Sut brofiad yw mabwysiadu fel rhiant sengl a pha gymorth rydych chi’n ei gael?

Buom yn siarad â Sarah am ei phrofiad, ei chyngor a pham y byddai’n argymell Theraplay i bawb.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich hun a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod am fod yn fam ond nid o reidrwydd yn wraig. Fe wnes i roi cynnig ar hynny, ond nid oedd wedi gweithio. Roedd fy mhen-blwydd yn 35 oed yn agosáu ac roeddwn i wedi bod ar fy mhen fy hun am bron i 10 mlynedd, felly roedd angen i mi benderfynu a oeddwn am barhau i aros tan fy mod yn cwrdd â rhywun neu i fynd amdani ar fy mhen fy hun. Yn y pen draw, fe wnes i benderfynu nad oeddwn i am aros mwyach, felly dechreuais ar fy nhaith fabwysiadu.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Cymerodd y broses gyfan tua dwy flynedd nes i mi gael fy mharu gyda’r plentyn cywir, ond roedd hynny oherwydd bod gennyf syniad penodol iawn o bwy yr oeddwn am ei fabwysiadu. Fe wnes i fynd i sioe deithiol mabwysiadu yng Nghaerdydd, lle’r oedd gan yr holl wahanol gynghorau stondinau. Y person cyntaf i fi siarad ag ef oedd Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant, a oedd wedi fy mharu gyda fy merch, felly roedd fel jig-so a’r darnau’n dod at ei gilydd!

Roedd y cam cyflwyno tua un wythnos. I ddechrau roedd hyn yn teimlo fel oes i mi gan fy mod yn barod iawn i ddechrau fy mywyd gyda fy merch ond mewn gwirionedd sylweddolais nad oedd yn gyfnod hir iawn o gwbl!

A oeddech chi’n ei chael hi’n anodd mabwysiadu fel person sengl?

Na, doeddwn i ddim yn ei chael hi’n anodd ond weithiau roedd gwneud y broses ar fy mhen fy hun yn gallu bod braidd yn unig. Fe wnes i siarad â ffrindiau a theulu amdano ond nid yw’r un peth â rhannu’r profiad â rhywun. Byddwn i’n gwneud y cyfan eto heb feddwl ddwywaith, ond y tro nesaf byddwn i’n gobeithio rhannu’r daith gyda phartner. 

A oedd angen neu a gawsoch unrhyw gymorth ar ôl mabwysiadu?

Roedd y flwyddyn gyntaf yn gymharol hawdd. Wrth edrych yn ôl, rwy’n credu y gallai hynny fod oherwydd nad oedd wedi ymgartrefu eto. Ar ôl iddi ymgartrefu, dechreuodd rhai materion godi, felly cysylltais â’i gweithiwr cymdeithasol i ofyn am help. Awgrymodd fy ngweithiwr cymdeithasol Theraplay.

Roedd ein gweithiwr Theraplay yn anhygoel. Daeth i mewn i wneud asesiad ac yna cawsom sesiynau wythnosol gyda hi am bron i flwyddyn i’n helpu. Aeth hefyd i ysgol fy merch i wneud yn siŵr bod yr athrawon yn deall y ffyrdd gorau o weithio gyda fy merch. Mae’r gefnogaeth hon wedi bod mor bwysig i ni.

Beth oedd Theraplay yn ei olygu ichi?  

Gwnaeth Theraplay helpu fy merch i reoleiddio ei hymddygiad. Gwnaeth y gweithiwr cymdeithasol sylwi ar bethau bach nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt, er enghraifft nid oedd hi’n cadw cyswllt llygad â mi. Dangosodd y ffilm i mi o’n fideo asesu ac roedd yn glir ar y tâp, ond nid oedd yn rhywbeth yr oeddwn i erioed wedi meddwl amdano.

Dechreuon ni wneud gêm syml o chwythu pêl gotwm rhyngom ac roedd yn rhaid i ni gadw cyswllt llygad. Dim ond chwarae gêm oeddem ni ond roedd wedi ein helpu ni i gysylltu.

Byddwn yn ei argymell i bawb gan ei fod wedi ein helpu yn fawr.

Sut brofiad oedd bod dan gyfyngiadau symud?

Mae’r cyfyngiadau symud wedi bod yn eithaf cadarnhaol i ni oherwydd mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio amser gwerthfawr gyda’n gilydd. Mae hyn wedi newid pethau. Mae fy merch wedi ffynnu ar ôl cael fy sylw llawn ac mae wedi dod â ni’n agosach ac wedi cryfhau ein perthynas.

Beth yw eich cyngor i unrhyw un sydd newydd ddechrau’r broses fabwysiadu?

Fy nghyngor gorau fyddai peidio â gadael i’r straeon rydych chi’n eu clywyd am fabwysiadu gan bobl eraill i’ch rhwystro rhag mabwysiadu. Mae taith pawb yn wahanol ac ni allwch gymharu eich profiad chi â phrofiad pobl eraill, felly ewch amdani.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i olygu ichi? 

Mae’n rhan fawr ohonof i. Weithiau, rwy’n anghofio nad ydw i wedi rhoi genedigaeth iddi gan ei bod hi’n debyg iawn i mi, mae ganddi’r un nodweddion a hyder â mi. Yn sicr, mae hi’n rhan fawr o bwy ydw i. Peidiwch â’m camddeall, bu adegau anodd ac nid wyf am esgus bod popeth wedi bod yn hawdd o hyd, ond byddwn yn gwneud y cyfan eto er mwyn ei chael hi yn fy mywyd. Roeddwn i wastad eisiau bod yn fam ac mae hi wedi gwneud hynny’n bosib. Fyddwn i ddim yn ei newid am y byd.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram a Twitter.

Pam ei bod yn bwysig gallu mabwysiadu yn Gymraeg?

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, buom yn siarad â Louise ac Eurion am eu taith fabwysiadu, beth mae’r Gymraeg yn ei olygu iddyn nhw a pham ei bod hi’n bwysig gallu mabwysiadu yn y Gymraeg.

Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a pham y gwnaethoch fabwysiadu?

Ar ôl priodi, fe wnaethon ni geisio cael plant yn naturiol. Ar ôl ceisio am gwpl o flynyddoedd heb unrhyw lwc, fe wnaethon ni benderfynu rhoi cynnig ar IVF. Ar ein trydedd rownd o IVF buom yn llwyddiannus a chawsom ein merch. Roedd y ddau ohonom wedi profi perthynas rhwng brodyr a chwiorydd yn tyfu lan a wastad wedi dychmygu cael mwy o blant, ond nid oeddem am fynd trwy IVF eto, felly gwnaethom ymchwilio i fenthyg croth a mabwysiadu fel ffyrdd o dyfu ein teulu.

Ni wnaethom unrhyw beth am y mater am ychydig flynyddoedd er mwyn canolbwyntio ar ein merch, ond pan oedd hi tua phedair oed fe wnaethon ni benderfynu ei bod hi’n bryd dechrau ymchwilio i fabwysiadu. Yna fe wnaethom gymryd y cam, llenwi’r ffurflenni ac o hynny ymlaen mae wedi bod yn daith a hanner.

Mae’r ddau ohonoch yn siaradwyr Cymraeg, a wnaethoch chi ofyn am wneud y broses fabwysiadu trwy gyfrwng y Gymraeg?

Doedden ni ddim wedi nodi ein bod am wneud y broses drwy’r Gymraeg yn hytrach na Saesneg, ond drwy gyd-ddigwyddiad, cafodd gweithiwr cymdeithasol a oedd yn siarad Cymraeg ei phenodi i ni ac fe ddaeth hi â gweithiwr cymdeithasol dan hyfforddiant gyda hi oedd hefyd yn siarad Cymraeg. Roedd y cyrsiau a wnaethom i gyd yn Saesneg ond yn ystod unrhyw egwyl roedd digon o gyfle inni siarad Cymraeg.

Roedd yn fuddiol iawn i ni allu cysylltu â’n gweithiwr cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mae’r ddau ohonom yn teimlo’n fwy hyderus yn siarad Cymraeg ac mae’r sgyrsiau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol yn ddwfn ac yn emosiynol iawn.

Gallem fod wedi dewis mynd i banel drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, ond gwnaethom y penderfyniad i wneud hynny’n Saesneg. Trwy gydol yr holl broses roeddem bob amser yn ymwybodol y gallem wneud popeth drwy gyfrwng y Gymraeg, felly ein penderfyniad ni oedd cynnal y broses drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Beth mae’r Gymraeg yn ei olygu i chi?

Cymraeg yw ein treftadaeth a’n cefndir. Cafodd y ddau ohonom ein magu mewn teuluoedd traddodiadol Cymreig lle’r oedd y Gymraeg yn bwysig iawn ac yn awr mae’n bwysig iawn i ni gadw’r iaith honno fel rhan o’n cymdeithas. Rydym am i’n plant allu sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg a defnyddio’r Gymraeg ym mywyd bob dydd gan ein bod yn credu ei bod yn cyfoethogi cymeriad.

Roedd eich mab yn ifanc iawn pan wnaethoch chi ei fabwysiadu, sut ydych chi wedi ei gyflwyno i’r Gymraeg?

Roedd yn 8 mis pan ddaeth atom ni ac nid oedd ei deulu maeth yn siarad Cymraeg, ond byddent yn dangos cartwnau Cymraeg iddo. Pan oeddem yn gwybod y byddai’n cael ei leoli gyda ni, rhoesom CD o hwiangerddi Cymraeg iddyn nhw i’w chwarae yn y cefndir fel ei fod yn gyfarwydd â chlywed y Gymraeg yn fwy.

Fe wnaeth ein gweithiwr cymdeithasol ein hannog i barhau fel yr arfer pan ddaeth adref gyda ni, felly fe wnaethon ni barhau i siarad Cymraeg yn unig a’i eiriau cyntaf oedd Mami a Dadi ac erbyn hyn mae’n sgwrsio yn Gymraeg, yn mynd i feithrinfa cyfrwng Cymraeg ac nid yw’n gwybod yn wahanol.

A wnaethoch chi ei Waith Taith Bywyd yn Gymraeg?

Roedd gweithiwr cymdeithasol ein mab yn gallu siarad Cymraeg a oedd yn golygu y gallem sgwrsio â hi yn hawdd a chynigiodd wneud ei Waith Taith Bywyd yn Gymraeg ond fe wnaethom ddewis ei wneud yn Saesneg mewn gwirionedd. Wrth edrych yn ôl nawr, nid ydym yn hollol siŵr pam y gwnaethom y penderfyniad hwnnw ond rydym wedi penderfynu i’w egluro iddo yn Gymraeg ac rydym yn cael sgyrsiau am ei fam fiolegol gydag ef a’n merch yn Gymraeg.

Mae gennym hefyd lyfr yn Gymraeg yr oeddem wedi’i baratoi ar gyfer panel gyda lluniau ac enwau teuluol ar ei gyfer.

Pam mae’n bwysig eich bod chi’n gallu gwneud y broses fabwysiadu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’n hynod bwysig bod yr opsiwn i’w gwneud yn Gymraeg ar gael. Mae pobl yn sgwrsio’n well yn eu mamiaith ac mae cael y lefel honno o gefnogaeth yn yr iaith rydych chi’n fwyaf cyfforddus ynddi yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

I ni, y peth pwysig oedd cael gweithwyr cymdeithasol a allai siarad Cymraeg oherwydd gall fod yn broses eithaf ymwthiol ac i rai pobl dyma’r tro cyntaf iddyn nhw siarad ag eraill am eu teulu a’u magwraeth felly mae’n bwysig eu bod yn teimlo’n ddiogel yn yr iaith maen nhw’n ei defnyddio ar gyfer hynny.

Roedd hynny’n arbennig o amlwg pan oedd yn rhaid iddynt (y gweithwyr cymdeithasol) siarad â’n teuluoedd sydd i gyd yn siarad Cymraeg ac a oedd ychydig yn amheus ynghylch ein penderfyniad i fabwysiadu. Aeth ein gweithiwr cymdeithasol yr ail filltir ac aeth i dreulio prynhawn gyda nhw, gwneud iddynt deimlo’n gyfforddus ac ateb eu holl gwestiynau. Ni fyddent wedi bod yn gyffyrddus yn gwneud hynny’n Saesneg, felly roedd yn golygu llawer i ni ei fod yn cael ei wneud yn Gymraeg.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i eraill sy’n ystyried mabwysiadu?

Ein cyngor mwyaf yw, os ydych chi’n ystyried mabwysiadu, ewch i gael y sgwrs honno gyda gweithiwr cymdeithasol gan fod gweithwyr cymdeithasol yn llawer o gymorth wrth esbonio’r broses. Roedd y sgyrsiau a gawsom yn gynnar yn ddefnyddiol iawn ac yn ateb rhai o’n hamheuon cychwynnol. Nid oeddem byth yn teimlo o dan unrhyw bwysau o gwbl a chafodd popeth ei wneud ar ein cyflymder ein hunain.

Rydym yn argymell yn fawr dîm cyfan gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Roedd y tîm yn anhygoel ac yn mynd yr ail filltir i ni. Mae’r broses fabwysiadu yn broses emosiynol a myfyriol iawn ond nid oedd un adeg lle na allem ffonio gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru i gael help a chefnogaeth ac mae hynny’n dal i fod yn wir heddiw.

Beth mae mabwysiadu wedi ei olygu i’ch bywyd?

Rhoddodd mabwysiadu ddarn olaf y jig-so i ni, sydd wedi gwneud ein teulu yn gyflawn. Mae wedi caniatáu inni gael y teulu yr oeddem bob amser yn breuddwydio amdano ac mae gweld ein merch a’n mab yn tyfu fel brawd a chwaer wedi gwireddu breuddwyd i ni. Nid oedd yn ymwneud â chael plentyn arall yn unig, roedd yn ymwneud ag adeiladu’r teulu a’r bywyd hwnnw i’n plant a rhoi’r berthynas glós rhwng brawd neu chwaer iddynt.

Mae pobl yn dweud, ‘jiw, mae’n edrych yn union fel chi’ ac mae’n rhaid i ni binsio ein hunain i’n hatgoffa nad ef yw ein mab biolegol. Mae’n teimlo fel ein mab biolegol ac ni allwn ddychmygu bywyd hebddo ac nid oes diwrnod yn mynd heibio lle nad ydym yn edrych ar ein gilydd ac yn pendroni ‘sut beth oedd ein bywyd hebddo?’.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl LGBT yn ystod cyfnod clo

Sut brofiad yw mabwysiadu brodyr neu chwiorydd fel cwpl hoyw ynghanol cyfnod clo cenedlaethol. Fe fuon ni’n siarad â Ben a Lee i gael gwybod.

Allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth ysbrydolodd chi i fabwysiadu?

Fel dyn hoyw yn tyfu i fyny yn y 90au, doeddwn i byth yn meddwl y gallwn i gael plant. Diolch byth mae pethau wedi newid, felly pan ddaeth Lee a fi at ein gilydd a sylweddoli fod y ddau ohonon ni’n awyddus i gael plant, roedden ni’n gallu bod yn rhieni.

Mae’r ddau ohonon ni o deuluoedd mawr, clos ac roedden ni wedi breuddwydio am gael teulu felly ein hunain a dyna pam wnaethon ni benderfynu mabwysiadu.

Allwch chi sôn rywfaint am eich taith fabwysiadu?

Fe wnaethon ni fwynhau’r holl broses yn fawr. Fe ddechreuon ni trwy fynd i noson agored i gael syniad cyffredinol o’r broses, ond o’r cychwyn cyntaf roedden ni’n gwybod mai mabwysiadu oedd y daith iawn inni.

Yna fe aethon ni ar gwrs paratoi ac ar ôl gorffen hwnnw fe gawson ni ein cyflwyno i’n gweithiwr cymdeithasol a wnaeth y 12 ymweliad cartref gyda ni. Roedd gyda ni berthynas dda â hi o’r cychwyn ac roedd yn rhwydd bod yn agored gyda hi.

Trwy gydol y broses gyfan roedden ni’n gyson yn atgoffa’n hunain am y nod yn y pendraw, sef cael ein teulu ein hunain ac mae’n sicr bod hynny wedi’n helpu trwyddi.

Fe benderfynoch chi fabwysiadu chwiorydd, allwch chi ddweud mwy wrthym am y penderfyniad yna?

Roedd yn gynnar yn y broses mewn gwirionedd. Roedden ni wedi bod eisiau dau blentyn o leiaf o’r cychwyn, a Lee oedd y cyntaf i awgrymu mabwysiadu brodyr neu chwiorydd. Trwy fabwysiadu brodyr neu chwiorydd o’r cychwyn, roedden ni’n meddwl na fyddai rhaid inni boeni am unrhyw anawsterau posib yn cyflwyno ail blentyn i’r teulu yn ddiweddarach.

Sut brofiad yw mabwysiadu chwiorydd? 

Mae wedi bod yn anhygoel. Mae ein merched yn agos iawn o ran oed, sydd wedi bod yn wych gan eu bod yn gallu chwarae gyda’i gilydd ac rwy’n credu ei fod yn rhoi rhyw gysur iddynt o fod gyda’i gilydd. Mae gyda nhw fond arbennig sy’n rhyfeddol i’w weld.

Allwch chi sôn rywfaint am sut aethoch ati i baratoi i ddod â chwiorydd gartref?

Roedden ni’n ffodus o gael cysylltiad da iawn gyda’r gofalydd maeth, a gadawodd inni ofyn mwy neu lai pob cwestiwn dan haul. Roedden ni eisiau gwneud yn siŵr fod popeth yr un peth iddyn nhw ac fe roddodd hi arweiniad a thawelwch meddwl inni.

Ac o ran y siopa, roedd rhaid inni brynu popeth ddwywaith, felly fe gawson ni ddau got, bygi ddwbl.

Fe wnaethoch chi fabwysiadu yn ystod cyfnod clo coronafeirws. Sut mae’r pandemig a’r cyfnodau clo wedi effeithio ar eich taith fabwysiadu?

Fe gawson ni un diwrnod cwrdd-i-ffwrdd cyn y cyfnod clo pan fuon ni’n cwrdd a chymysgu â’r merched mewn canolfan chwarae meddal.

Yna cafodd popeth arall ei arafu oherwydd y cyfnod clo, oedd yn golygu ein bod wedi dechrau ein cyflwyniadau trwy alwad fideo oedd yn y pendraw yn beth go dda inni gan y cawson ni gyfle i adeiladu perthynas dda iawn cyn dechrau ein cyflwyniadau yn gorfforol. Rhoddodd fwy o amser inni baratoi a chael ein hunain yn barod. 

Rhywbeth arall cadarnhaol inni oedd faint o amser gafodd y ddau ohonon ni o’r gwaith i’w dreulio gyda’r merched. Yn wreiddiol doedden ni ond yn mynd i gael tri mis i ffwrdd, ond oherwydd y cyfnod clo rwyf wedi cael mwy neu lai blwyddyn i ffwrdd gyda nhw sydd wedi’n helpu bondio o ddifrif.

Felly, inni yn ein swigen fach, mae ‘na rai pethau cadarnhaol wedi dod allan o gyfnod sydd fel arall wedi bod yn un negyddol iawn.

Mae Chwefror yn fis Hanes LGBT+. Sut brofiad yw mabwysiadu fel cwpl hoyw yn 2020?

Mae wedi bod yn daith hwylus iawn inni trwy gydol y broses gyfan. Cawsom ein derbyn gan bawb yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru a dydyn ni erioed wedi wynebu unrhyw ragfarn o gwbl oherwydd ein bod yn gwpl hoyw.

Pan ddechreuon ni’r broses, rwy’n credu fod y ddau ohonon ni braidd yn ansicr am fynd i’r cwrs paratoi. Ai ni fyddai’r unig gwpl hoyw yno a beth fyddai’r cyplau eraill yn feddwl ohonon ni? Yn y pendraw, doedd gyda ni ddim i boeni i amdano, roedd cwpl hoyw arall ar y cwrs, ac roedd pawb mor garedig a chroesawgar inni.

Mae’n anhygoel meddwl i unrhyw un sy’n cael eu geni’r dyddiau yma, pan fyddan nhw’n mabwysiadu mewn 20-30 mlynedd, y bydd yn gwbl normal ond inni wrth dyfu i fyny, roedd yn gwbl ddieithr meddwl am allu mabwysiadu a chael plant fel dyn hoyw.

Dydw i ddim yn credu fod popeth yn berffaith i gyplau hoyw eto, mae digon o waith i’w wneud o hyd ond ddaethon ni ddim ar draws unrhyw negyddiaeth a chawson ni ddim trafferthion o gwbl ym myd mabwysiadu.

Ydych chi wedi dechrau meddwl am sut fyddwch yn siarad â’ch merched am gael dau dad?

Rydyn ni wedi prynu gwahanol lyfrau oed-briodol sy’n cyflwyno cael dwy fam, dau dad, un fam neu un tad i’r plant ac sy’n esbonio mai’r unig beth sy’n bwysig yw bod yn uned gariadus, ac rydyn ni’n darllen y rheiny iddyn nhw. Rydyn ni’n gwneud llawer o ddarllen ein hunain felly rydyn ni’n barod am y cwestiynau allai fod gyda nhw pan maen nhw rywfaint yn hŷn ac mae llawer o adnoddau da iawn ar gael y gallwn eu defnyddio pan fydd angen.

Beth yw eich cyngor i unrhyw un sydd newydd gychwyn ar broses mabwysiadu?

Estynnwch allan at gyd fabwysiadwyr gan y buon  nhw trwyddi ac y gallant gynnig help a chefnogaeth. Fe ymunon ni â grwpiau gwahanol ar Facebook ac Instagram ac fe fuon ni’n darllen llwyth o flogiau  mabwysiadu er mwyn deall y broses.

A chofiwch, does yr un cwestiwn yn rhy wirion nac yn rhy fach.

Ac yn olaf, beth mae mabwysiadu wedi’i roi i’ch bywydau?

Mae wedi newid ein bywyd er gwell. Rydyn ni’n sicr yn fwy prysur a mwy gweithgar, ond mae wedi dod â chymaint o lawenydd i’n bywyd ac wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i’r ddau ohonon ni.

Cyn hynny roedd y ddau ohonon ni’n brysur yn mynd i’r gwaith bob dydd, ond erbyn hyn ein prif ffocws yw ein teulu. Rydych chi bron yn cael ail-fyw eich plentyndod ac mae’n anhygoel gallu pasio pethau ‘mlaen i’n plant.

Bu’n hyfrydwch i’w gweld yn ymgyfarwyddo â bywyd yma, yn ein derbyn ni ac maen nhw’n gwneud inni wenu a chwerthin bob dydd.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mabwysiadu bachgen hŷn

Sut brofiad yw mabwysiadu bachgen hŷn? Mabwysiadodd Sindhu ei mab pan oedd yn 7 oed. Fe wnaethom siarad â hi am ei phrofiad, ei chyngor gorau i bobl sy’n ystyried mabwysiadu plentyn a’r gefnogaeth sydd ar gael.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich teulu a beth wnaeth eich ysbrydoli i fabwysiadu?

Rydyn ni’n dod o India yn wreiddiol ac roedden ni bob amser yn awyddus i fabwysiadu ond nid yw’n gyffredin yno  oni bai na allwch gael plant yn naturiol. Gan fod gennym ddau blentyn biolegol ac yn byw bywyd prysur o ddydd i ddydd a symud i’r DU, nid oedd yr amser byth yn teimlo’n iawn.

Pan oedd ein merched ychydig yn hŷn, dechreuon nhw ddweud, os oedden ni am fabwysiadu, y dylen ni wneud hynny nawr gan eu bod nhw’n awyddus i gael y cyfle i dreulio amser gyda’u brawd neu eu chwaer newydd. A dyna a wnaethom, fe benderfynon ni fynd amdani.

A allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am eich taith fabwysiadu?

Fe welon ni hysbyseb gan asiantaeth fabwysiadu leol a phenderfynon ni gofrestru. Fe aethon ni i ddigwyddiadau, gweithdai a chyfarfodydd i ddysgu mwy am y broses yn y DU.

I ddechrau, roedden ni am fabwysiadu babi ond yna dywedodd gweithiwr cymdeithasol wrthym ei bod hi’n llawer anoddach dod o hyd i deuluoedd i fabwysiadu plant hŷn, a gwnaethom sylweddoli nad oedd oedran o bwys i ni mewn gwirionedd – cael plentyn oedd yn bwysig.

Sut brofiad oedd mabwysiadu plentyn hŷn?

A fod yn onest, rwy’n credu y gall mabwysiadu plentyn hŷn fod yn haws weithiau. Rwy’n gwybod bod llawer yn credu ei bod hi’n haws mabwysiadu plentyn llai, ond dwi ddim yn meddwl bod hynny bob amser yn wir. Pan fydd plentyn ychydig yn hŷn, mae ganddo well dealltwriaeth o’r hyn y mae wedi bod drwyddo. Mae’n haws iddo ddeall y sefyllfa y mae ynddi ac mae hefyd yn haws egluro pethau iddo.

I ni, mae cynnal strwythur a threfn wedi bod yn allweddol. Mae cael rheolau y mae’n rhaid i bob aelod o’r teulu eu dilyn yn cyfleu iddo ei fod yn rhan o’r teulu a bod hwn yn lle diogel. Rwy’n credu bod hyn yn haws i blentyn hŷn ei ddeall.

Yn yr un modd ag unrhyw riant, rydyn ni wedi gwneud camgymeriadau, ond rydyn ni bob amser yn dysgu o’r camgymeriadau hynny ac yna’n ceisio gwella. Dydyn ni ddim yn rhieni perffaith ac nid oes disgwyl i rieni mabwysiadol fod ychwaith. Rydyn ni i gyd yn ddynol ac rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ond mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn dysgu ohonynt.

Ar hyn o bryd mae mwy o fechgyn yn aros i gael eu mabwysiadu na merched. A allwch chi ddweud wrthym ni sut beth yw mabwysiadu bachgen a pham y gwnaethoch chi ddewis mabwysiadu mab?

Yn India, mae’r sefyllfa i’r gwrthwyneb yn llwyr. Mae pob menyw eisiau mab, felly mae’n anodd iawn mabwysiadu bachgen yn India. Oherwydd bod gennym ddwy ferch eisoes, roedden ni’n  ystyried mabwysiadu merch arall ond ar ôl clywed bod bechgyn yn aros yn hirach i gael eu mabwysiadu yn y DU, penderfynom ni ar unwaith bron y bydden ni’n mabwysiadu bachgen. Ar ddiwedd y dydd, plant ydyn nhw i gyd a doedd rhyw y plentyn ddim yn ein poeni ryw lawer; rhoi cartref cariadus i blentyn oedd ein nod. 

Fe wnaethon ni fabwysiadu bachgen a oedd wedi bod mewn gofal maeth ers bron i flwyddyn. Cawsom wybod bod ganddo rai problemau corfforol; un droed oedd ganddo ac roedd ganddo gyflwr a olygai fod ei fysedd yn fyrrach. Wrth drafod y peth, dywedodd fy ngŵr a minnau wrth ein gilydd, “oes ots mewn gwirionedd?” ac wrth gwrs nid oes ots. Petai un o’n merched  wedi bod mewn damwain ac wedi colli ei throed, oni fydden ni ei heisiau mwyach? Wrth gwrs bydden ni ei heisiau felly doedd hi ddim yn broblem i ni.

Pan ddaeth adref gyda ni gyntaf, roedd yn newid mawr iddo, ond fe ffurfiodd gwlwm gyda ni i gyd yn gyflym. Rwy’n credu bod yr arogleuon a’r bwyd Indiaidd cyfarwydd wedi ei gwneud hi’n haws iddo ymgartrefu. Mae’n fachgen gwych a gwydn, mae mor glyfar ac yn gyfeillgar â phawb. Ef yw ein bachgen bach, ac mae wedi bod yn daith anhygoel.

A oedd angen/a gawsoch unrhyw gymorth ar ôl mabwysiadu?

Pan ddaeth adref gyda ni gyntaf, daeth gweithiwr cymdeithasol a seicolegydd i wneud adroddiadau a gwirio pethau yn ogystal â’n helpu gydag unrhyw faterion. Fe wnaethant ein helpu i sicrhau ei fod yn setlo yn yr ysgol a rhoi cymorth i’n merch ieuengaf i ddygymod â’r ffaith nad hi oedd babi’r tŷ mwyach.

Hyd heddiw, mae gennym eu cyfeiriadau e-bost a’u rhifau ffôn ac os oes angen unrhyw beth arnom, rydym yn gwybod y gallwn gysylltu â nhw. Mae’r cymorth ar gael drwy’r amser.

Er bod gennym blant biolegol, roedd y gefnogaeth honno yn dal yn hanfodol i ni gan fod cynifer o bethau i’w dysgu o hyd, a byddai wedi bod yn anodd heb y gefnogaeth honno.

Beth fyddech chi wedi dymuno ei wybod cyn dechrau’r broses?

Roedden ni’n synnu at ba mor drylwyr oedd y broses ond roeddem yn deall pam hefyd. Mae er budd pawb sy’n rhan o’r broses oherwydd yn y pen draw mae’n rhaid i’r asiantaeth a gweithwyr cymdeithasol sicrhau bod y plentyn yn mynd i le diogel.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd newydd fabwysiadu neu sy’n ystyried mabwysiadu?

Ewch amdani a pheidiwch â rhoi’r ffidl yn y to. Gall fod yn broses flinedig ond mae’n rhoi llawer o foddhad. Mae cariad yn para am byth; mae angen i ni ei rannu. Mae angen ychydig bach o’r cariad hwnnw ar gynifer o blant. Mabwysiadu plentyn yw’r teimlad mwyaf rhyfeddol, a heb os, hwn oedd penderfyniad gorau ein bywydau.

Sut mae mabwysiadu wedi newid eich bywyd / beth mae mabwysiadu wedi’i ychwanegu at eich bywyd?

Nid oes modd cyfleu’r teimlad, mae’n arbennig. Rydyn ni’n teimlo elfen o foddhad a rhyddhad i rannu’r hyn sydd gennym gyda bachgen bach sy’n haeddu’r holl gariad yn y byd. Rydych chi’n gwybod eich bod chi wedi dod â hapusrwydd i berson arall a dyna’r peth mwyaf rhyfeddol.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Mythau Mabwysiadu

Mae arnom angen mabwysiadwyr o amrywiaeth o gefndiroedd fel y gallwn osod plant gyda theuluoedd ac unigolion sy’n rhannu’r un diwylliant, iaith a chrefydd, ac mae llawer o bobl bellach yn penderfynu dechrau teulu yn ddiweddarach mewn bywyd.

Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw beth y gallwch chi ei gynnig i fywyd plentyn. Yn y pen draw, eich gallu chi i ymrwymo i roi cartref cariadus a pharhaol i blentyn fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Mae llawer o resymau pam y mae pobl yn meddwl nad ydynt yn gymwys i fabwysiadu, ond dyma rai o’r mythau sy’n ymwneud â mabwysiadu.

Myth #1: Rwy’n rhy hen i fabwysiadu

Nid oes terfyn uchaf o ran oedran ar gyfer mabwysiadu, yr unig amod sy’n gysylltiedig ag oedran ar gyfer mabwysiadu yw bod yn rhaid i chi fod dros 21 oed. Byddwn yn ystyried amgylchiadau unigol pob ymgeisydd gan gynnwys gwneud yn siŵr bod eich iechyd mewn cyflwr da, bod gennych rwydwaith cymorth da, a’ch bod yn debygol o allu cefnogi plentyn mabwysiedig nes ei fod yn oedolyn. Ond mae llawer o bobl yn eu 40au a’u 50au wedi mabwysiadu plant yn llwyddiannus.

Myth #2: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n LGBTQ +

Daeth cyfraith i rym yn Rhagfyr 2005 yn rhoi’r hawl i gyplau o’r un rhyw fabwysiadu. Os ydych chi’n gwpl o’r un rhyw, does dim angen i chi fod mewn Partneriaeth Sifil neu’n briod i fabwysiadu, bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n cyd-fyw mewn perthynas barhaus.

Myth #3: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n sengl

Mae’n gamdybiaeth yn aml bod yn rhaid bod yn briod i fabwysiadu. Fodd bynnag, gall person sengl fabwysiadu os yw’n dymuno cael plentyn yn rhan o’i fywyd. Rydym yn croesawu ymholiadau gan bobl Sengl o bob rhyw. Byddwn yn trafod y gefnogaeth sydd gennych o’ch cwmpas yn ystod y broses asesu.

Myth #4: Nid ydym yn briod, felly ni fyddwn yn cael mabwysiadu

Mae modd i chi fabwysiadu plentyn ni waeth beth yw eich statws priodasol – p’un a ydych chi’n sengl, yn ddibriod neu mewn partneriaeth sifil. Fel arfer, argymhellir eich bod chi a’ch partner wedi byw gyda’ch gilydd am o leiaf flwyddyn cyn dechrau ar eich taith fabwysiadu, ond cyhyd â’ch bod yn gallu dangos eich bod mewn perthynas sefydlog, barhaus a chadarn, byddwch yn gallu gwneud cais ar y cyd i fabwysiadu plentyn.

Myth #5: Nid wyf yn berchen ar fy eiddo fy hun, felly nid wyf yn gymwys i fabwysiadu plentyn.

Does dim angen i chi fod yn berchen ar eiddo i fabwysiadu plentyn. Os oes gennych gytundeb rhentu sefydlog yn yr eiddo yr ydych yn ei rentu, gellir eich ystyried i fabwysiadu plentyn. Yn ddelfrydol, bydd angen ystafell wely sbâr arnoch chi ar gyfer plentyn mabwysiedig; mae’n bwysig bod ganddynt le iddyn nhw eu hunain. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn wrth fabwysiadu plentyn ychydig yn hŷn, oherwydd gall meithrin perthynas â phlant presennol yn y teulu gymryd amser.

Myth #6: Rwy’n gweithio’n amser llawn, felly nid oes modd fy ystyried i fabwysiadu plentyn.

Nid yw gweithio’n amser llawn o reidrwydd yn golygu na fydd modd ichi fabwysiadu plentyn. Fe’ch anogir (neu’ch partner, os ydych chi’n mabwysiadu fel cwpl) i gymryd cyfnod estynedig o absenoldeb mabwysiadu o’r gwaith, i helpu’ch plentyn newydd i deimlo’n ddiogel ac yn gartrefol yng nghwmni ei deulu newydd.

Rydym yn annog mabwysiadwyr i feddwl sut y byddant yn ymdopi’n ariannol wrth gymryd amser o’r gwaith. Mae gan bobl sy’n gyflogedig yr hawl i gael absenoldeb mabwysiadu â thâl, ond yn achos y rheiny sy’n hunangyflogedig, bydd angen iddynt ystyried yn benodol sut y byddant yn cydbwyso’r angen i weithio a’r angen i gynnig y sefydlogrwydd hanfodol hwnnw i blentyn yn gynnar yn y lleoliad.

Myth #7: Rwy’n ddi-waith / ar fudd-daliadau, felly ni chaniateir i mi fabwysiadu

Byddwn yn trafod eich sefydlogrwydd ariannol a’ch gallu i reoli arian yn ystod yr asesiad mabwysiadu, ond NI fyddwch yn cael eich gwahardd yn awtomatig rhag mabwysiadu os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu ar fudd-daliadau.

Os yw pandemig COVID-19 wedi effeithio ar eich swydd a / neu os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo yn ystod y misoedd diwethaf, ni fydd hyn yn eich rhwystro’n awtomatig rhag mabwysiadu. Trafodwch eich sefyllfa yn agored gyda ni, a byddwn yn eich cefnogi a’ch cynghori.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd modd cael cymorth ariannol gan yr asiantaeth sy’n gosod y plentyn, felly siaradwch â ni cyn rhoi’r ffidl yn y to.

Myth #8: Mae gen i blant biolegol eisoes, felly ni fyddaf yn gallu mabwysiadu

Os oes gennych blant biolegol, ni fydd hynny o reidrwydd yn eich atal rhag mabwysiadu. Bydd y bwlch oedran rhwng eich plant biolegol ac unrhyw ddarpar blant mabwysiadol yn cael ei ystyried, ynghyd â sefyllfa pob plentyn yn y teulu. Fel arfer, byddai asiantaethau yn awyddus mai’r plentyn mabwysiedig fyddai’r plentyn ieuengaf yn y teulu o ddwy flynedd o leiaf.

Byddwn yn cydweithio’n agos â chi i sicrhau y cydnabyddir anghenion POB plentyn.

Myth #9: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod yn dilyn ffydd/crefydd benodol

Nid yw crefydd neu diffyg crefydd yn effeithio ar y gallu i fabwysiadu plentyn. Mae gan blant sy’n aros am gael eu mabwysiadu gefndiroedd, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, ac yn unol â hynny mae asiantaethau mabwysiadu yn croesawu mabwysiadwyr o bob cefndir.

Dengys ymchwil y gall pobl â ffydd gael eu cymell gan allgariaeth a dymuniad i ofalu am y rhai sy’n agored i niwed, sy’n amlwg yn beth cadarnhaol o ran mabwysiadu.

Myth #10: Rwy’n byw gyda theulu estynedig, felly ni allaf fabwysiadu plentyn.

Gall byw gydag aelodau estynedig o’r teulu fod o fudd mawr i rieni sy’n mabwysiadu plentyn, yn enwedig o ystyried y gefnogaeth y gallant ei chynnig. Ond bydd angen i’r aelodau hynny o’r teulu fod yn rhan o’r broses asesu a bydd yn rhaid iddynt ddeall yr anghenion penodol a allai fod gan blant sy’n cael eu mabwysiadu. Efallai y gofynnir iddynt fynychu hyfforddiant priodol a sicrhau eu bod ar gael pan gyflwynir y plentyn i’r teulu am y tro cyntaf.

Myth #11: Mae gen i gyflwr iechyd meddwl, felly ni fyddaf yn gallu mabwysiadu

Nid yw cyflwr iechyd meddwl yn eich rhwystro chi rhag mabwysiadu plentyn. Byddai angen trafod unrhyw gyflwr iechyd, meddyliol neu gorfforol yn llawn yn ystod yr asesiad, a bydd pob darpar fabwysiadwr yn cael prawf meddygol yn ystod camau cyntaf y broses.  Bydd hyn yn ein helpu ni i ddeall eich cyflwr, unrhyw faterion sy’n ymwneud â’ch gallu i fabwysiadu plentyn a pha mor dda rydych chi’n cael eich cefnogi gan eich teulu a’ch ffrindiau.

Mae llawer o bobl yn profi cyfnodau byr o iselder, gorbryder neu straen ac mae eraill yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl tymor hir a reolir yn dda gan feddyginiaeth. Byddwn bob amser yn canolbwyntio ar asesu eich gallu i ddiwallu anghenion plentyn mewn modd cyson ac ystyried sut y bydd straen o fabwysiadu plentyn yn effeithio ar eich iechyd meddwl. Siaradwch yn agored â ni a byddwn yn eich cefnogi, ni waeth pa benderfyniad rydym yn ei wneud.

Myth #12: Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod yn anabl

Os ydych yn anabl, ni fydd hynny yn eich rhwystro rhag mabwysiadu plentyn. Bydd eich prawf meddygol yn rhoi sylw i unrhyw faterion y gallech eu profi wrth fagu plentyn wedi’i fabwysiadu, ond mewn gwirionedd, efallai y bydd gennych brofiad a dealltwriaeth benodol a fyddai’n golygu eich bod yn rhiant mabwysiadol arbennig o dda. Siaradwch â ni cyn i chi ddiystyru eich hunan.

Myth #13: Rwyf dros bwysau, felly ni fyddaf yn cael mabwysiadu plentyn

Mae llawer o fabwysiadwyr sydd dros bwysau yn llwyddo i fabwysiadu plentyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni sicrhau bod mabwysiadwyr yn debygol o aros yn ddigon iach ac egnïol i ofalu am blentyn hyd nes ei fod yn oedolyn a bod y plentyn yn byw bywyd iach hefyd.

Yn ystod yr asesiad, bydd y prawf meddygol yn rhoi sylw i’ch ffordd o fyw, eich BMI ac unrhyw oblygiadau iechyd posibl, ond rydym yn gwarantu y bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi mewn ffordd sensitif a pharchus.

Myth #14: Ni allaf fabwysiadu plentyn gan fod gennyf gofnod troseddol

Os oes gennych gofnod troseddol nid yw hynny o reidrwydd yn golygu na fydd modd i chi fabwysiadu plentyn. Cyn belled nad oes gennych unrhyw euogfarnau am droseddau yn erbyn plant neu  droseddau rhywiol penodol yn erbyn oedolyn, gellir dal ystyried eich cais. Siaradwch â ni yn gyntaf, byddwch yn hollol onest, a byddwn yn rhoi cyngor pellach i chi.

Myth #15: Ar ôl i ni fabwysiadu, byddwn ar ein pennau ein hunain … ni fyddwn yn cael unrhyw help

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cymorth i blant sydd wedi’u mabwysiadu a’u teuluoedd ar hyd eu hoes. Gall ein mabwysiadwyr fynychu gweithdai hyfforddi rheolaidd, grwpiau cymorth ac ystod o ddigwyddiadau cymdeithasol. Yn ogystal, mae modd cael cymorth un i un mwy arbenigol pan fo angen – o apwyntiadau meddygfa, a sesiynau Theraplay, i gwnsela. Rydym yma ar eich cyfer bob cam o’r ffordd.

Myth #16: Ni fyddaf yn gallu magu fy mhlentyn yn y Gymraeg os yw’n dod o deulu Saesneg.

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn sicrhau bod plant yn cael eu lleoli mewn teuluoedd sy’n gweddu orau i’w hanghenion. Nid yw iaith yn rhwystr wrth fabwysiadu. Rydym yn lleoli plant sy’n dod o deuluoedd Saesneg, neu y mae eu gofalwyr maeth yn siarad Saesneg, mewn teuluoedd Cymraeg, ac mewn dim o dro, byddant yn ddwyieithog.

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Pan ddaethon ni’n deulu

Mae adegau euraidd drwy gydol y daith fabwysiadu sy’n gallu aros yn y cof – yr adegau pan fyddwch yn dod yn deulu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu siaradom â rhai mabwysiadwyr am yr hyn y maent yn ei gofio am y misoedd cyntaf ar ôl mabwysiadu a sut roeddent yn teimlo ar ôl dod yn rhieni.

“Fe ddaeth hi’n rhan o’r teulu o’r eiliad cyntaf. Roedd pob dim yn teimlo’n iawn, fe wnaeth ein plant eraill fondio â hi ar unwaith a phan aethon ni â hi adref, roedd y siwrnai adref yn y car yn un o’r diwrnodau mwyaf emosiynol yn ein bywydau.”

“Yn fuan ar ôl mabwysiadu, aethom ar daith trên ‘Santa’ yn yr eira, a gweld y cyffro yn wyneb fy merch, a phan ofynnwyd iddi gan Santa pwy oedden ni, atebodd, Mam a Dad.”

“Pan ddaethon ni’n deulu, roedden ni’n teimlo ein bod ni wedi symud o fywyd du a gwyn i fywyd mewn lliw”

Fel y byddai’r rhan fwyaf o rieni yn cytuno, mae’r misoedd cyntaf hefyd yn gallu bod yn anodd a heriol, ond yn rhai sy’n rhoi boddhad yn y pen draw. I’ch helpu drwy’r broses, rydym yn darparu cymorth mabwysiadu cyn i’ch plentyn gael ei leoli gyda chi hyd nes y bydd yn oedolyn. Mae’r broses fabwysiadu yn gallu gwneud ichi deimlo cymysgedd o emosiynau, fel y gwelodd y teuluoedd hyn.

“Yn ystod misoedd cyntaf mabwysiadu, roedd yn braf gwybod mai ein plentyn ni oedd e, ond roedd hefyd yn deimlad brawychus ac emosiynol.”

“Roedd yn deimlad arbennig a chyffrous, ychydig fel Nadolig bob dydd. Ond roedd hefyd yn teimlo’n rhyfedd ac yn achosi straen, o gofio nad oedd eich plentyn yn gyfreithiol yn blentyn i chi hyd nes y gallai gael ei mabwysiadu’n ffurfiol. “

“Doedd dod yn deulu ddim yn digwydd dros nos, roedd angen amynedd, amser ac ymrwymiad.”

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter

Beth yw’r Baromedr Mabwysiadu?

Y Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yw’r arolwg mwyaf o fabwysiadwyr yn y DU. Canfu adroddiad eleni fod Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers Baromedr y llynedd, gyda thri pholisi o Gymru yn sgorio’n ‘dda’. Rydym yn falch o gydnabod y cynnydd hwn a hoffem ddiolch i’r staff yn y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ledled y wlad am eu gwaith caled parhaus.

Yma, mae Rebecca Brooks, Cynghorydd Polisi Addysg yn Adoption UK ac awdur yr adroddiad, yn egluro mwy am yr arolwg a’i ganfyddiadau.

Fe wnaethom ddechrau’r Baromedr Mabwysiadu y llynedd i gynhyrchu cipolwg ar y byd mabwysiadu a derbyn adborth ar sut beth yw mabwysiadu i deuluoedd ledled y DU, o’r ymholiad cyntaf hyd at deuluoedd sydd â phlant hyd at 25 oed. Rydym yn defnyddio canlyniadau’r arolwg i weld sut brofiad yw profiadau teuluoedd sy’n mabwysiadu ar draws y pedair gwlad, a sut mae polisi a deddfwriaeth pob gwlad yn effeithio arnyn nhw.

Anfonwyd arolwg eleni allan ym mis Ionawr a daeth i ben ym mis Mawrth, a gwelsom bron i 5,000 o ymatebion gan bobl ledled y DU, sy’n gynnydd o 40% ar y llynedd. Mae’r arolwg yn cael ei anfon at aelodau Adoption UK, yn ogystal ag ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy sefydliadau mabwysiadu yn y DU fel y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Rydyn ni mor ddiolchgar i’r holl deuluoedd a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg, ac fel bob amser, rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n helpu i lunio dyfodol mabwysiadu yn y DU yn gadarnhaol.

Pan fydd yr arolwg yn cau, yna edrychwn ar y swm enfawr o ddata a dderbyniwn. Mae’n hynod ddiddorol gweld pa ymatebion a gawn ac mae’n gyfle i ni ddeall pa faterion y mae teuluoedd sy’n mabwysiadu yn y DU yn eu hwynebu trwy gydol y broses fabwysiadu. Rydyn ni’n ceisio defnyddio’r canlyniadau i lunio ein gwaith eirioli ac ymgyrchu i sicrhau ein bod ni’n gwrando ar adborth pobl. Er enghraifft, y llynedd gwelsom fod 80% o’r ymatebwyr wedi dweud bod addysg yn ffactor mawr iddynt hwy fel rhieni. Rhoddodd hyn ysgogiad ychwanegol i’n hymgyrch addysg genedlaethol a dangosodd fod angen yr ymgyrch yn dda ar gyfer teuluoedd sy’n mabwysiadu.

Rydym hefyd yn rhannu ein data â phob gwlad, felly os bydd teuluoedd sy’n mabwysiadu mewn rhai ardaloedd yn tynnu sylw at fater penodol, byddwn yn ymgorffori hynny yn ein gwasanaeth a ddarperir yn y wlad honno ond hefyd yn gweld pa gyngor a chefnogaeth y gallwn ei roi i asiantaethau.

Rhan fawr o’r baromedr yw asesu a sgorio’r polisïau sy’n rheoleiddio mabwysiadu ym mhob gwlad. Mae’n bwysig nodi, wrth sgorio’r polisïau hyn, ein bod yn edrych ar y fframwaith polisi a deddfwriaeth ar gyfer pob gwlad ac yn ei ddefnyddio i ddatblygu meini prawf asesu. Yna byddwn yn adolygu canlyniadau’r arolwg ac yn defnyddio’r holl wybodaeth hon i sgorio pob maes.

O bob un o bedair gwlad y DU, gwelsom mai polisïau Cymru a sgoriodd orau, gyda thri maes yn sgorio ‘da’. Roedd ymatebwyr yng Nghymru hefyd yn llawer mwy cadarnhaol am eu profiadau wrth gael gafael ar gymorth yn ystod 2019 nag yr oeddent y flwyddyn flaenorol.

Rydym yn falch o weld gwelliannau mewn rhai ardaloedd ledled y DU megis y swm mawr o arian a roddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cymorth mabwysiadu yng Nghymru, ond mae’n amlwg bod ffordd i fynd eto cyn bod pob teulu mabwysiadol yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen iddynt er mwyn ffynnu. Rydym yn edrych ymlaen at barhau â’n gwaith i wella’r sector mabwysiadu yn y DU.

I gael canfyddiadau llawn yr adroddiad, cliciwch yma: www.adoptionuk.org/the-adoption-barometer

Mabwysiadu brodyr a chwiorydd

Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!”

Cefndir

Roeddem ni’n dau wedi trafod a chytuno os na fyddai Ffrwythloni In Vitro (IVF) yn gweithio i ni ar ôl un neu ddau dro, y byddem yn cychwyn ar y broses mabwysiadu gan ein bod yn hyderus y gallen ni roi cartref cariadus a diogel i blentyn neu blant!

Y broses fabwysiadu

Profodd y broses mabwysiadu yn heriol iawn ar adegau, ond doedden ni ddim yn disgwyl iddo fod yn hawdd!  Roedd ambell i ran yn symud yn hwylus ac yn weddol slic, ond wrth gwrs oherwydd natur anodd a sensitif mabwysiadu – cafwyd cyfnodau o oedi yn disgwyl penderfyniadau gan eraill neu yn aros i’r llys fynd drwy’r camau angenrheidiol.  Roedd gennym weithiwr cymdeithasol arbennig, a oedd wedi ein cynghori a mentora drwy gydol y broses.  Roedd yn ein hannog i ystyried beth oedd orau i ni bob amser, ac roedd yna un cyfnod pan bu’n rhaid i ni ystyried os oedden ni’n gallu aros gyda’r “match”.  Fe benderfynom ni ar ôl llawer o drafod ac ystyried, bod y ddau fach gwerth aros amdanynt.

Penderfynu mabwysiadu brawd a chwaer

Roedd y penderfyniad i ystyried mabwysiadu brawd a chwaer yn un hawdd o safbwynt ein dymuniad i gadw brawd a chwaer gyda’i gilydd ac o safbwynt ymarferol, bod gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!  Roedd y sgyrsiau a gawsom gydag ein gweithiwr cymdeithasol hefyd wedi ein cynorthwyo i fod yn ffyddiog yn ein penderfyniad.

Sut oedd pethau pan ddaethant i fyw atom?

Bron i ddwy flynedd yn union wedi i ni gyflwyno’r ffurflen gais mabwysiadu, cyrhaeddodd dau gorwynt bach ein tŷ ni, a’i droi’n gartref swnllyd, hapus a llawn cawdel bendigedig!  Yn amlwg, roedd newid byd llwyr i ni ac iddyn nhw, ac roedd yr wythnosau cyntaf o fod gyda’n gilydd yn flinedig, yn hwyl, yn flinedig, yn heriol ac yn flinedig!  Cafwyd digon o gefnogaeth yn ystod y cyfnod cyflwyniadau a setlo ac fe gadwon ni gysylltiad gyda’r teulu maeth er mwyn cefnogi’r plant a ninnau.  Roedd y plant yn ymdopi gyda theulu, ardal ac iaith newydd ac rydym yn sicr bod y ffaith eu bod gyda’i gilydd o fudd a chymorth enfawr iddyn nhw.  O fewn tri mis roedd y ddau wedi setlo’n dda gyda ni ac yn yr ardal a dod yn blant bach dwyieithog.

Rhwydwaith Cefnogol

Rydym wedi bod yn lwcus i adnabod teuluoedd mabwysiedig eraill yn yr ardal, felly mae hynny wedi rhoi cyfle i ni drafod, holi a chymharu nodiadau bob hyn a hyn, yn enwedig os oes rhywbeth heriol wedi dod ar ein traws.  Bydden ni’n cynghori unrhyw un i wneud defnydd o rwydweithiau cefnogol, anffurfiol neu ffurfiol ac mae ein gweithiwr cymdeithasol wastad wedi bod yno i ni os oedd angen a phe bai unrhyw fater anodd yn codi yn y dyfodol, gwn bod gennym gefnogaeth.

Stori bywyd

Pob hyn a hyn mae cwestiynau yn codi gan y plant am eu gorffennol, weithiau mae’r cwestiwn yn codi’n annisgwyl a rhaid ymateb yn ystwyth a chadarnhaol.  Rydym yn atgyfnerthu negeseuon positif ond gonest ac yn defnyddio lluniau ac enwau.  Rydym hefyd wedi creu llun o goeden sy’n dangos y gwreiddiau o dan y pridd, eu tyfiant nhw a’r canghennau teulu a ffrindiau sydd yn eu hamgylchynu ac yn tyfu nawr.

O’r diwrnod cyntaf hyd heddiw, fydden ni ddim yn newid dim am y ddau gorwynt, ein teulu ni!

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi roi cartref cariadus i grŵp brodyr a chwiorydd, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy o wybodaeth am y broses.

Ffoniwch 0300 30 32 505, neu e-bostiwch ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Facebook @Adoptmwwales Twitter @Adoptmw_wales

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dathlu mis Balchder

Mae mis Mehefin yn fis Balchder LGBT+, ac i ddathlu rydym yn rhannu hanes mabwysiadu un o’n parau o’r un rhyw, Tom a Lee, a fabwysiadodd eu bachgen bach a oedd yn 1 oed.

Yma yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, nid oes unrhyw rwystrau pan ddaw’n fater o groesawu’r gymuned LGBT+ i gael eu hasesu fel mabwysiadwyr.

Rydym wedi cymeradwyo nifer o deuluoedd newydd o’r gymuned LGBT+ dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a dyma beth oedd gan Tom a Lee i’w ddweud am eu taith fabwysiadu.

three pairs of legs

Fel pâr o’r un rhyw a oedd bob amser eisiau cael ein teulu ein hunain, mabwysiadu oedd ein dewis cyntaf bob amser. Gyda’n gilydd roedd gennym ddealltwriaeth gadarn o anghenion plant drwy weithio gyda phlant sy’n derbyn gofal a chan ein bod yn dod o deuluoedd mawr. Roeddem yn gwybod y gallem ddiwallu anghenion plentyn wedi’i fabwysiadu a chynnig cartref cariadus, sefydlog am byth. O’r dechrau, cawsom ein croesawu â breichiau agored gan dîm Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru. O’r alwad ffôn gychwynnol roeddem yn teimlo eu bod yn gwrando arnom a bod eu dull gweithredu yn llawer mwy manwl na’r asiantaethau eraill yr oeddem wedi mynd atynt. Roeddem ni am i’r broses fod yn drylwyr ac i bopeth gael ei wneud yn iawn. Wrth gwrs, roeddem am sicrhau ein bod ni a’n plentyn yn addas i’n gilydd.

Fel pob pâr sy’n ystyried mabwysiadu, ymchwil oedd ein cam cyntaf i’r byd mabwysiadu hwn, sy’n ymddangos yn frawychus. Mae llyfrau, podlediadau a blogiau gwych ar gael. Ceisiwch gysylltu â mabwysiadwyr eraill a gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau’r broses â meddwl agored. Byddwn i gyd yn dechrau’r broses gyda’n camsyniadau ein hunain, fodd bynnag, cadw meddwl agored a bod yn fyfyriol yw ein prif gyngor. Gwnewch amser i wrando ac ystyried gwahanol safbwyntiau. Efallai eich bod wedi clywed bod y broses asesu yn frawychus ac y bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn syllu’n ddwfn i’ch enaid, ond nid yw hyn yn hollol wir. Byddwch yn onest ac yn fyfyriol ac, yn rhyfedd, fe fyddwch yn wir yn mwynhau rhai elfennau. Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dod allan y pen arall yn adnabod eich hun a’ch partner yn well. Mae’n wir fel therapi am ddim!

Mae’r broses yn sicr yn mynd yn emosiynol ac mae adeiladu rhwydwaith cefnogi a chael teulu cefnogol yn bwysig pan fydd hyn yn digwydd. Roedd aelodau o’n teulu yn mynychu’r cwrs hyfforddi teuluol ac yn cael llawer o wybodaeth a chymorth. Yn ogystal, byddwch yn cwrdd â theuluoedd anhygoel drwy fabwysiadu a fydd yn aros yn ffrindiau gwych am oes. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cwrdd â’r bobl hyn ar eich cwrs paratoi. Cofiwn y rhyddhad, fel pâr o’r un rhyw, ar ôl gweld pâr arall o’r un rhyw ar ein hyfforddiant. Mae rhywbeth cysurlon am beidio â bod yr unig rai yn sicr.

Ar ôl yr hyfforddiant, symudwyd ymlaen gyda’r asesiadau, y paneli a’r paru. Bydd eich taith yn bersonol iawn i chi ac mae pob siwrnai fabwysiadu yn wahanol. Dylech ymddiried yn eich gweithiwr cymdeithasol a sicrhau eich bod yn ymdrin â phob penderfyniad gyda’ch gilydd fel pâr. Bydd yn gyfnod anodd a bydd yn daith emosiynol. Fodd bynnag, ni waeth beth fydd y rhwystrau, bydd y cyfan yn werth chweil pan glywch sŵn traed bach yn eich tŷ am y tro cyntaf, neu’r tro cyntaf y byddwch yn agor y drws ac yn sylweddoli bod esgidiau person bach wrth ymyl eich rhai chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu a’ch bod am ddysgu mwy, ewch i’n gwefan www.mabwysiaducgcymru.org.uk neu cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost, 0300 30 32 505 ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Rydym hefyd ar Facebook @adoptmwwales a Twitter @adoptmw_wales