Blog

 • Pecyn Hwyl Calan Gaeaf
  Mae’r Tîm Cymorth Mabwysiadu wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR! Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch gweithgareddau Calan Gaeaf fel ygallwn eu cynnwys ar ein […]
 • Beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i mi! Stori oedolyn a fabwysiadwyd.
  Fel rhan o’r Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol, buom yn siarad â Rebecca sy’n oedolyn a fabwysiadwyd. Mae Rebecca’n myfyrio ar hanes ei bywyd, yn rhannu ei theimladau am fabwysiadu, ac yn rhoi ei barn ar rai o’r pethau y mae angen i ddarpar fabwysiadwyr eu gwybod. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud: Faint oedd eich oedran […]
 • Mae gwyliau haf yr ysgol wedi cyrraedd, ac fel mabwysiadwyr, mae arferion ein plant yn cael eu chwalu.
  Buom yn siarad â Rhys, mabwysiadwr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sydd wedi rhannu ei brofiad o rianta therapiwtig, a sut mae’n paratoi ei fab ar gyfer colli trefn arferol yn ystod gwyliau’r ysgol. A allwch chi gyflwyno eich hun a dweud wrthym beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Fy enw i yw Rhys ac […]
 • Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu
  Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu. Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu. Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin […]
 • Sut brofiad yw mabwysiadu fel rhiant sengl a pha gymorth rydych chi’n ei gael?
  Buom yn siarad â Sarah am ei phrofiad, ei chyngor a pham y byddai’n argymell Theraplay i bawb. A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich hun a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod am fod yn fam ond nid o reidrwydd yn wraig. Fe wnes i roi […]
 • Pam ei bod yn bwysig gallu mabwysiadu yn Gymraeg?
  Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, buom yn siarad â Louise ac Eurion am eu taith fabwysiadu, beth mae’r Gymraeg yn ei olygu iddyn nhw a pham ei bod hi’n bwysig gallu mabwysiadu yn y Gymraeg. Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a pham y gwnaethoch fabwysiadu? Ar ôl priodi, fe wnaethon ni […]
 • Mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl LGBT yn ystod cyfnod clo
  Sut brofiad yw mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl hoyw ynghanol cyfnod clo cenedlaethol. Fe fuon ni’n siarad â Ben a Lee i gael gwybod. Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth ysbrydolodd chi i fabwysiadu? Fel dyn hoyw yn tyfu i fyny yn y 90au, doeddwn i byth yn meddwl y […]
 • Mabwysiadu bachgen hŷn
  Sut brofiad yw mabwysiadu bachgen hŷn? Mabwysiadodd Sindhu ei mab pan oedd yn 7 oed. Fe wnaethom siarad â hi am ei phrofiad, ei chyngor gorau i bobl sy’n ystyried mabwysiadu plentyn a’r gefnogaeth sydd ar gael. A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Rydyn ni’n […]
 • Mythau Mabwysiadu
  Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd. Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn. […]
 • 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd
  Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl! Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma […]