Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Latest News: National Adoption Week – can you give a child a home?

Being part of a loving family is what most children take for granted. However, there are still children in Powys who are looking for a home of their own.

https://t.co/ERnBdKhuwb
@adoptmw_wales
#SeeTheWholeChild

Load More...

Diddordeb mewn mabwysiadu

Does dim gwahaniaeth os oes gennych blant yn barod, os ydych yn sengl neu’n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Cymorth i rieni mabwysiadol

Byddwch yn cael cymorth a chyngor Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu penodol, a bydd hynny’n digwydd o ddechrau’r broses asesu hyd at y lleoliad ac wedi hynny.

Cymorth os cawsoch chi eich mabwysiadu

Mae gan lawer o bobl sydd wedi cael eu mabwysiadu gwestiynau am eu hanes ac eisiau cymorth i ddeall neu i ddod o hyd i’w teulu geni


Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion.

Cysylltwch â ni

Newyddion

Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018

Cynhelir Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018 rhwng y 15fed a’r 21ain o Hydref. Bydd yr wythnos yn dathlu popeth sy’n wych am fabwysiadu i annog mwy o bobl i fabwysiadu a helpu plant i ddod o hyd i deulu parhaol.

www.adoptcymru.com


Meddwl am fabwysiadu?

Os ydych chi’n meddwl am fabwysiadu, ac am fwy o wybodaeth, dewch i’n  Noson Wybodaeth Mabwysiadu. Dydd Gwener 19 Hydref 2018, 6-7.30 yh

Ffoniwch: 01267 246970, neu E-bostiwch: ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk am fanylion y lleoliad


Cymorth i rieni/teuluoedd geni

Mae’r Tîm Mabwysiadu yn gweithio hefyd gyda theuluoedd geni, gan eu paratoi nhw ar gyfer mabwysiadu eu plentyn.

Mabwysiadu llysblentyn

Os ydych chi neu eich partner yn llys-riant, mae’n bosibl y bydd gennych bryder ynghylch eich hawliau a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol o ran y plant yn eich teulu.

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

O ran mabwysiadu plentyn o wlad arall, dylech ddewis gwlad y mae gennych gysylltiadau â hi neu wybodaeth am ei diwylliant, ei hanes a’i hiaith.


Datganiad o Ddiben (Medi 2018)