Cymorth i rieni mabwysiadol

Byddwch yn cael cymorth a chyngor Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu penodol, a bydd hynny’n digwydd o ddechrau’r broses asesu hyd at y lleoliad ac wedi hynny. Os oes anghenion ychwanegol gan eich plentyn mabwysiadol, mae mwy o gymorth ar gael drwy asesu eu hanghenion ychwanegol. Gall hyn gynnwys hyfforddiant, cwnsela a chyngor.

Gall pob teulu fod angen cymorth a chyngor ambell waith, ac nid yw’n ddim gwahanol i deuluoedd sy’n mabwysiadu. Mae mabwysiadu plentyn yn gallu bod yn heriol ond hefyd yn werth chweil. Rydym yn deall bod rhai teuluoedd sy’n mabwysiadu angen help a chefnogaeth o dro i dro.

Os ydych chi wedi mabwysiadu plentyn neu berson ifanc gallwch ofyn i ni am gyngor ac arweiniad.

Gall hyn gynnwys:

  • Cymorth a chyngor ar faterion megis ymlyniad, problemau ymddygiad, cofnodi profiadau bywyd a rhianta.
  • Y cynllun blwch llythyrau
  • Hyfforddiant
  • Grwpiau cymorth lleol
  • Gwybodaeth a chyfeirio ynghylch mabwysiadu
  • Asesiad o anghenion cymorth ychwanegol

Bydd ein Rhaglen Hyfforddiant ar gael cyn bo hir. Gofalwch edrych eto’n fuan.

Gallwch ofyn am asesiad am gymorth os ydych yn byw yn un o’r pedair sir yn rhanbarth mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru ac wedi mabwysiadu plentyn o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys, neu os gwnaethoch fabwysiadu eich mab neu ferch dros dair blynedd yn ôl ac yn byw o fewn ffiniau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gall hyn gynnwys asesiad am gymorth ariannol, sy’n seiliedig ar anghenion ychwanegol y plentyn na ellir eu diwallu gan y gwasanaethau cyffredinol, ar eich adnoddau a’ch amgylchiadau. Bydd unrhyw gymorth ariannol yn cael ei adolygu’n flynyddol ac efallai na fydd yn parhau.

Am y tair blynedd gyntaf ar ôl y Gorchymyn Mabwysiadu, bydd yr Asiantaeth Fabwysiadu a wnaeth osod eich plant gyda chi’n gyfrifol am unrhyw gymorth a gytunwyd, hyd yn oed os byddwch yn symud i sir wahanol. Ar ôl 3 blynedd, bydd y cyfrifoldeb hwn yn trosglwyddo i’r Awdurdod Lleol lle rydych chi’n byw.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau hyn a hyfforddiant, cysylltwch gyda ni trwy ebost  adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk neu ffoniwch 0300 30 32 505.