Eich barn am gymorth mabwysiadu

Mae Sefydliad Gofal Cyhoeddus Prifysgol Brookes Rhydychen wedi’i benodi’n ddiweddar i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu ledled Cymru. Rhan allweddol o’r gwerthusiad yw gofyn barn yr holl rieni mabwysiadol am hygyrchedd ac ansawdd cymorth mabwysiadu, gan gynnwys a yw wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac i ba raddau

Bydd y sefydliad yn gofyn am eich barn drwy arolwg (i’w lansio ym mis Hydref eleni) ac, os oes gennych ddiddordeb, drwy gyfweliad dilynol. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn gwbl wirfoddol a byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y gwerthusiad a dolen atoch yn yr wythnosau nesaf.

Mabwysiadu brodyr a chwiorydd

Mae gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!”

Cefndir

Roeddem ni’n dau wedi trafod a chytuno os na fyddai Ffrwythloni In Vitro (IVF) yn gweithio i ni ar ôl un neu ddau dro, y byddem yn cychwyn ar y broses mabwysiadu gan ein bod yn hyderus y gallen ni roi cartref cariadus a diogel i blentyn neu blant!

Y broses fabwysiadu

Profodd y broses mabwysiadu yn heriol iawn ar adegau, ond doedden ni ddim yn disgwyl iddo fod yn hawdd!  Roedd ambell i ran yn symud yn hwylus ac yn weddol slic, ond wrth gwrs oherwydd natur anodd a sensitif mabwysiadu – cafwyd cyfnodau o oedi yn disgwyl penderfyniadau gan eraill neu yn aros i’r llys fynd drwy’r camau angenrheidiol.  Roedd gennym weithiwr cymdeithasol arbennig, a oedd wedi ein cynghori a mentora drwy gydol y broses.  Roedd yn ein hannog i ystyried beth oedd orau i ni bob amser, ac roedd yna un cyfnod pan bu’n rhaid i ni ystyried os oedden ni’n gallu aros gyda’r “match”.  Fe benderfynom ni ar ôl llawer o drafod ac ystyried, bod y ddau fach gwerth aros amdanynt.

Penderfynu mabwysiadu brawd a chwaer

Roedd y penderfyniad i ystyried mabwysiadu brawd a chwaer yn un hawdd o safbwynt ein dymuniad i gadw brawd a chwaer gyda’i gilydd ac o safbwynt ymarferol, bod gennym le i fwy nag un plentyn yn ein cartref a’n calonnau!  Roedd y sgyrsiau a gawsom gydag ein gweithiwr cymdeithasol hefyd wedi ein cynorthwyo i fod yn ffyddiog yn ein penderfyniad.

Sut oedd pethau pan ddaethant i fyw atom?

Bron i ddwy flynedd yn union wedi i ni gyflwyno’r ffurflen gais mabwysiadu, cyrhaeddodd dau gorwynt bach ein tŷ ni, a’i droi’n gartref swnllyd, hapus a llawn cawdel bendigedig!  Yn amlwg, roedd newid byd llwyr i ni ac iddyn nhw, ac roedd yr wythnosau cyntaf o fod gyda’n gilydd yn flinedig, yn hwyl, yn flinedig, yn heriol ac yn flinedig!  Cafwyd digon o gefnogaeth yn ystod y cyfnod cyflwyniadau a setlo ac fe gadwon ni gysylltiad gyda’r teulu maeth er mwyn cefnogi’r plant a ninnau.  Roedd y plant yn ymdopi gyda theulu, ardal ac iaith newydd ac rydym yn sicr bod y ffaith eu bod gyda’i gilydd o fudd a chymorth enfawr iddyn nhw.  O fewn tri mis roedd y ddau wedi setlo’n dda gyda ni ac yn yr ardal a dod yn blant bach dwyieithog.

Rhwydwaith Cefnogol

Rydym wedi bod yn lwcus i adnabod teuluoedd mabwysiedig eraill yn yr ardal, felly mae hynny wedi rhoi cyfle i ni drafod, holi a chymharu nodiadau bob hyn a hyn, yn enwedig os oes rhywbeth heriol wedi dod ar ein traws.  Bydden ni’n cynghori unrhyw un i wneud defnydd o rwydweithiau cefnogol, anffurfiol neu ffurfiol ac mae ein gweithiwr cymdeithasol wastad wedi bod yno i ni os oedd angen a phe bai unrhyw fater anodd yn codi yn y dyfodol, gwn bod gennym gefnogaeth.

Stori bywyd

Pob hyn a hyn mae cwestiynau yn codi gan y plant am eu gorffennol, weithiau mae’r cwestiwn yn codi’n annisgwyl a rhaid ymateb yn ystwyth a chadarnhaol.  Rydym yn atgyfnerthu negeseuon positif ond gonest ac yn defnyddio lluniau ac enwau.  Rydym hefyd wedi creu llun o goeden sy’n dangos y gwreiddiau o dan y pridd, eu tyfiant nhw a’r canghennau teulu a ffrindiau sydd yn eu hamgylchynu ac yn tyfu nawr.

O’r diwrnod cyntaf hyd heddiw, fydden ni ddim yn newid dim am y ddau gorwynt, ein teulu ni!

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi roi cartref cariadus i grŵp brodyr a chwiorydd, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy o wybodaeth am y broses.

Ffoniwch 0300 30 32 505, neu e-bostiwch ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Facebook @Adoptmwwales Twitter @Adoptmw_wales

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dathlu mis Balchder

Mae mis Mehefin yn fis Balchder LGBT+, ac i ddathlu rydym yn rhannu hanes mabwysiadu un o’n parau o’r un rhyw, Tom a Lee, a fabwysiadodd eu bachgen bach a oedd yn 1 oed.

Yma yn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, nid oes unrhyw rwystrau pan ddaw’n fater o groesawu’r gymuned LGBT+ i gael eu hasesu fel mabwysiadwyr.

Rydym wedi cymeradwyo nifer o deuluoedd newydd o’r gymuned LGBT+ dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a dyma beth oedd gan Tom a Lee i’w ddweud am eu taith fabwysiadu.

three pairs of legs

Fel pâr o’r un rhyw a oedd bob amser eisiau cael ein teulu ein hunain, mabwysiadu oedd ein dewis cyntaf bob amser. Gyda’n gilydd roedd gennym ddealltwriaeth gadarn o anghenion plant drwy weithio gyda phlant sy’n derbyn gofal a chan ein bod yn dod o deuluoedd mawr. Roeddem yn gwybod y gallem ddiwallu anghenion plentyn wedi’i fabwysiadu a chynnig cartref cariadus, sefydlog am byth. O’r dechrau, cawsom ein croesawu â breichiau agored gan dîm Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru. O’r alwad ffôn gychwynnol roeddem yn teimlo eu bod yn gwrando arnom a bod eu dull gweithredu yn llawer mwy manwl na’r asiantaethau eraill yr oeddem wedi mynd atynt. Roeddem ni am i’r broses fod yn drylwyr ac i bopeth gael ei wneud yn iawn. Wrth gwrs, roeddem am sicrhau ein bod ni a’n plentyn yn addas i’n gilydd.

Fel pob pâr sy’n ystyried mabwysiadu, ymchwil oedd ein cam cyntaf i’r byd mabwysiadu hwn, sy’n ymddangos yn frawychus. Mae llyfrau, podlediadau a blogiau gwych ar gael. Ceisiwch gysylltu â mabwysiadwyr eraill a gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau’r broses â meddwl agored. Byddwn i gyd yn dechrau’r broses gyda’n camsyniadau ein hunain, fodd bynnag, cadw meddwl agored a bod yn fyfyriol yw ein prif gyngor. Gwnewch amser i wrando ac ystyried gwahanol safbwyntiau. Efallai eich bod wedi clywed bod y broses asesu yn frawychus ac y bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn syllu’n ddwfn i’ch enaid, ond nid yw hyn yn hollol wir. Byddwch yn onest ac yn fyfyriol ac, yn rhyfedd, fe fyddwch yn wir yn mwynhau rhai elfennau. Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dod allan y pen arall yn adnabod eich hun a’ch partner yn well. Mae’n wir fel therapi am ddim!

Mae’r broses yn sicr yn mynd yn emosiynol ac mae adeiladu rhwydwaith cefnogi a chael teulu cefnogol yn bwysig pan fydd hyn yn digwydd. Roedd aelodau o’n teulu yn mynychu’r cwrs hyfforddi teuluol ac yn cael llawer o wybodaeth a chymorth. Yn ogystal, byddwch yn cwrdd â theuluoedd anhygoel drwy fabwysiadu a fydd yn aros yn ffrindiau gwych am oes. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cwrdd â’r bobl hyn ar eich cwrs paratoi. Cofiwn y rhyddhad, fel pâr o’r un rhyw, ar ôl gweld pâr arall o’r un rhyw ar ein hyfforddiant. Mae rhywbeth cysurlon am beidio â bod yr unig rai yn sicr.

Ar ôl yr hyfforddiant, symudwyd ymlaen gyda’r asesiadau, y paneli a’r paru. Bydd eich taith yn bersonol iawn i chi ac mae pob siwrnai fabwysiadu yn wahanol. Dylech ymddiried yn eich gweithiwr cymdeithasol a sicrhau eich bod yn ymdrin â phob penderfyniad gyda’ch gilydd fel pâr. Bydd yn gyfnod anodd a bydd yn daith emosiynol. Fodd bynnag, ni waeth beth fydd y rhwystrau, bydd y cyfan yn werth chweil pan glywch sŵn traed bach yn eich tŷ am y tro cyntaf, neu’r tro cyntaf y byddwch yn agor y drws ac yn sylweddoli bod esgidiau person bach wrth ymyl eich rhai chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu a’ch bod am ddysgu mwy, ewch i’n gwefan www.mabwysiaducgcymru.org.uk neu cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost, 0300 30 32 505 ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk

Rydym hefyd ar Facebook @adoptmwwales a Twitter @adoptmw_wales

Adnoddau newydd i gefnogi eich plant wrth iddynt ddychwelyd i’r ysgol

Mae’r cyfnod o gyfyngiadau symud wedi bod yn gyfnod anodd i lawer o’n teuluoedd mabwysiadol, gyda llawer o rieni’n gorfod gweithio gartref, tra’n diddanu eu plant a’u haddysgu gartref.

Yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall ysgolion ddychwelyd yng Nghymru o 29 Mehefin ymlaen, mae gan rieni benderfyniad anodd nawr, sef a ydynt am anfon eu plant yn ôl i’r ysgol ai peidio. Efallai y bydd rhai rhieni yn ystyried hyn yn gyfle i ddefnyddio’r wythnosau nesaf i ddechrau nôl yn yr ysgol yn araf ac ymgyfarwyddo â’r drefn newydd sy’n eu disgwyl yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r gweithwyr cymorth mabwysiadu wedi bod yn brysur yn creu adnoddau gwych i gefnogi rhieni gyda’r pontio hwn yn ôl i’r ysgol.

Mae Rachel, un o’n gweithwyr cymorth, hefyd wedi creu stori sy’n ceisio helpu plant i ddeall y newidiadau y byddant yn eu hwynebu yn yr ysgol. Y gobaith yw y byddant yn gallu uniaethu â phryderon Dewi’r Diogyn, gan eu galluogi i ddeall y cyfnod o ddychwelyd i’r ysgol.

Dyma beth oedd gan Rachel i’w ddweud: “Dwi wastad wedi mwynhau bod yn greadigol ac wedi breuddwydio am ysgrifennu storïau byrion i blant a’u darlunio ers tro. Ni ddychmygais erioed y byddai’r stori gyntaf y byddwn yn ei hysgrifennu yn ymwneud â phandemig, ond mewn cyfnod o gymaint o newid ac ansicrwydd cefais fy hun yn meddwl am y nifer mawr o blant rwyf wedi’u cefnogi drwy gyfnodau pontio dros y blynyddoedd a pha mor heriol y byddai hyn i gynifer ohonynt.

Yn aml, mae newid yn her fawr i blant, ac yn sgil y newidiadau sy’n ein hwynebu wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r ysgol, efallai y daw cymysgedd o emosiynau a theimladau. Mae storïau yn ffordd naturiol i blant ddysgu am eu teimladau, i’w helpu i ddysgu bod llawer o bobl yn wynebu eu profiadau o deimlo’n bryderus neu’n nerfus am ddychwelyd i’r ysgol. Mae’r stori hon yn canolbwyntio ar y cyfarwydd, yn enwedig o ran perthnasoedd, gan fod teimladau o bryder yn dod o’r anhysbys weithiau, ac er nad ydym efallai yn gwybod popeth am sut olwg fydd ar ysgolion yn y misoedd nesaf, drwy feddwl am rai o’r pethau fydd yn aros yr un peth, gallwn helpu ein plant i deimlo’n fwy diogel.“

 

Gallwch lawrlwytho copi o Dewi’r Diogyn. Anfonwch e-bost i ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk i gael copïau o’r adnoddau eraill sydd ar gael i helpu wrth ddychwelyd i’r ysgol.

Bydd rhagor o adnoddau ar gael ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Facebook: @adoptmwwales Twitter: @adoptmw_wales

Gwaith newid bywydau’r Gwasanaeth Mabwysiadu’n parhau trwy bandemig y Covid-19

Adopted child holding crayons

Mae gwaith hanfodol o baru plant â’u teuluoedd am byth newydd ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru’n parhau ar waethaf haint y COVID-19.

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru – y Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol ar gyfer awdurdodau lleol Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys – yn aros ar agor gyda staff yn gweithio o bell, yn cynnal ymweliadau trwy Microsoft Teams, Skype neu dros y ffôn.

Mae rhai ymweliadau hanfodol yn parhau, gan gadw at y rheolau pellter cymdeithasol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Gwasanaeth yn dal i chwilio am fabwysiadwyr newydd i sicrhau nad oes oedi cyn gosod plant gyda theuluoedd.

Cafwyd y nifer uchaf o ymholiadau ynghylch mabwysiadu ers cryn amser a daeth llawer i’n noswaith hysbysrwydd ar-lein yn ddiweddar gyda 13 o barau, (dau ohonynt mewn perthynas o’r un rhyw), a phedwar o ymholwyr sengl.

Mae’r Panel wedi wynebu ac addasu i her dal i gyfarfod o bell ac yn rheolaidd.

Mae’r Panel wedi cymeradwyo nifer o fabwysiadwyr newydd ac fe argymhellwyd rhagor o deuluoedd newydd gyda phlant cyfatebol, ers cyflwyno’r neges aros gartref.

Mae asesiadau’n parhau, gyda gweithwyr cymdeithasol mabwysiadu’n cyfarfod darpar fabwysiadwyr o bell i gael eu cymeradwyo cyn bo hir.

Meddai’r Cynghorydd Reg Owens, Aelod o’r Panel Mabwysiadu o Gyngor Sir Penfro: “Mae sefyllfa’r COVID-19 wedi golygu bod pawb sy’n ymwneud â’r broses fabwysiadu wedi gorfod addasu ac ymateb i heriau gweithio o bell a, lle nad oes modd gwneud hynny, dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol a diogelu eraill.

“Rwyf wedi cael fy nharo’n fawr gan sut mae’r timau wedi torchi eu llewys a gweithio mor galed i weld bod y mesurau angenrheidiol yn bodoli i sicrhau na fu unrhyw oediadau gormodol mewn penderfyniadau sy’n newid bywydau pawb dan sylw.

“Drwy gydol cyfnod y cyfyngiadau mae hyn wedi sicrhau bod nifer o blant wedi cael cartrefi newydd am oes a bod mabwysiadwyr wedi cael plant y buont yn hiraethu amdanynt.

“Yn ôl pob tebyg, dyma fy nyletswydd fwyaf boddhaol fel Cynghorydd Sir ac rwy’n diolch i bawb dan sylw am eu holl waith yn yr amserau mwyaf anarferol hyn.”

I gynorthwyo mwy ar deuluoedd sy’n mabwysiadu, mae gweithwyr cymorth mabwysiadu wedi bod yn brysur yn creu adnoddau.

Mae nifer o gyrsiau hyfforddiant yn cael eu hychwanegu’n rheolaidd, yn ogystal â modiwlau e-ddysgu newydd, gyda’r holl fanylion i’w cael ar wefan Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Os ydych yn fabwysiadwr sydd angen cymorth ar y funud cofiwch ffonio 0300 3032 505 neu e-bostio adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk

Mae’r Gwasanaeth hefyd ar Drydar @adoptmw_wales a’r dudalen Weplyfr sydd newydd ei lansio @adoptmwwales

Gwneud rhywbeth positif yn y cyfnod heriol hwn

Mae ein Gweithwyr Cymorth Mabwysiadu wedi bod yn gweithio’n galed yn creu adnoddau newydd i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gan fod ysgolion ar gau a theuluoedd yn aros gartref, mae’n bwysig bod gennych adnoddau i’ch cefnogi.

Mae’r tîm wedi creu templed capsiwl amser, er mwyn ysgogi pobl i wneud rhywbeth positif yn y sefyllfa sydd ohoni. Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod heriol ac unigryw i deuluoedd ar hyn o bryd, ac felly, roeddem yn meddwl y byddai creu’r capsiwl amser hwn yn gyfle ichi edrych yn ôl ar rai o’r atgofion, y meddyliau a’r teimladau hapus sydd wedi digwydd yn ystod yr amseroedd hyn, a bydd hefyd yn gyfle i edrych yn ôl ar rai o’r eiliadau arbennig a hwyliog rydych chi wedi’u rhannu.

Mae creu capsiwl amser yn weithgaredd gwych ar gyfer y teulu gan fod modd i bawb gymryd rhan ynddo. Dyma weithgaredd a all dynnu eich meddwl oddi ar eich pryderon bob dydd a gall eich tywys i le ac amser arall. Bydd y capsiwl amser yn ein hannog i feddwl am y gorffennol a’n dyfodol pan fydd y cyfnod cythryblus hwn ar ben ????.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r gweithgaredd hwn! Mae croeso ichi ddefnyddio’r gweithgaredd fel y dymunwch.

Lawrlwythwch y Capsiwl Amser

Os hoffech gael mynediad i Gymorth Mabwysiadu, cysylltwch â ni.

email ebost ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk  Phone Ffon 0300 30 32 505

Yr angen am Strwythur a Threfn tra bo’r ysgolion ar gau

Wrth i’r Coronafeirws ddechrau effeithio ar ein bywydau ni i gyd, rydym yn sylweddoli y bydd hwn yn amser gofidus i fabwysiadwyr, gan fod y strwythur a’r drefn y mae ysgol yn eu cynnig wedi mynd hyd y gellir rhagweld.

Buom yn siarad â mabwysiadwr, sydd â chrwt bach 5 mlwydd oed a oedd wedi gorffen yn yr ysgol ddydd Gwener. Dyma eu stori am yr ychydig ddiwrnodau diwethaf:

Fe wnaethom gasglu *Jason o’r ysgol brynhawn dydd Gwener, a dywedodd wrthym ei fod yn drist iawn na fyddai’n yn gallu mynd i’r ysgol mwyach. Roedd hyn yn dorcalonnus, felly roeddem wedi ceisio ei gysuro a dweud wrtho y bydd yn cael hwyl gartref gyda ni. Mae’n blentyn cymdeithasol iawn sy’n cyd-dynnu’n dda â ffrindiau. Felly, roeddem yn gallu gweld bod yr wythnosau nesaf mynd i fod yn rhai heriol o bosibl.

Roedd dydd Sadwrn yn eithaf anodd iddo, a chafodd rai byliau o bwdu a llefain, a hynny am ran helaeth o’r diwrnod. Yn sgil hyn, dechreuom feddwl am gyflwyno strwythur i’n diwrnodau wrth symud ymlaen a defnyddio trefn lem yn y tŷ.

Fore Sul, buom yn siarad â *Jason am ein cynlluniau i wneud siart o drefn y dydd ac roedd yn wen o glust i glust. Fe wnaethom gyflwyno siartiau o drefn y dydd pan ddaeth i fyw atom ac maen nhw wedi bod yn hanfodol er mwyn goroesi yn ystod gwyliau’r ysgol ers cryn amser bellach. Dechreuodd pethau deimlo’n dawelach ar unwaith. Mae wrth ei fodd â siart o drefn y dydd!

Sample Routine Chart.

Siart enghreifftiol.

Dyma enghraifft o’r drefn rydym yn ei dilyn ond gallwch addasu hyn yn rhwydd:

8:00 Brecwast, brwsio dannedd, gwisgo
9:00 Sesiwn ysgol gartref – ceisio dilyn cyfarwyddiadau’r ysgol, ond addasu i ddefnyddio sialc ar y patio ac ati er mwyn ychwanegu elfen o hwyl
10:00 Byrbryd a theledu
11:00 Mynd â’r ci am dro
12:00 Cinio
13:00 Darllen, yna chwarae gêm ar y llechen, ap addysgol hwyl os yw’n dawel
14:00 YouTube – Ioga neu ymarfer corff (mynd ar y trampolîn weithiau yn lle hynny)
15:00 Byrbryd a theledu
16:00 Amser rhydd – os yw o dan reolaeth.
17:00 Swper a threfn amser gwely
18:00 Amser gyda’r teulu – Ffilm neu gêm fwrdd
19:00 Amser gwely

Ar ôl cwblhau awr o weithgaredd (neu os ydym yn sylwi ei fod yn colli diddordeb), mae dewis o 2 weithgaredd chwarae. Mae hyn yn gweithio’n dda hyd yn hyn, ond rydym yn barod i addasu’r drefn wrth i amser fynd heibio i ddiwallu ei anghenion i hunan reoleiddio. Mae gennym becyn adeiladu cuddfan yn barod pan fydd angen mwy o reoleiddio arno.

Caiff plant sydd wedi’u mabwysiadu eu hystyried yn blant agored i niwed yn y rhestr o blant sy’n gallu cael mynediad i leoliadau ysgol yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn.

Pethau i’w hystyried:

  • A fydd y plentyn yn mynd i’w leoliad ysgol arferol?
  • A fydd wyneb cyfarwydd yno o’r ysgol?
  • Pa brofiad sydd gan staff o drawma ac ymlyniad?
  • A allwch chi ddod i ben â chadw eich plentyn gartref?

Os hoffech gael cyngor, cymorth neu ragor o wybodaeth am gwblhau eich siart liwgar eich hun o drefn y dydd, anfonwch e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

*Newidiwyd enwau i ddiogelu hunaniaeth.