LLONGYFARCHIADAU I ENILLWYR EIN CYSTADLEUAETH ‘DYMA FI!’

Mae ein henillwyr ar gyfer y gystadleuaeth ‘Dyma Fi!’ wedi cael eu dewis. Cawsom amrywiaeth hyfryd o geisiadau a mwynhaodd ein panel o feirniaid edrych ar bob darn a gyflwynwyd. Diolch i bob un a gymerodd ran a llongyfarchiadau i’n holl enillwyr.

Dyma ein henillwyr a sylwadau’r beirniaid.

*Sylwch fod y wybodaeth bersonol ym mhob un o’n ceisiadau buddugol wedi’i newid at bwrpasau cyfrinachedd.

Enillwr 1

“Am lun hyfryd ohonot ti a dy frawd ochr wrth ochr a’ch gilydd. Roeddwn wrth fy modd â’r holl liwiau tlws fe wnes di ddefnyddio. Rwyt ti wedi gwneud lluniad gwych – da iawn ti”

“Mae lliwiau a manylion hyfryd yn y llun o’r plant ar y ffrâm ddringo. Da iawn!”

“Rwyt ti wedi gwneud llun hardd a lliwgar. Rwyt ti wedi rhoi llawer o feddwl ac ymdrech yn y llun hwn, ac rwyf wrth fy modd â’r manylion. Diolch am rannu gyda ni”

Enillwr 2

“Roeddwn i wrth fy modd yn gwylio dy fideo – a chwrdd â dy holl deulu, cathod anwes a neidr 🙂 a gweld ti ar waith ar y trampolîn a’r sgwter. Dal ati gyda’r holl ddarllen da rwyt ti’n ei wneud. Diolch yn fawr iawn am giplun gwych amdanat ti.”

“Am hwyl fawr! Dyma gipolwg hyfryd am dy fywyd ac ar bwy wyt ti. Roeddwn wrth fy modd â chreadigrwydd dy fideo a pha mor wreiddiol ydyw. Mae’n ymddangos dy fod di (gyda chymorth dy chwaer) wedi mwynhau ffilmio a chreu’r fideo hwn yn fawr yn ogystal â dangos i ni’r holl amdanat ti.”

“Rwyf wrth fy modd â’r agwedd wahanol hon tuag at y thema. Rwy’n hoffi unigrywiaeth dy waith a sut y gwnaethost ti ei wneud yn nodwedd gomig gyda’r capsiynau a’r synau. Roedd yn teimlo fel fy mod yn gwylio ffilm gomedi o dy fywyd mewn ychydig o funudau yn unig. Gallaf weld ti’n cael gyrfa ym myd teledu a ffilm.”

Enillwr 3

“Roeddwn i wrth fy modd yn gwylio dy ffilm fer a dysgu amdanat ti. Roedd yn grêt i weld dy hyder yn disgleirio drwodd, ac roeddwn i wir yn hoffi dy weld yn canu ac yn dawnsio i dy hoff gân. Roedd hynny’n anhygoel. Da iawn!”

“Roeddwn wrth fy modd â’r agwedd wahanol i’r pwnc. Roedd yn ddiddorol dy glywed yn siarad am yr holl bethau rwyt ti yn eu hoffi a dy glywed yn canu dy hoff gân. Roedd y symudiadau dawns yn wych hefyd. Fe wnes i fwynhau gwylio dy fideo yn fawr.”

“Am ffilm fer wych gydag amrywiaeth wych o bethau i’w gwylio a’u clywed, o siarad am y pethau rwyt t’n eu hoffi, i ganu dy hoff gân ac yna ychwanegu rhai symudiadau dawns hefyd. Roedd yn mor wych i dy weld yn rhannu pethau amdanat ti dy hun. Da iawn!”