mabwysiadu yn fwy diweddar. Fodd bynnag, dwi erioed wedi teimlo’r angen i fynd i chwilio am fy nheulu biolegol. I mi, nid oedd yn rhywbeth yr wyf wedi cael awydd cryf i’w wneud. Roeddwn i’n meddwl efallai y byddai hyn yn newid pan oedd gen i fy mhlentyn fy hun, ond nawr mae gen i rywun yn y byd sy’n edrych fel fi, rwy’n teimlo hyd yn oed yn llai tebygol o chwilio am fy nheulu biolegol.

Rwy’n meddwl weithiau tybed a yw fy mam yn meddwl amdanaf ar fy mhen-blwydd, a oes gennyf frodyr neu chwiorydd ac a ydw i’n edrych fel un o fy rhieni neu a oes gennyf nodweddion un o fy rhieni ond rwy’n credu bod hyn yn rhywbeth y bydd pob plentyn sydd wedi’i fabwysiadu yn ei ystyried yn naturiol ar ryw adeg yn eu bywydau. Yn yr un modd ag y mae plant biolegol yn aml yn meddwl tybed a ydyn nhw’n edrych yn debycach i’w tad neu eu mam neu a oes ganddyn nhw unrhyw un o’u nodweddion. Fodd bynnag, ar ôl trafod hyn gyda rhai o’m ffrindiau eraill sydd wedi’u mabwysiadu ac sydd wedi chwilio am eu teulu biolegol, mae’r angen i ddod o hyd i’n teuluoedd biolegol yn fater unigol ac nid o reidrwydd yn faromedr o’r ffordd y maent yn teimlo am eu teulu mabwysiadol. Rwy’n gwybod y byddai fy nheulu mabwysiadol wedi bod yn gwbl gefnogol pe bawn i eisiau edrych ar hyn ymhellach ac mae’r sicrwydd o wybod y bydden nhw’n fy nghefnogi i ac y byddwn i’n gallu gwneud hyn gyda’u sêl bendith nhw yn gwneud i mi eu caru nhw hyd yn oed yn fwy.

Fel person mabwysiedig, pa gyngor fyddech chi’n ei roi i ddarpar fabwysiadwyr? Beth yn eich barn chi y byddai angen iddynt ei wybod, i gefnogi plentyn mabwysiedig?

Mae pob plentyn yn wahanol. Fodd bynnag, rwy’n teimlo ei bod yn bwysig bod yn agored ac yn onest a rhannu stori bywyd eu plentyn gyda nhw. Dwi ddim yn credu y dylai mabwysiadwyr boeni am hanes eu plant, mae’n rhan o bwy ydyn nhw, a dylen nhw rannu’r wybodaeth gyda nhw (mewn modd sy’n briodol i’w hoedran), pan fo’r amser yn iawn.

Yn naturiol roeddwn yn chwilfrydig am fy nheulu biolegol, ac oherwydd bod fy rhieni’n rhannu’r hyn roedden nhw’n ei wybod, sef fawr ddim, mae’n rhywbeth yr oeddwn i’n ei wybod wrth dyfu i fyny ac nid oedd yn sioc nac yn gyfrinach fawr. Roedd natur agored fy rhieni wedi fy helpu i ddeall fy hanes ac wedi fy ngalluogi i dderbyn pam y cefais fy mabwysiadu. Fel plentyn, doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor ofidus oedd y profiad iddyn nhw tan yn ddiweddar, pan eglurodd fy nhad pa mor ofnus oedd y ddau ohonyn nhw oherwydd hyd nes y cafodd y papurau eu llofnodi a’r gorchymyn mabwysiadu ei wneud, gallai fy mam fod wedi gofyn am gael fi nôl.

Bydd siarad gyda’ch plentyn am y ffaith ei fod wedi’i fabwysiadu a dangos iddo eich bod yn gyfforddus yn ateb cwestiynau am ei deulu biolegol neu yn wir unrhyw ymholiadau eraill sydd gan y plentyn, yn golygu ei fod yn teimlo y gall fod yn agored gyda chi. Bydd hefyd yn rhoi sicrwydd i’r plentyn nad yw’n bwnc nad ydych am ei drafod gyda nhw. Hyd yn oed os yw’n anodd i chi. Roeddwn i’n teimlo y gallwn i drafod y ffaith fy mod wedi cael fy mabwysiadu gyda fy mam a fy nhad ac roeddwn i eisiau gwneud hynny gan mai nhw oedd fy man diogel ac roedd yn gosod sylfeini da i ni allu datrys llawer o faterion cymhleth a heriol nad oedd yn ymwneud o gwbl â mabwysiadu.

Os yw stori Rebecca wedi eich ysbrydoli chi i ystyried mabwysiadu fel ffordd o ddechrau neu ehangu eich teulu, yna cysylltwch â ni. https://mabwysiaducgcymru.org.uk/contact-us/

Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd.

Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn. Yn y pen draw, eich parodrwydd chi i ymrwymo i roi cartref cariadus a pharhaol i blentyn fydd yn gwneud y gwahaniaeth.

Mae llawer o resymau pam y mae pobl yn meddwl nad ydynt yn gymwys i fabwysiadu, ond dyma rai o’r mythau sy’n ymwneud â mabwysiadu. https://mabwysiaducgcymru.org.uk/adoption-myths/

Mae gwyliau haf yr ysgol wedi cyrraedd, ac fel mabwysiadwyr, mae arferion ein plant yn cael eu chwalu.

Buom yn siarad â Rhys, mabwysiadwr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sydd wedi rhannu ei brofiad o rianta therapiwtig, a sut mae’n paratoi ei fab ar gyfer colli trefn arferol yn ystod gwyliau’r ysgol.

A allwch chi gyflwyno eich hun a dweud wrthym beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Fy enw i yw Rhys ac fe wnes i fabwysiadu gyda fy ngŵr. Gan ein bod mewn perthynas o’r un rhyw, roedd yn well gennym fabwysiadu er mwyn cael teulu ein hunain. Roeddwn i wastad yn poeni am gael plant mewn perthynas o’r un rhyw, y byddent yn cael eu poeni neu eu bwlio, ond ar ôl priodi, roeddwn i’n gallu gweld bod llawer o bobl yn fy nerbyn i a fy ngŵr ac roeddem yn gwybod y byddem yn cael llawer o gefnogaeth. Roeddem yn gallu gweld bod pethau’n wahanol iawn i fel yr oeddent arfer bod.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Fe wnaethom gysylltu â gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym mis Ionawr 2017 ac erbyn mis Mawrth roeddem ar y cwrs ‘Paratoi i Fabwysiadu’, cyn i ni gwrdd â’n gweithiwr cymdeithasol anhygoel a oedd wedi cynnal ein hasesiad. Roedd yr asesiad yn ymwthiol ac yn drylwyr iawn, ond rhoddodd y broses gyfle i ni fyfyrio ar ein magwraeth, ein perthynas a sut y byddem yn rhianta ein plentyn. Ar ôl y Panel, cawsom ein paru ar unwaith a chawsom gyfle i gwrdd â’n mab anhygoel ym mis Mai 2018.

Beth yw’r dull rhianta PACE a sut ydych chi’n defnyddio’r ffordd honno o rianta?

Dysgon ni lawer am rianta mewn ffordd therapiwtig yn ystod y broses, drwy drafodaethau gyda’n Gweithiwr Cymdeithasol a thrwy fynd i hyfforddiant amrywiol. Un o nodweddion dull rhianta PACE yw Chwaraegarwch, sef y nodwedd hawsaf i ni ei gweithredu. Er enghraifft, un peth rydym wedi’i ddysgu yw, yn hytrach na dweud “mae’n amser gwely, lan â ti”, a fyddai’n arwain at bwdi a phwl o dymer drwg, rydym yn ei droi’n gêm, a byddaf yn dweud “Pan fyddaf yn cwympo i gysgu, byddaf yn dihuno a byddi di’n cwato lan lloft”, mae’n gweithio bob tro.

Cymerodd mwy o ymdrech i weithredu elfennau eraill PACE sef Derbyn, Chwilfrydedd ac Empathi. Roedd ein mab yn 4 oed pan ddaeth yn rhan o’n teulu ac yn deall mwy am yr hyn oedd yn digwydd yn ei fywyd, felly roedd yn hanfodol bwysig inni ddangos iddo ein bod yn derbyn ei bod yn anodd iddo brosesu pethau, fel symud o’i ofalwyr maeth, lle’r oedd yn teimlo’n ddiogel. Gwnaethom ddangos empathi iddo, gan roi sicrwydd iddo mai ni yw ei dadau, a’n dyletswydd ni oedd ei gadw’n ddiogel nawr.

Rydym wedi defnyddio’r elfen chwilfrydedd lawer mewn perthynas â’r ysgol. Os gallwn weld, ar ôl ysgol, ei fod yn ei chael hi’n anodd, a’n bod wedi cael gwybod am rywbeth a oedd wedi digwydd y diwrnod hwnnw, byddem yn dechrau meddwl yn uchel, nid ydym o reidrwydd yn cyfeirio’r cwestiynau at ein mab, ond byddem yn cael trafodaeth rhyngom ni, fel y gallai glywed.

Pam y byddech chi’n argymell PACE?

Rwyf wedi syrthio i’r fagl ambell dro o ofyn “pam wyt ti’n gwneud hynny?”, sy’n gallu gwneud iddo deimlo cywilydd, pan mae’n amlwg ei fod yn cael trafferth gyda theimladau mawr, ac yn ei chael hi’n anodd prosesu ei drawma yn y gorffennol. Mae PACE wedi ein helpu i rianta mewn modd mwy cadarnhaol.

Drwy ddilyn dull rhianta PACE, gallwn ailgyfeirio’n bwyllog, drwy gyflwyno chwaraegarwch, ond rydym bob amser yn ceisio dod yn ôl i’r teimladau drwy ei helpu i’w rheoli a dangos ein bod yn derbyn ei fod yn ei chael yn anodd a dangos empathi.

Rydym wedi clywed eich bod yn unigolyn trefnus iawn! Beth ydych chi’n ei wneud i aros yn drefnus a pham mae’n bwysig i chi?

Un wers fawr yr oeddem wedi’i ddysgu yn nyddiau cynnar y broses fabwysiadu oedd pwysigrwydd strwythur a threfn. Pan symudodd ein mab i fyw gyda ni am y tro cyntaf, fe wnaethom gadw at yr un drefn ag yr oedd y teulu maeth yn ei defnyddio, gan y byddai unrhyw newidiadau mawr wedi gwneud iddo deimlo hyd yn oed yn fwy ansefydlog.

Fe wnaethom gyflwyno siartiau trefn y dydd ar y noson gyntaf, i’w helpu i weld beth oedd ei drefn foreol ac amser gwely. Roedd ein mab wrth ei fodd â’r cymhorthion gweledol ac roeddent yn ei helpu ef i ddilyn y drefn strwythuredig.

Rydym wedi defnyddio siartiau amrywiol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys un a oedd yn dangos pryd y byddai yn yr ysgol, yn mynd i glwb brecwast/clwb ar ôl ysgol a phryd oedd ei wersi Addysg Gorfforol yn digwydd yn yr ysgol, ac ati.

Pan oedd hi’n amser i’m gŵr fynd yn ôl i weithio sifftiau, ac i mi ddechrau rhannu absenoldeb rhiant, roedd ein mab yn ei chael hi’n anodd pan oedd yn deffro neu’n mynd i’r gwely ac nad oedd fy ngŵr yno. Felly, fe wnaethom gyflwyno siart a oedd yn dangos pryd y byddai gartref ar gyfer y drefn foreol ac amser gwely, a oedd yn tawelu pryder ein mab ynghylch y sefyllfa.

Erbyn hyn, bob gwyliau haf, mae ein mab yn cyhoeddi “mae’n hanner tymor, mae angen siart newydd i ddangos beth ni’n mynd i’w wneud yn ystod y gwyliau!”

Pa awgrymiadau sydd gennych i fabwysiadwyr sy’n mynd ar wyliau fel teulu am y tro cyntaf?

Ar gyfer gwyliau’r ysgol, rydym bob amser yn creu siart sy’n cyfrif nifer y diwrnodau nes i’r ysgol ddechrau yn ôl, a byddai’n rhoi sticer ar bob diwrnod. Pan oeddem yn mynd dramor am y tro cyntaf, fe wnaethom ddefnyddio’r un siart i roi 2 sticer awyren ar y diwrnod yr oeddem yn hedfan i fynd ar wyliau a’r diwrnod yr oeddem yn dychwelyd adref.

Buom yn siarad llawer am fynd ar awyren ac yn dangos fideos YouTube iddo o awyrennau’n esgyn ac yn glanio (cyngor da – gwyliwch y fideos eich hunain cyn dangos i’ch plentyn/plant, gan nad yw rhai yn addas). Wrth drafod mynd ar wyliau, rydym bob amser yn rhoi sicrwydd iddo ein bod yn dod yn ôl. Nid ydym erioed wedi bod ar wyliau o’r blaen lle’r prif bwynt dan sylw oedd dychwelyd adref, ond roedd yn bwysig iddo wybod mai hwn yw ein cartref, a byddem yn dychwelyd ato.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i chi?

Mae mabwysiadu wedi newid ein bywydau. Mae ein bachgen bach wedi llenwi ein tŷ gyda chymaint o deganau a llawenydd. Peidiwch â’m camddeall, rydym ni fel pob teulu yn cael anawsterau, ond mae llawer mwy o bethau cadarnhaol na phethau negyddol. Rwy’n agos iawn at fy nheulu, ac mae gweld y ffordd y mae wedi ffitio i mewn gyda phawb wedi bod yn anhygoel. Rhan bwysig iawn o fywyd ein mab oedd yr amser a dreuliodd gyda’i ofalwyr maeth, ac rydym yn eu gweld fel rhan o’n teulu estynedig.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar FacebookInstagram a Twitter.

Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu

Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu.

Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu.

Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae Alex yn adrodd ei stori gan obeithio y bydd yn ysbrydoli.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi teuluoedd ac unigolion yn ystod pob cam o’r daith fabwysiadu, gan baru plant â phobl sy’n gallu rhoi bywyd teuluol cariadus, diogel a sefydlog iddynt.

I Alex a’i wraig, daeth eu penderfyniad i fabwysiadu ar ôl triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus a’u harweiniodd i feddwl am eu cynlluniau o ran teulu.

Wrth gysylltu â thîm mabwysiadu eu hawdurdod lleol, cafodd y cwpl eu paru â bachgen bach ychydig dros flwyddyn ar ôl gwneud eu hymholiad cyntaf.

“Roedden ni wastad wedi siarad am fabwysiadu fel ffordd bosibl o ddechrau teulu,” meddai. “Gwnaethon ni roi cynnig ar rownd o IVF pan oedd hi’n amlwg na allen ni feichiogi’n naturiol, ond ar ôl i hynny fethu cymeron ni amser i fyfyrio.

“Dechreuon ni’r broses ym mis Ionawr. Cawson ni flwyddyn eithaf normal wrth fynd drwy’r broses – aethon ni i’r gwaith fel arfer, mynd i wyliau, ar wyliau, treulio amser gyda theulu a ffrindiau – yn ogystal â mynd i gyfarfodydd gyda gweithwyr cymdeithasol a mynychu cyrsiau.

“Gwnaethon ni geisio darllen cymaint ag y gallen ni a mynychu cyrsiau a hyfforddiant ychwanegol y tu allan i’r rhai a drefnwyd gan yr awdurdod lleol. Gwnaed penderfyniad gan y panel cymeradwyo ym mis Rhagfyr ac ar ôl bod yn llwyddiannus nid oedd gennym amser hir i aros cyn i blentyn gael ei baru â ni.

“Wnaethon ni ddim nodi y byddai bachgen neu ferch yn well gennym, ond roedd yr awdurdod lleol yn dda iawn o ran dod o hyd i blentyn oedd yn cyd-fynd â’n ffordd o fyw a’n proffiliau.

“Mae gan bob un ohonom ffyrdd o ddod o hyd i’n llawenydd ein hunain, ond roedd dod yn dad yn fath cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd nad oeddwn wedi’i brofi o’r blaen.”

Gan eu bod wedi cael profiad mor gadarnhaol, penderfynodd Alex a’i wraig fabwysiadu eto ddwy flynedd yn ddiweddarach.

“Roedd yn broses symlach yr eildro, gan ein bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl,” meddai. “Roedd gennym weithiwr cymdeithasol gwahanol nad oedd wedi gweithio gyda phobl oedd yn mabwysiadu am yr eildro o’r blaen, felly roedd hi’n synnu braidd at lefel ein hyder!”

Mae Alex bellach yn cyfaddef ei fod yn siarad am fabwysiadu drwy’r amser ac mae’n dweud bod mabwysiadu wedi bod yn brofiad cadarnhaol.

“Ar ôl treulio blynyddoedd lawer heb blant yn fy mywyd a dod o hyd i lawenydd mewn sawl ffordd arall, rwy’n ymdrechu’n galed i beidio ag awgrymu bod pobl heb blant rywsut yn israddol, ond mae’n fraint lwyr gallu darparu amgylchedd diogel i ddau blentyn i’w gwylio’n ffynnu ac yn tyfu.

 “I unrhyw un sy’n ystyried mabwysiadu, byddwn yn eich cynghori i ddechrau ar y broses gyda’ch llygaid ar agor gan y bydd problemau annisgwyl yn codi, ond dyfalbarhewch – rydym yn siarad am blant, nid angenfilod!

“Mae llawer o grwpiau cymorth ar gyfer mamau mabwysiadol, ond ychydig iawn i dadau, felly manteisiwch ar unrhyw gyfle i fynd am gwrw gyda thad mabwysiadol – fe welwch fod mabwysiadu yn llawer mwy normal a chyffredin nag yr ydych yn ei feddwl! Ac os oes gennych fynediad i sianel Apple TV, gwyliwch ‘Trying’. Crynodeb doniol a gweddol gywir iawn o’r holl broses!”

Ar Sul y Tadau eleni – os yw’r tywydd yn caniatáu – mae Alex a’i deulu yn mynd i wersylla.

“Roedd y berthynas oedd gen i gyda fy nhad fy hun yn llawer mwy traddodiadol, felly rwy’n ceisio bod yn llawer mwy agored a chariadus gyda fy mhlant. Pan fydda i’n treulio amser gyda fy ffrindiau sydd hefyd yn dadau, dydw i ddim yn teimlo’n wahanol iddyn nhw – rwy’n caru fy mhlant yn ddiamod ac rwy’n hynod falch ohonyn nhw.”

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn wasanaeth pwrpasol sy’n cefnogi teuluoedd sy’n mabwysiadu i ddod at ei gilydd.

Mae’r tîm yn recriwtio, yn hyfforddi ac yn asesu darpar fabwysiadwyr i ddarparu lleoliadau mabwysiadu o ansawdd uchel ar gyfer plant a phobl ifanc lleol, gan eu galluogi i fyw gyda theuluoedd newydd, parhaol.

Nid oes meini prawf penodol ar gyfer dod yn rhiant mabwysiadol – does dim ots a oes gan ddarpar fabwysiadwyr blant eisoes, p’un a ydynt yn sengl neu’n gwpl (yn syth neu’n LHDT+), p’un a ydynt yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Mae plant yn cael eu paru a’u lleoli gyda rhieni mabwysiadol ar ôl asesu eu bod â’r sgiliau i ddiwallu anghenion y plant a’u bod yn gallu darparu sefydlogrwydd a chyfle iddynt ffynnu.

Darperir cymorth parhaus i fabwysiadwyr a’u teuluoedd drwy gydol oes y plentyn mabwysiedig.

Yn lleol, mae angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb fynd i mabwysiaducgcymru.org.uk i gael cyngor a gwybodaeth.

Cynhelir sesiwn wybodaeth ar-lein ddydd Mercher, 21 Gorffennaf 2021, am 6.30pm – cofrestrwch cyn dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021.

Gellir gwneud ymholiadau hefyd gydag aelod o’r tîm mabwysiadu – anfonwch neges e-bost at adoptionenquiries@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0300 30 32 505.

* Newidiwyd enwau er mwyn diogelu manylion personol y plant.

Sut brofiad yw mabwysiadu fel rhiant sengl a pha gymorth rydych chi’n ei gael?

Buom yn siarad â Sarah am ei phrofiad, ei chyngor a pham y byddai’n argymell Theraplay i bawb.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich hun a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod am fod yn fam ond nid o reidrwydd yn wraig. Fe wnes i roi cynnig ar hynny, ond nid oedd wedi gweithio. Roedd fy mhen-blwydd yn 35 oed yn agosáu ac roeddwn i wedi bod ar fy mhen fy hun am bron i 10 mlynedd, felly roedd angen i mi benderfynu a oeddwn am barhau i aros tan fy mod yn cwrdd â rhywun neu i fynd amdani ar fy mhen fy hun. Yn y pen draw, fe wnes i benderfynu nad oeddwn i am aros mwyach, felly dechreuais ar fy nhaith fabwysiadu.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Cymerodd y broses gyfan tua dwy flynedd nes i mi gael fy mharu gyda’r plentyn cywir, ond roedd hynny oherwydd bod gennyf syniad penodol iawn o bwy yr oeddwn am ei fabwysiadu. Fe wnes i fynd i sioe deithiol mabwysiadu yng Nghaerdydd, lle’r oedd gan yr holl wahanol gynghorau stondinau. Y person cyntaf i fi siarad ag ef oedd Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant, a oedd wedi fy mharu gyda fy merch, felly roedd fel jig-so a’r darnau’n dod at ei gilydd!

Roedd y cam cyflwyno tua un wythnos. I ddechrau roedd hyn yn teimlo fel oes i mi gan fy mod yn barod iawn i ddechrau fy mywyd gyda fy merch ond mewn gwirionedd sylweddolais nad oedd yn gyfnod hir iawn o gwbl!

A oeddech chi’n ei chael hi’n anodd mabwysiadu fel person sengl?

Na, doeddwn i ddim yn ei chael hi’n anodd ond weithiau roedd gwneud y broses ar fy mhen fy hun yn gallu bod braidd yn unig. Fe wnes i siarad â ffrindiau a theulu amdano ond nid yw’r un peth â rhannu’r profiad â rhywun. Byddwn i’n gwneud y cyfan eto heb feddwl ddwywaith, ond y tro nesaf byddwn i’n gobeithio rhannu’r daith gyda phartner. 

A oedd angen neu a gawsoch unrhyw gymorth ar ôl mabwysiadu?

Roedd y flwyddyn gyntaf yn gymharol hawdd. Wrth edrych yn ôl, rwy’n credu y gallai hynny fod oherwydd nad oedd wedi ymgartrefu eto. Ar ôl iddi ymgartrefu, dechreuodd rhai materion godi, felly cysylltais â’i gweithiwr cymdeithasol i ofyn am help. Awgrymodd fy ngweithiwr cymdeithasol Theraplay.

Roedd ein gweithiwr Theraplay yn anhygoel. Daeth i mewn i wneud asesiad ac yna cawsom sesiynau wythnosol gyda hi am bron i flwyddyn i’n helpu. Aeth hefyd i ysgol fy merch i wneud yn siŵr bod yr athrawon yn deall y ffyrdd gorau o weithio gyda fy merch. Mae’r gefnogaeth hon wedi bod mor bwysig i ni.

Beth oedd Theraplay yn ei olygu ichi?  

Gwnaeth Theraplay helpu fy merch i reoleiddio ei hymddygiad. Gwnaeth y gweithiwr cymdeithasol sylwi ar bethau bach nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt, er enghraifft nid oedd hi’n cadw cyswllt llygad â mi. Dangosodd y ffilm i mi o’n fideo asesu ac roedd yn glir ar y tâp, ond nid oedd yn rhywbeth yr oeddwn i erioed wedi meddwl amdano.

Dechreuon ni wneud gêm syml o chwythu pêl gotwm rhyngom ac roedd yn rhaid i ni gadw cyswllt llygad. Dim ond chwarae gêm oeddem ni ond roedd wedi ein helpu ni i gysylltu.

Byddwn yn ei argymell i bawb gan ei fod wedi ein helpu yn fawr.

Sut brofiad oedd bod dan gyfyngiadau symud?

Mae’r cyfyngiadau symud wedi bod yn eithaf cadarnhaol i ni oherwydd mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio amser gwerthfawr gyda’n gilydd. Mae hyn wedi newid pethau. Mae fy merch wedi ffynnu ar ôl cael fy sylw llawn ac mae wedi dod â ni’n agosach ac wedi cryfhau ein perthynas.

Beth yw eich cyngor i unrhyw un sydd newydd ddechrau’r broses fabwysiadu?

Fy nghyngor gorau fyddai peidio â gadael i’r straeon rydych chi’n eu clywyd am fabwysiadu gan bobl eraill i’ch rhwystro rhag mabwysiadu. Mae taith pawb yn wahanol ac ni allwch gymharu eich profiad chi â phrofiad pobl eraill, felly ewch amdani.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i olygu ichi? 

Mae’n rhan fawr ohonof i. Weithiau, rwy’n anghofio nad ydw i wedi rhoi genedigaeth iddi gan ei bod hi’n debyg iawn i mi, mae ganddi’r un nodweddion a hyder â mi. Yn sicr, mae hi’n rhan fawr o bwy ydw i. Peidiwch â’m camddeall, bu adegau anodd ac nid wyf am esgus bod popeth wedi bod yn hawdd o hyd, ond byddwn yn gwneud y cyfan eto er mwyn ei chael hi yn fy mywyd. Roeddwn i wastad eisiau bod yn fam ac mae hi wedi gwneud hynny’n bosib. Fyddwn i ddim yn ei newid am y byd.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram a Twitter.