LGBTQ+ Mabwysiadu

Rydym yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan fabwysiadwyr Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol.

Ym mis Rhagfyr 2002 newidiodd y gyfraith a olygai, p’un a ydych yn heterorywiol, yn lesbiaidd neu’n hoyw, nad yw hyn yn ffactor yn eich hawl i fabwysiadu.

Ym Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae gennym gyfoeth o brofiad o asesu mabwysiadwyr LGBTQ+ ac rydym yn cydnabod y cryfderau a’r sgiliau sydd gennych o ran diwallu anghenion plant sy’n aros am deuluoedd.

Ymchwil*

Mae ymchwil calonogol wedi digwydd mewn perthynas â rhianta gan fabwysiadwyr lesbiaidd a hoyw. Mae hyn wedi helpu i chwalu mythau a chynyddu hyder Asiantaethau wrth leoli plant. Mae astudiaeth ddiweddar yn y DU yn dangos, er enghraifft:

  • Mae ansawdd y berthynas rhwng rhieni a phlant yn union yr un peth pan gaiff plant eu mabwysiadu gan gyplau lesbiaidd neu hoyw ag y byddai gyda chyplau heterorywiol.
  • Mae datblygiad seicolegol a llesiant plant yn union yr un peth pan gaiff plant eu mabwysiadu gan gyplau lesbiaidd neu hoyw ag y byddai gyda chyplau heterorywiol.
  • Mae mabwysiadwyr lesbiaidd a hoyw yn fwy tebygol na mabwysiadwyr heterorywiol o fod wedi dod i fabwysiadu fel eu dewis cyntaf.
  • Roedd mabwysiadwyr lesbiaidd a hoyw yn teimlo eu bod mewn sefyllfa dda i helpu plant i ddelio â gwahaniaeth ac y byddai gan blant fanteision wrth dyfu i fyny o fod yn oddefgar o wahaniaeth mewn eraill.
  • Nid yw plant a fabwysiadwyd gan rieni lesbiaidd a hoyw yn cael mwy o broblemau yn yr ysgol ac mewn perthynas â chyfoedion nag y mae plant rhieni heterorywiol ac mae achosion o fwlio a thynnu coes yn rhywbeth prin.

*ymchwil a gymerwyd o wefan First4Adoption 2020

Beth am fabwysiadwyr Trawsryweddol?

Er nad oes gan Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru brofiad o bobl drawsryweddol sy’n dymuno mabwysiadu, byddem yn croesawu ymholiadau, ac yn barod i ddysgu.

LGBTQ+ Chymorth

Mae sefydliadau sydd wedi’u hen sefydlu sy’n cynnig grwpiau cymorth a gwybodaeth i bobl LGBTQ+ sydd wedi mabwysiadu neu sy’n ystyried mabwysiadu.

Mae New Family Social yn hyrwyddo gofal a magwraeth plant gan fabwysiadwyr LGBTQ+ drwy ganiatáu i’r teuluoedd hyn gymdeithasu a rhannu cymorth mewn amgylchedd diogel.

Mae’n helpu i greu cronfa eang o fabwysiadwyr drwy godi ymwybyddiaeth ac annog a chefnogi darpar fabwysiadwyr a gofalwyr, a thrwy hyrwyddo iddynt gael eu defnyddio a chael triniaeth deg.

Mae’r elusen hefyd yn gweithio i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth y teuluoedd hyn er budd y nifer cynyddol o blant sy’n derbyn gofal ganddynt.

Stonewall yw’r elusen lesbiaidd, hoyw a deurywiol ledled y DU, sy’n darparu gwybodaeth am bob agwedd ar rianta gan gynnwys mabwysiadu.