Blog

 • Tri Gair i ddisgrifio fy rhieni
  Caredig, doniol, cariadus, cymwynasgar, gofalgar, hapus, hwyliog. Dyma rai o’r geiriau a ddefnyddir gan blant mabwysiedig i ddisgrifio eu rhieni. Fel y gallwch weld, mae angen yr un nodweddion ag unrhyw riant arall i fod yn rhiant mabwysiadol. Fodd bynnag, bydd gan blant mabwysiedig lawer o anghenion heb eu diwallu o’u profiadau cynnar  a  bydd […]
 • Beth mae gwaith Taith Bywyd yn ei olygu i mi a fy mab?
  Anogir rhieni mabwysiadol i siarad am daith bywyd eu plant gyda nhw. Gall fod yn ffordd bwerus o’u helpu i ymchwilio i’w hanes a deall eu hanes, gan roi gwell ymdeimlad iddynt o’u hunaniaeth a pham y cawsant eu mabwysiadu. Fe fuon ni’n siarad â Nicola, sy’n fabwysiadwraig sengl o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, am […]
 • Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig
  Mae gan bob un ohonom ein hymateb ein hunain i gyfnod yr ŵyl. I lawer ohonom, mae ein mwynhad o’r adeg hon o’r flwyddyn yn ymwneud ag atgofion o’n plentyndod a’r awydd i greu profiad hudolus, llawen i’n plant ein hunain. Wrth i ni wneud hyn, efallai y byddai’n werth myfyrio ar agweddau ar y […]
 • Pecyn Hwyl Nadolig
  Rydym wedi creu’r pecyn hwn o weithgareddau Nadolig hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! Mae’r pecyn yn cynnwys gweithgareddau y 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd sydd i’w gweld yma Awgrymiadau Da ar gyfer helpu eich Plentyn Mabwysiedig dros gyfnod y Nadolig
 • 12 Diwrnod o Chwarëusrwydd
  Mae ‘Chwarae seiliedig ar Berthynas’ yn therapi i blant a theuluoedd ar gyfer adeiladu a gwella ymlyniad, hunan-barch, ymddiriedaeth mewn eraill, ac ymgysylltiad llawen. Mae’n seiliedig ar batrymau naturiol rhyngweithio iach a chwareus rhwng y rhiant/gofalwr  a’r plentyn, ac mae’n gorfforol, yn bersonol, ac yn hwyl! Mae’r syniadau sydd yn yr ’12 diwrnod Chwarëusrwydd’ yma […]
 • Pecyn Hwyl Calan Gaeaf
  Mae’r Tîm Cymorth Mabwysiadu wedi creu pecyn o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog a hawdd y gallwch eu gwneud gartref! LAWRLWYTHWCH NAWR! Ganddem wrth ein bodd hefyd yn gweld eich holl syniadau creadigol, felly anfonwch luniau yn adlewyrchu’r hwyl yr ydych yn ei gael, eich creadigaethau, a’ch gweithgareddau Calan Gaeaf fel ygallwn eu cynnwys ar ein […]
 • Beth mae mabwysiadu wedi’i olygu i mi! Stori oedolyn a fabwysiadwyd.
  Fel rhan o’r Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol, buom yn siarad â Rebecca sy’n oedolyn a fabwysiadwyd. Mae Rebecca’n myfyrio ar hanes ei bywyd, yn rhannu ei theimladau am fabwysiadu, ac yn rhoi ei barn ar rai o’r pethau y mae angen i ddarpar fabwysiadwyr eu gwybod. Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud: Faint oedd eich oedran […]
 • Mae gwyliau haf yr ysgol wedi cyrraedd, ac fel mabwysiadwyr, mae arferion ein plant yn cael eu chwalu.
  Buom yn siarad â Rhys, mabwysiadwr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sydd wedi rhannu ei brofiad o rianta therapiwtig, a sut mae’n paratoi ei fab ar gyfer colli trefn arferol yn ystod gwyliau’r ysgol. A allwch chi gyflwyno eich hun a dweud wrthym beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Fy enw i yw Rhys ac […]
 • Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu
  Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu. Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu. Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin […]
 • Sut brofiad yw mabwysiadu fel rhiant sengl a pha gymorth rydych chi’n ei gael?
  Buom yn siarad â Sarah am ei phrofiad, ei chyngor a pham y byddai’n argymell Theraplay i bawb. A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich hun a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu? Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod am fod yn fam ond nid o reidrwydd yn wraig. Fe wnes i roi […]