Yr angen am Strwythur a Threfn tra bo’r ysgolion ar gau

Wrth i’r Coronafeirws ddechrau effeithio ar ein bywydau ni i gyd, rydym yn sylweddoli y bydd hwn yn amser gofidus i fabwysiadwyr, gan fod y strwythur a’r drefn y mae ysgol yn eu cynnig wedi mynd hyd y gellir rhagweld.

Buom yn siarad â mabwysiadwr, sydd â chrwt bach 5 mlwydd oed a oedd wedi gorffen yn yr ysgol ddydd Gwener. Dyma eu stori am yr ychydig ddiwrnodau diwethaf:

Fe wnaethom gasglu *Jason o’r ysgol brynhawn dydd Gwener, a dywedodd wrthym ei fod yn drist iawn na fyddai’n yn gallu mynd i’r ysgol mwyach. Roedd hyn yn dorcalonnus, felly roeddem wedi ceisio ei gysuro a dweud wrtho y bydd yn cael hwyl gartref gyda ni. Mae’n blentyn cymdeithasol iawn sy’n cyd-dynnu’n dda â ffrindiau. Felly, roeddem yn gallu gweld bod yr wythnosau nesaf mynd i fod yn rhai heriol o bosibl.

Roedd dydd Sadwrn yn eithaf anodd iddo, a chafodd rai byliau o bwdu a llefain, a hynny am ran helaeth o’r diwrnod. Yn sgil hyn, dechreuom feddwl am gyflwyno strwythur i’n diwrnodau wrth symud ymlaen a defnyddio trefn lem yn y tŷ.

Fore Sul, buom yn siarad â *Jason am ein cynlluniau i wneud siart o drefn y dydd ac roedd yn wen o glust i glust. Fe wnaethom gyflwyno siartiau o drefn y dydd pan ddaeth i fyw atom ac maen nhw wedi bod yn hanfodol er mwyn goroesi yn ystod gwyliau’r ysgol ers cryn amser bellach. Dechreuodd pethau deimlo’n dawelach ar unwaith. Mae wrth ei fodd â siart o drefn y dydd!

Sample Routine Chart.

Siart enghreifftiol.

Dyma enghraifft o’r drefn rydym yn ei dilyn ond gallwch addasu hyn yn rhwydd:

8:00 Brecwast, brwsio dannedd, gwisgo
9:00 Sesiwn ysgol gartref – ceisio dilyn cyfarwyddiadau’r ysgol, ond addasu i ddefnyddio sialc ar y patio ac ati er mwyn ychwanegu elfen o hwyl
10:00 Byrbryd a theledu
11:00 Mynd â’r ci am dro
12:00 Cinio
13:00 Darllen, yna chwarae gêm ar y llechen, ap addysgol hwyl os yw’n dawel
14:00 YouTube – Ioga neu ymarfer corff (mynd ar y trampolîn weithiau yn lle hynny)
15:00 Byrbryd a theledu
16:00 Amser rhydd – os yw o dan reolaeth.
17:00 Swper a threfn amser gwely
18:00 Amser gyda’r teulu – Ffilm neu gêm fwrdd
19:00 Amser gwely

Ar ôl cwblhau awr o weithgaredd (neu os ydym yn sylwi ei fod yn colli diddordeb), mae dewis o 2 weithgaredd chwarae. Mae hyn yn gweithio’n dda hyd yn hyn, ond rydym yn barod i addasu’r drefn wrth i amser fynd heibio i ddiwallu ei anghenion i hunan reoleiddio. Mae gennym becyn adeiladu cuddfan yn barod pan fydd angen mwy o reoleiddio arno.

Caiff plant sydd wedi’u mabwysiadu eu hystyried yn blant agored i niwed yn y rhestr o blant sy’n gallu cael mynediad i leoliadau ysgol yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn.

Pethau i’w hystyried:

  • A fydd y plentyn yn mynd i’w leoliad ysgol arferol?
  • A fydd wyneb cyfarwydd yno o’r ysgol?
  • Pa brofiad sydd gan staff o drawma ac ymlyniad?
  • A allwch chi ddod i ben â chadw eich plentyn gartref?

Os hoffech gael cyngor, cymorth neu ragor o wybodaeth am gwblhau eich siart liwgar eich hun o drefn y dydd, anfonwch e-bost at ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

*Newidiwyd enwau i ddiogelu hunaniaeth.