Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

The need for #routine and #structure while the schools are closed. #adoption

https://t.co/LJxxiS4kdK

Yr angen am #strwythur a #threfn tra bo’r ysgolion ar gau. #mabwysiadu
https://t.co/9EPilcYfhn

Load More...
Mae ein gwasanaeth dal ar waith. Er bod rhaid i ni leihau ymweliadau wyneb yn wyneb, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi dros y ffôn, e-bost neu skype. Mae’r swyddfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi gysylltu â’n staff o hyd drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth arnoch a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi

Bydd staff yn cysylltu â chi yr wythnos hon ynglŷn â’r trefniadau gofal plant y mae awdurdodau lleol wedi’u rhoi ar waith. Mae plant sydd wedi’u mabwysiadu yn cael eu cynnwys yn y grŵp blaenoriaeth ar gyfer gofal plant.


Diddordeb mewn mabwysiadu

Does dim gwahaniaeth os oes gennych blant yn barod, os ydych yn sengl neu’n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Cymorth i rieni mabwysiadol

Byddwch yn cael cymorth a chyngor Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu penodol, a bydd hynny’n digwydd o ddechrau’r broses asesu hyd at y lleoliad ac wedi hynny.

Cymorth os cawsoch chi eich mabwysiadu

Mae gan lawer o bobl sydd wedi cael eu mabwysiadu gwestiynau am eu hanes ac eisiau cymorth i ddeall neu i ddod o hyd i’w teulu geni

Beth Sydd Ymlaen


Rydym yn edrych ar ffyrdd eraill o ddarparu rhaglen hyfforddiant y flwyddyn nesaf.  Cofiwch gadw golwg yn ôl yma am fanylion, a ddylai fod ar gael yn yr wythnosau nesaf.

Os cewch gyfle, edrychwch ar ein cyrsiau e-ddysgu. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud hynny cysylltwch â Sian Gibbon drwy e-bost SEGibbon@sigar.gov.uk, bydd Sian yn gwneud y trefniadau angenrheidiol i chi allu cael mynediad i’r e-ddysgu.

Gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd gartref – Mae Adoption UK wedi llunio gwybodaeth ddefnyddiol iawn am weithgareddau:

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion.

Cysylltwch â ni

Newyddion

Sample Routine Chart.

Yr angen am Strwythur a Threfn tra bo’r ysgolion ar gau

Wrth i’r Coronafeirws ddechrau effeithio ar ein bywydau ni i gyd, rydym yn sylweddoli y bydd hwn yn amser gofidus i fabwysiadwyr, gan fod y strwythur a’r drefn y mae ysgol yn eu cynnig wedi mynd hyd y gellir rhagweld. Buom yn siarad â mabwysiadwr, sydd â chrwt bach 5 mlwydd oed a oedd wedi […]

0 comments

Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu wedi ein galluogi i recriwtio chwe aelod newydd o staff sy’n gweithio ar ddatblygu’r hyn yr ydym yn gallu ei gynnig i deuluoedd.


Taith Bywyd

Mae’r archif Taith Bywyd yn adnodd ar-lein sydd i bawb sy’n ymwneud â Mabwysiadu yng Nghymru. Mae’r adnodd i Fabwysiadwyr, Gofalwyr Maeth, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth, rhieni biolegol, plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o’r broses fabwysiadu. Bydd rhywbeth yn berthnasol i bawb o’r grwpiau hyn yn yr adnodd hwn. Gobeithio y bydd o ddefnydd i chi!

Cliciwch ar y ddolen am fynediad i’r adnoddau hyn: www.adoptcymru.com/life-journey


Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ar hyn o bryd, mae nifer o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus i’w maethu. Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy’n addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau unigol chi.

Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cymorth i rieni/teuluoedd geni

Mae’r Tîm Mabwysiadu yn gweithio hefyd gyda theuluoedd geni, gan eu paratoi nhw ar gyfer mabwysiadu eu plentyn.

Mabwysiadu llysblentyn

Os ydych chi neu eich partner yn llys-riant, mae’n bosibl y bydd gennych bryder ynghylch eich hawliau a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol o ran y plant yn eich teulu.

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

O ran mabwysiadu plentyn o wlad arall, dylech ddewis gwlad y mae gennych gysylltiadau â hi neu wybodaeth am ei diwylliant, ei hanes a’i hiaith.


Datganiad o Ddiben (Medi 2018)