Pan ddaethon ni’n deulu

Mae adegau euraidd drwy gydol y daith fabwysiadu sy’n gallu aros yn y cof – yr adegau pan fyddwch yn dod yn deulu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu siaradom â rhai mabwysiadwyr am yr hyn y maent yn ei gofio am y misoedd cyntaf ar ôl mabwysiadu a sut roeddent yn teimlo ar ôl dod yn rhieni.

“Fe ddaeth hi’n rhan o’r teulu o’r eiliad cyntaf. Roedd pob dim yn teimlo’n iawn, fe wnaeth ein plant eraill fondio â hi ar unwaith a phan aethon ni â hi adref, roedd y siwrnai adref yn y car yn un o’r diwrnodau mwyaf emosiynol yn ein bywydau.”

“Yn fuan ar ôl mabwysiadu, aethom ar daith trên ‘Santa’ yn yr eira, a gweld y cyffro yn wyneb fy merch, a phan ofynnwyd iddi gan Santa pwy oedden ni, atebodd, Mam a Dad.”

“Pan ddaethon ni’n deulu, roedden ni’n teimlo ein bod ni wedi symud o fywyd du a gwyn i fywyd mewn lliw”

Fel y byddai’r rhan fwyaf o rieni yn cytuno, mae’r misoedd cyntaf hefyd yn gallu bod yn anodd a heriol, ond yn rhai sy’n rhoi boddhad yn y pen draw. I’ch helpu drwy’r broses, rydym yn darparu cymorth mabwysiadu cyn i’ch plentyn gael ei leoli gyda chi hyd nes y bydd yn oedolyn. Mae’r broses fabwysiadu yn gallu gwneud ichi deimlo cymysgedd o emosiynau, fel y gwelodd y teuluoedd hyn.

“Yn ystod misoedd cyntaf mabwysiadu, roedd yn braf gwybod mai ein plentyn ni oedd e, ond roedd hefyd yn deimlad brawychus ac emosiynol.”

“Roedd yn deimlad arbennig a chyffrous, ychydig fel Nadolig bob dydd. Ond roedd hefyd yn teimlo’n rhyfedd ac yn achosi straen, o gofio nad oedd eich plentyn yn gyfreithiol yn blentyn i chi hyd nes y gallai gael ei mabwysiadu’n ffurfiol. “

“Doedd dod yn deulu ddim yn digwydd dros nos, roedd angen amynedd, amser ac ymrwymiad.”

Os ydych chi wedi ystyried mabwysiadu ond eich bod am ddysgu rhagor, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac yn eich helpu i greu adegau euraidd wrth ddod yn deulu.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0300 30 32 505 neu drwy anfon neges e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk.

Rydym hefyd ar Facebook, Instagram ac ar Twitter