Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru


Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Wedi meddwl am fabwysiadu, ond ddim yn siŵr ei fod yn iawn i chi?
Beth am ymuno â'n noson wybodaeth ar-lein nesaf:
📆 13/08/20
🕠 6:30pm
📍 Ar-lein
Archebwch nawr https://t.co/8kJZ1u4Z5z

Thought about adoption, but not sure it is right for you?
Why not join our next online information evening:
📆 13/08/20
🕠 6:30pm
📍 Online
Book now https://t.co/8kJZ1tNoe1

Load More...
Mae ein gwasanaeth dal ar waith. Er bod rhaid i ni leihau ymweliadau wyneb yn wyneb, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi dros y ffôn, e-bost neu skype. Mae’r swyddfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi gysylltu â’n staff o hyd drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth arnoch a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi

Bydd staff yn cysylltu â chi yr wythnos hon ynglŷn â’r trefniadau gofal plant y mae awdurdodau lleol wedi’u rhoi ar waith. Mae plant sydd wedi’u mabwysiadu yn cael eu cynnwys yn y grŵp blaenoriaeth ar gyfer gofal plant.


Diddordeb mewn mabwysiadu

Does dim gwahaniaeth os oes gennych blant yn barod, os ydych yn sengl neu’n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

Cymorth i rieni mabwysiadol

Byddwch yn cael cymorth a chyngor Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu penodol, a bydd hynny’n digwydd o ddechrau’r broses asesu hyd at y lleoliad ac wedi hynny.

Cymorth os cawsoch chi eich mabwysiadu

Mae gan lawer o bobl sydd wedi cael eu mabwysiadu gwestiynau am eu hanes ac eisiau cymorth i ddeall neu i ddod o hyd i’w teulu geni


Beth sydd ymlaen

22 Gorffenaf 2020

Grŵp Cymorth Ymwrthedd Di-drais
Digwyddiad Ar-lein

13 Awst 2020

Noson Wybodaeth Mabwysiadu
Digwyddiad Ar-lein

Cyrsiau Hyfforddi Ar-lein

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi ar-lein i’n mabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cyflwynwyd y cyrsiau gan Kate Cairns Association ac ACEducation, ac maen nhw ar gael i chi gwblhau yn eich amser eich hun ac yng nghysur eich cartref eich hun. Bydd y cyrsiau hyn yn galluogi darpar fabwysiadwyr a rhieni mabwysiadol i ehangu ar eu gwybodaeth, eu hyder a datblygu sgiliau newydd. Mae ein holl gyrsiau ar-lein am ddim i holl fabwysiadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Cadwch lygad yn ôl am ragor o fanylion am ein digwyddiadau / hyfforddiant. Cysylltwch â’r gwasanaeth mabwysiadu i gael mwy o wybodaeth: hyfforddiantmabwysiadu@sirgar.gov.uk, 0300 30 32 505.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion.

Cysylltwch â ni

Newyddion

three pairs of legs

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dathlu mis Balchder

Mae mis Mehefin yn fis Balchder LGBT+, ac i ddathlu rydym yn rhannu hanes mabwysiadu un o’n parau o’r un rhyw, Tom a Lee, a fabwysiadodd eu bachgen bach a oedd yn 1 oed. Yma yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, nid oes unrhyw rwystrau pan ddaw’n fater o groesawu’r gymuned LGBT+ i gael eu […]

0 comments

Adnoddau newydd i gefnogi eich plant wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

Mae’r cyfnod o gyfyngiadau symud wedi bod yn gyfnod anodd i lawer o’n teuluoedd mabwysiadol, gyda llawer o rieni’n gorfod gweithio gartref, tra’n diddanu eu plant a’u haddysgu gartref. Yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall ysgolion ddychwelyd yng Nghymru o 29 Mehefin ymlaen, mae gan rieni benderfyniad anodd nawr, sef a ydynt am anfon […]

0 comments

Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu wedi ein galluogi i recriwtio chwe aelod newydd o staff sy’n gweithio ar ddatblygu’r hyn yr ydym yn gallu ei gynnig i deuluoedd.


Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ar hyn o bryd, mae nifer o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus i’w maethu. Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy’n addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau unigol chi.

Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cymorth i rieni/teuluoedd geni

Mae’r Tîm Mabwysiadu yn gweithio hefyd gyda theuluoedd geni, gan eu paratoi nhw ar gyfer mabwysiadu eu plentyn.

Mabwysiadu llysblentyn

Os ydych chi neu eich partner yn llys-riant, mae’n bosibl y bydd gennych bryder ynghylch eich hawliau a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol o ran y plant yn eich teulu.

Mabwysiadu plentyn o wlad dramor

O ran mabwysiadu plentyn o wlad arall, dylech ddewis gwlad y mae gennych gysylltiadau â hi neu wybodaeth am ei diwylliant, ei hanes a’i hiaith.


Datganiad o Ddiben (Medi 2018)