Blog

 • #DewisTeulu – Tasha, Mabwysiadwr
  Ysbrydolwyd Tasha, sy’n hanu o galon canolbarth gorllewin Cymru, i ystyried mabwysiadu yn ystod ei harddegau. Wedi’i swyno gan raglenni dogfen yn arddangos cartrefi plant amddifad ledled y byd, teimlai awydd cryf i ddarparu cartref cariadus i blant mewn angen. Ar ôl dod yn athrawes, gwelodd Tasha yn uniongyrchol nifer y plant oedd angen cartrefi… Continue Reading Blog
 • Pecyn Hwyl Nadolig
  Rydym wedi creu’r pecyn hwn o weithgareddau Nadolig hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! Mae’r pecyn yn cynnwys gweithgareddau y 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd sydd i’w gweld yma Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig
 • Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig
  Mae gan bob un ohonom ein hymateb ein hunain i gyfnod yr ŵyl. I lawer ohonom, mae ein mwynhad o’r adeg hon o’r flwyddyn yn ymwneud ag atgofion o’n plentyndod a’r awydd i greu profiad hudolus, llawen i’n plant ein hunain. Wrth i ni wneud hyn, efallai y byddai’n werth myfyrio ar agweddau ar y… Continue Reading Blog
 • ‘Y Bwmpen Berffaith Amherffaith’
  Mae’r stori hydrefol swynol hon yn rhannu profiad pwmpen sy’n edrych ac yn teimlo’n wahanol ac sy’n ofni na chaiff ei bigo byth. Mae gwrach garedig yn ei helpu i weld pa mor hudolus ydyw mewn gwirionedd, gan newid y ffordd y mae’n gweld ei hun am byth. Mae’r stori odli dyner hon yn annog… Continue Reading Blog
 • Mythau Mabwysiadu
  Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd. Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn.… Continue Reading Blog
 • Awgrymiadau da ar gyfer goroesi gwyliau’r ysgol
  Mae’r gwyliau haf chwe wythnos yr ysgol wedi cyrraedd, a gall y newid trefn arferol wneud i blant a’u rhieni deimlo eu bod wedi’u llethu, felly rydym wedi cynnig rhai awgrymiadau da i’ch helpu i ymdopi â’r wythnosau nesaf. Arferion a ffiniau Mae plant yn ffynnu ar arferion, ond mae’n anochel y bydd y drefn… Continue Reading Blog
 • Tri Gair i ddisgrifio fy rhieni
  Caredig, doniol, cariadus, cymwynasgar, gofalgar, hapus, hwyliog. Dyma rai o’r geiriau a ddefnyddir gan blant mabwysiedig i ddisgrifio eu rhieni. Fel y gallwch weld, mae angen yr un nodweddion ag unrhyw riant arall i fod yn rhiant mabwysiadol. Fodd bynnag, bydd gan blant mabwysiedig lawer o anghenion heb eu diwallu o’u profiadau cynnar  a  bydd… Continue Reading Blog
 • Beth mae gwaith Taith Bywyd yn ei olygu i mi a fy mab?
  Anogir rhieni mabwysiadol i siarad am daith bywyd eu plant gyda nhw. Gall fod yn ffordd bwerus o’u helpu i ymchwilio i’w hanes a deall eu hanes, gan roi gwell ymdeimlad iddynt o’u hunaniaeth a pham y cawsant eu mabwysiadu. Fe fuon ni’n siarad â Nicola, sy’n fabwysiadwraig sengl o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, am… Continue Reading Blog
 • 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd
  Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl! Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma… Continue Reading Blog
 • Pecyn Hwyl Calan Gaeaf
  Mae’r Tîm Cymorth Mabwysiadu wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR! Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch gweithgareddau Calan Gaeaf fel ygallwn eu cynnwys ar ein… Continue Reading Blog