Baromedr Mabwysiadu

Arolwg Adoption UK 2021

Cymerwch ran yn Arolwg Baromedr 2021. Mae angen eich ymatebion ar Adoption UK i helpu i gyfrannu at adroddiad blaenllaw ar fabwysiadu yn y DU, a gyhoeddir yr haf hwn.

Mae Adoption UK yn awyddus ichi leisio eich barn p’un a ydych yn ddarpar fabwysiadwr, neu’n mabwysiadu ers blynyddoedd lawer. Arolwg trylwyr yw hwn, felly cymerwch eich amser, a chwblhewch bob adran mor gyflawn â phosibl.

Cynhelir yr arolwg hwn bob blwyddyn i weld sut y mae pethau yn newid o flwyddyn i flwyddyn. Gofynnir ichi roi sylw i’ch profiadau yn 2020 yn unig.

Beth yw’r Baromedr Mabwysiadu?

Y Baromedr Mabwysiadu yw’r unig asesiad cynhwysfawr o fywydau teuluoedd sy’n mabwysiadu ledled y DU – a’r polisïau sy’n rheoli mabwysiadu. Mae’r Baromedr, sydd bellach yn ei ail flwyddyn, yn archwilio profiadau teuluoedd trwy gydol y daith fabwysiadu, o ddarpar fabwysiadwyr i’r rhai y mae eu plant bellach yn oedolion ifanc.

Mae’n seiliedig ar yr arolwg mwyaf erioed o fabwysiadwyr – yn 2020, ymatebodd bron i 5,000 o bobl.

Pa effaith y mae’n ei chael?

Oddi ar adroddiad Adoption UK yn 2019, mae cynnydd wedi’i wneud – Yng Nghymru buddsoddwyd £2.3m mewn gwasanaethau mabwysiadu.

Dengys yr adroddiad fod mabwysiadwyr yn parhau i fod yn bositif ac yn wydn – byddai 73% yn annog eraill i fabwysiadu. Ond mae teuluoedd yn dal i gael trafferth i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ac y maent yn ei haeddu.

Un o’r prif themâu a ddaeth i’r amlwg o’r adroddiad eleni yw’r methiant i ddarganfod a thrin niwed i’r ymennydd a achosir gan blant yn dod i gysylltiad ag alcohol yn y groth. Dengys yr adroddiad fod un o bob pedwar o blant mabwysiedig naill ai’n cael eu diagnosio ag Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws (FASD), neu yr amheuir eu bod yn dioddef ohono.

Rhagor o Wybodaeth