Cael sgyrsiau anodd gyda’ch plentyn mabwysiedig

23 Mawrth 2021
Zoom | 10.00yb – 12.30yp

Hyfforddwraig: Philippa Williams – Adoption UK

I bwy?

Mabwysiadwyr a Gweithwyr Proffesiynol Cymdeithasol

Mae rhieni mabwysiadol sydd wedi mynychu cyrsiau hyfforddi Adoption UK ar Waith Taith Bywyd a Chyswllt yn aml yn gofyn sut i gael sgyrsiau anodd gydâ’u plant, yn enwedig am y profiadau a’r ymddygiad trawmatig a arweiniodd at blant i fethu â byw gyda rhieni biolegol, aelodau o’r teulu genedigol neu gofalwyr maeth. Nod y sesiwn hon yw mynd i’r afael â’r materion hyn yn fwy manwl a chanolbwyntio ar sut y gallwn ddechrau siarad am y pynciau anodd iawn hyn o oedran cynnar iawn.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr siarad am y canlynol:

  • Beth i’w rannu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau
  • Helpu plant i siarad â’u cyfoedion am gael eu mabwysiadu
  • Helpu plant i ddeall sut mae ein hymennydd yn gweithio