Seminar Gwaith Taith Bywyd

28 Ionawr 2021
Microsoft Teams | 10.30yb – 12.00yp

Hyfforddwr: Siân Gibbon – Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

I bwy? 

Darpar fabwysiadwyr 

Beth yw’r amcanion? 

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi: 

• Derbyn gwybodaeth a dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu. 

• Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd. 

• Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda’u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 

• Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad ca-darnhaol o hunaniaeth.