Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae gennym lawer o gyrsiau newydd ar gyfer mabwysiadwyr mewn rhannau gwahanol o`n rhanbarth.

There’s no one size fits all when it comes to who can be an adoptive parent.

We’re encouraging more people like Jess to make a call to their local service and speak to one of the team to see if #adoption is right for you.

Visit https://t.co/y8PMaRiIcE to find out more

Does dim un ateb syml i’r cwestiwn ‘Pwy all fabwysiadu?’

Ry’n ni’n annog mwy o bobl fel Jess i ffonio eu gwasanaeth lleol a siarad ag aelod o’r tîm - ai #mabwysiadu yw’r opsiwn cywir i ti?

Cer i https://t.co/cL8tlQHCTp i ddysgu mwy

Load More...

Diddordeb mewn mabwysiadu

Does dim gwahaniaeth os oes gennych blant yn barod, os ydych yn sengl neu’n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Cymorth i rieni mabwysiadol

Byddwch yn cael cymorth a chyngor Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu penodol, a bydd hynny’n digwydd o ddechrau’r broses asesu hyd at y lleoliad ac wedi hynny.

Cymorth os cawsoch chi eich mabwysiadu

Mae gan lawer o bobl sydd wedi cael eu mabwysiadu gwestiynau am eu hanes ac eisiau cymorth i ddeall neu i ddod o hyd i’w teulu geni

Beth Sydd Ymlaen


Hyfforddiant yn Chwefror 2020

3 Chwefror 2020
Amseroedd Anodd – Ymdopi’n Emosiynol
Llandrindod
10yb – 3yp

5 Chwefror 2020
Deall LHDT mewn mabwysiadu a maethu
Caerfyrddin
10yb – 4yh

10 Chwefror 2020
Meithrin Ystwythder
Caerfyrddin
CWRS YN LLAWN

20 Chwefror 2020
Symud Plentyn ymlaen i Rieni Mabwysiadol
Hwlffordd, Sir Benfro
10yb – 3yp

24 Chwefror 2020
Symud Plentyn ymlaen i Rieni Mabwysiadol
Aberaeron, Ceredigion
10yb – 3yp

28 Chwefror 2020
Materion Ymlyniad i Rieni Mabwysiadol
Caerfyrddin
10yb – 2yp

 


Noson Wybodaeth Mabwysiadu, 4ydd Mawrth

Sioe Dethol Lles Mabwysiadu

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion.

Cysylltwch â ni

Newyddion

Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu wedi ein galluogi i recriwtio chwe aelod newydd o staff sy’n gweithio ar ddatblygu’r hyn yr ydym yn gallu ei gynnig i deuluoedd.


Taith Bywyd

Mae’r archif Taith Bywyd yn adnodd ar-lein sydd i bawb sy’n ymwneud â Mabwysiadu yng Nghymru. Mae’r adnodd i Fabwysiadwyr, Gofalwyr Maeth, Gweithwyr Cymdeithasol a staff cymorth, rhieni biolegol, plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o’r broses fabwysiadu. Bydd rhywbeth yn berthnasol i bawb o’r grwpiau hyn yn yr adnodd hwn. Gobeithio y bydd o ddefnydd i chi!

Cliciwch ar y ddolen am fynediad i’r adnoddau hyn: www.adoptcymru.com/life-journey


Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ar hyn o bryd, mae nifer o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus i’w maethu. Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy’n addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau unigol chi.

Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cymorth i rieni/teuluoedd geni

Mae’r Tîm Mabwysiadu yn gweithio hefyd gyda theuluoedd geni, gan eu paratoi nhw ar gyfer mabwysiadu eu plentyn.

Mabwysiadu llysblentyn

Os ydych chi neu eich partner yn llys-riant, mae’n bosibl y bydd gennych bryder ynghylch eich hawliau a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol o ran y plant yn eich teulu.

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

O ran mabwysiadu plentyn o wlad arall, dylech ddewis gwlad y mae gennych gysylltiadau â hi neu wybodaeth am ei diwylliant, ei hanes a’i hiaith.


Datganiad o Ddiben (Medi 2018)