Y Newyddion Diweddaraf

Yma cewch y newyddion diweddaraf gan y Tîm Mabwysiadu, gan gynnwys blogiau gan ein teuluoedd mabwysiadol. Os hoffech rannu eich stori gyda ni, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter

 • ‘Rydych chi’n barod am rywfaint o hyn, ar adegau eraill fe all eich llorio chi’n llwyr.’
  MAE ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu’r plant hynny sy’n aros hiraf. Ar hyn o bryd mae 119 o blant yn aros i gael eu mabwysiadu yng Nghymru, gyda 29 o’r plant hynny yn aros am naw mis neu fwy. I fechgyn, grwpiau […]
 • Croeso i’r gymuned fabwysiadu!
  Llongyfarchiadau ar ddod yn rhiant. Mae hwn yn gyfnod cyffrous wrth i chi ddechrau neu ymestyn eich teulu. Mae’r prosiect Y 1000 Diwrnod Cyntaf yma i chi o ddiwrnod 1, i gynnig help llaw a chlust i wrando gan gymuned ffyniannus o gyd-fabwysiadwyr ledled Cymru. • Cyngor a chymorth dros y ffôn neu drwy e-bost […]
 • Dad yn siarad ar Sul y Tadau am brofiad anhygoel o fabwysiadu
  Mae tad mabwysiadol i ddau wedi sôn am y fraint y mae’n teimlo wrth wylio ei blant yn ffynnu ac yn tyfu. Mae Alex* wedi disgrifio dod yn dad fel ‘math cwbl newydd a rhyfeddol o lawenydd’, ac ar Sul y Tadau mae’n annog mwy o ddynion i ystyried mabwysiadu. Drwy Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin […]
 • Pa fath o Archarwr ydych chi?
  Plant yw’r arwyr di-glod o’r Pandemig Coronafeirws. A allwch chi ddangos i ni sut fyddech chi’n portreadu eich hun fel Archarwr? Pa fath o Archarwr yr hoffech chi fod? Gallwch wneud hyn trwy wneud llun, paentiad, gludwaith, comic, ffilm fer neu drwy ffotograffiaeth. Efallai y byddai’n well gennych chi ddangos i ni trwy greu model […]
 • Baromedr Mabwysiadu
  Arolwg Adoption UK 2021 Mae Adoption UK yn awyddus ichi leisio eich barn p’un a ydych yn ddarpar fabwysiadwr, neu’n mabwysiadu ers blynyddoedd lawer. Arolwg trylwyr yw hwn, felly cymerwch eich amser, a chwblhewch bob adran mor gyflawn â phosibl. Cynhelir yr arolwg hwn bob blwyddyn i weld sut y mae pethau yn newid o […]