Ymwrthedd Di-drais (cwrs 6 sesiwn)

25 Mawrth – 06 Mehefin 2021
Zoom | 6.30 – 9.30yh

Diwrnod 1 – 25 Mawrth

Diwrnod 2 – 19 Ebrill

Diwrnod 3 – 5 Mai

Diwrnod 4 – 13 Mai

Diwrnod 5 – 26 Mai

Diwrnod – 9 Mehefin

Hyfforddwraig: Philippa Williams – Adoption UK

I bwy?  

Mae’r cwrs chwe sesiwn hwn wedi’i anelu at rieni sy’n cael trafferth gydag ymddygiad trais rheolaidd plentyn i riant, iaith ymosodol, dinistriad o eiddo ac ati. Bydd yn cael ei gynnal dros chwe sesiwn 3 awr gydag amser yn cael ei ganiatáu rhwng pob sesiwn i fyfyrio ac ymarfer y strategaethau a gyflwynwyd. Yn dilyn y cwrs, gwahoddir rhieni i fynychu grwpiau cymorth YDD rheolaidd i adeiladu ar eu dysgu a chefnogi ei gilydd. 

Beth yw’r amcanion?

Cyflwynir y cwrs ymarferol hwn gan hyfforddwr achrededig Prosiectau Partneriaeth sy’n rhoi gwybodaeth fanwl i rieni am ystod o strategaethau Ymwrthedd Di-drais. Mae’r hyfforddwr hefyd yn rhiant mabwysiadol sydd â phrofiad personol o fagu plentyn a arferai fynegi ei anghenion a dangos ei deimladau trwy ymddygiad heriol iawn. Bydd cyfleoedd ym mhob sesiwn i drafod defnyddio’r strategaethau cyn eu cyflwyno gartref. Cymerir adborth yn y sesiwn ganlynol ynghylch a yw’r strategaethau wedi bod yn ddefnyddiol. Bydd y cwrs yn cynnwys trosolwg o’r materion niwro / ffisiolegol sy’n effeithio ar ymddygiad plant. Bydd yr hyfforddwr yn cysylltu’r YDD ag ymyriadau eraill gan gynnwys PACE, Dadansoddiad Ymddygiad Gwych, Theraplay a chefnogaeth i blant â materion synhwyraidd, fel sy’n briodol. Trwy gydol y cwrs bydd ffocws ar rieni newid eu hymddygiad ac ar bwysigrwydd o rieni yn gofalu amdanyn nhw eu hunain er mwyn magu eu plant yn therapiwtig. Anogir rhieni i weithredu fel “cefnogwyr” i’w gilydd. 

Mae cyfranogwyr cyrsiau blaenorol wedi dweud: 

“Mae’r hyfforddwr yn groesawgar ac yn fedrus iawn wrth ddod â stori pawb allan a helpu pobl i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddelio â’r heriau sy’n eu hwynebu.” 

“Rydyn ni i gyd ynddo am y daith hir, a hyd yn oed pan fydd pethau’n ofnadwy, dydyn nhw ddim yn aros fel hyn trwy’r amser.” 

“I fod yn onest, mae rhannu profiadau ymarferol rhwng aelodau yn bwysig iawn gan mae’n wneud i chi deimlo nad ydych chi ar eich pen eich hun o dan yr amgylchiadau hyn yn ogystal â darparu awgrymiadau ar gyfer delio ag ymddygiadau heriol trwy YDD. Mor ofidus ag y gall fod yn sôn am amgylchiadau teuluol anodd – gwelais fod rhannu profiadau yn rhan werthfawr o hunanofal i mi yn bersonol. ” 

“Yn hawdd i’w gyrchu, ar amser gyda seibiant yn y canol, ac roedd croeso mawr iddo.”

“Roedd yn hyfryd gallu teimlo’n “normal” ac nad ydw i ar fy mhen fy hun yn fy mhrofiadau.”

“Rydym wedi gweld yr NVR yn ddefnyddiol iawn a gallwn edrych ymlaen at weld y strategaethau yn dod yn rhan o’n bywydau heb ail feddwl.”