Gwerthuso Fframwaith Cymorth Mabwysiadu (Cymru)

Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i IPC (Sefydliad Gofal Cyhoeddus) Prifysgol Oxford Brookes i werthuso effaith y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu cenedlaethol.

Bydd y gwerthusiad yn parhau o 2020 tan 2021 a bydd yn helpu i ddeall yn well pa fath o gymorth sy’n gweithio i deuluoedd mewn gwahanol amgylchiadau.

Gwahoddwyd chi i gymryd rhan ynghyd â’r holl rhieni eraill sydd wedi mabwysiadu yng Nghymru (rydyn ni’n anelu at sampl o 300 o leiaf). Gyda’ch caniatâd, bydd y gwerthusiad yn golygu cymryd rhan mewn arolwg ar-lein o’ch profiadau wrth geisio help a’i gael ac effaith unrhyw gymorth a dderbyniwyd arnoch chi a’ch teulu. Bydd yr arolwg yn cymryd tua 20 munud i’w gwblhau.

Caiff y canfyddiadau eu cofnodi mewn o leiaf un adroddiad i’w gyhoeddi ar-lein gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (Cymru) a Llywodraeth Cymru. Gallan nhw hefyd gael eu cyhoeddi mewn cylchgrawn ymchwil perthnasol.

Ni ddatgelir, ar unrhyw gam, enw’r teuluoedd neu aelodau’r teuluoedd sy’n cymryd rhan, yn uniongyrchol na chwaith yn anuniongyrchol wrth riportio.

Ni fydd ymchwilwyr yn IPC, ar unrhyw gam, yn rhannu’ch enw, eich manylion cyswllt nac unrhyw wybodaeth arall a allai ddatgelu’ch enw. Yr unig eithriad i hyn ydy os, yn seiliedig ar rywbeth rydych yn ei rannu, bydd ymchwilwyr yn credu bod rhywun mewn perygl o gael niwed. Caiff yr holl wybodaeth a rannwch ei storio’n ddiogel drwy gydol cyfnod y gwerthusiad a’i dinistrio’n ddiogel 1 flwyddyn ar ôl cyhoeddi’r adroddiad terfynol.

Chi sydd i benderfynu a ydych am gymryd rhan yn yr ymchwil ai peidio. Rydych hefyd yn rhydd i dynnu nôl ar unrhyw adeg hyd at bwynt dadansoddi’r data, heb gynnig rheswm. Ni fydd hyn yn effeithio mewn unrhyw fodd ar y cymorth y gallech chi ei dderbyn yn y dyfodol na’ch hawliau cyfreithiol.

Cymeradwywyd yr astudiaeth ymchwil gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Prifysgol Oxford Brooks. Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwerthusiad neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon amdano neu byddech yn hoffi gwneud achwyniad, cysylltwch â Katy Burch, sef y gwerthusydd arweiniol yn y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ar 01225484088 neu anfonwch e-bost at kburch@brookes.ac.uk. Os oes gennych unrhyw bryderon am y modd y cynhelir yr astudiaeth, dylech gysylltu â chadeirydd pwyllgor moeseg y Brifysgol ar ethics@brookes.ac.uk.

Os ydych chi wedi cychwyn yr arolwg ond heb ei orffen eto, tybed wnewch chi wneud hynny cyn gynted ag y gallwch. Os gwnaethoch benderfynu ei ‘arbed a pharhau yn ddiweddarach’, dylech fod wedi derbyn e-bost gan ‘Smart Survey’ a gynhyrchir yn awtomatig gyda dolen gyswllt i fynd yn ôl ato. Os na allwch ddod o hyd i’r e-bost, efallai ei fod wedi mynd i’ch ffolder ‘sbam’ ar ddamwain – efallai byddai’n werth cael golwg yn y fan honno.

Os nad ydych, hyd yma, wedi cychwyn ateb yr arolwg ond yr hoffech wneud hynny, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/AdoptionSupportWalesFamilySurvey/

Bydd yr arolwg yn cau ar Dachwedd 25ain 2020.